EXPERTCENTRUM FÖR KVINNOFRID

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Ny modellkurs för universitetslärare ges i höst

NCK har tagit fram en modellkurs för universitets- och högskolelärare för att ge dem kunskapsstöd i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Bakgrunden är den ändrade högskoleförordningen för åtta program som nu ska ha en obligatorisk del om våld som ska examineras. Den högskolepedagogiska kursen ges för första gången i höst vid två tillfällen.  

Kursmodellen har två steg, för att lärare på universitet och högskola ska kunna sätta ihop kurser som är anpassade efter kunskapsbehovet på respektive program. Steg ett är en basnivå som är öppen för alla som är berörda av förändringen i högskoleförordningen. Steg två innehåller fördjupad ämneskunskap.
Läs hela nyheten
Läs mer om de två kurstillfällena

Två seminarier har hållits av NCK i Almedalen

NCK har hållit två seminarier under Almedalsveckan i Visby på Gotland. Onsdag 3 juli tog NCK upp chefers och kollegors betydelse för den som är utsatt för våld. Att chefer bör fråga anställda om utsatthet för våld rutinmässigt lyftes. 
Läs mer om seminariet 

Torsdag 4 juli handlade NCK:s seminarium om sexuella övergrepp. Den som har utsatts har rätt att få professionellt stöd och vård oavsett ålder, och oavsett var han eller hon bor. Tyvärr är det inte så i dag. 
Läs mer om seminariet
 

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto på en sida med text i en lärobok om kvinnofrid.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.