EXPERTCENTRUM FÖR KVINNOFRID

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Två seminarier har hållits av NCK i Almedalen

NCK har hållit två seminarier under Almedalsveckan i Visby på Gotland. Onsdag 3 juli tog NCK upp chefers och kollegors betydelse för den som är utsatt för våld. Att chefer bör fråga anställda om utsatthet för våld rutinmässigt lyftes. 
Läs mer om seminariet 

Torsdag 4 juli handlade NCK:s seminarium om sexuella övergrepp. Den som har utsatts har rätt att få professionellt stöd och vård oavsett ålder, och oavsett var han eller hon bor. Tyvärr är det inte så i dag. 
Läs mer om seminariet
 

Hjälp oss att förbättra webbstödet

Webbstöd för vården utvärderas nu av NCK och vi hoppas att du vill bidra genom att besvara en enkät. Den består av tio frågor och tar några minuter att svara på. 

Webbstöd för vården är ett nationellt kompetensstöd för hälso- och sjukvårdens samt tandvårdens omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. Det har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) i samverkan med Socialstyrelsen på regeringens uppdrag.

Du hittar enkäten här. Senast 10 augusti behöver vi ditt svar.

Ny modellkurs för universitetslärare ges i höst

NCK har tagit fram en modellkurs för universitets- och högskolelärare för att ge dem kunskapsstöd i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Bakgrunden är den ändrade högskoleförordningen för åtta program som nu ska ha en obligatorisk del om våld som ska examineras. Den högskolepedagogiska kursen ges för första gången i höst vid två tillfällen.  

Kursmodellen har två steg, för att lärare på universitet och högskola ska kunna sätta ihop kurser som är anpassade efter kunskapsbehovet på respektive program. Steg ett är en basnivå som är öppen för alla som är berörda av förändringen i högskoleförordningen. Steg två innehåller fördjupad ämneskunskap.
Läs hela nyheten
Läs mer om de två kurstillfällena

Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto på en sida med text i en lärobok om kvinnofrid.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du ämnesguider, forskarpresentationer och en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även praktiskt inriktat material i form av webbstöd för kommuner, webbstöd för vården och en tvärprofessionell webbaserad introduktionskurs om våld.