Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du har utsatts för hot eller våld. Du som är anhörig, vän eller arbetar med frågorna är också välkommen att ringa.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Läs mer om Kvinnofridslinjen.

NCK:s kunskapsbank

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Läs mer om NCK:s kunskapsbank    

Sök i NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s databas med referenser från SwePub och Libris


Sök även forskare och webbtexter

Sökningen görs i kunskapsbankens databas som innehåller egna och samverkande myndigheters publikationer samt presentationer av över 120 ämnesspecifika forskare. Sökningen innehåller även referenser till databaserna SwePub och Libris.

Klicka här för sökhjälp

Ny rapport: SKL listar framgångsfaktorer i kommunernas kvinnofridsarbete

2016-06-03

Jenny NorénSveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar i en ny rapport på framgångsfaktorer inom ramen för kvinnofridsarbetet. Att engagemanget inte bara är knutet till en person utan genomsyrar hela organisationen är en sådan. Ett särskilt gott exempel på det är Trollhättans kommun.

Åtta kommuner ingår i rapporten: Göteborg, Höganäs, Lund, Nykvarn, Ronneby, Skellefteå, Trollhättan och Tyresö. Kommunerna har valts utifrån resultatet i Öppna jämförelser - Skydd för Brottsoffer* och hur väl de placerat sig i Unizons rankning Kvinnofridsbarometern 2015.

- Sedan har vi också gjort ett strategiskt urval för att få med både små och stora kommuner och få en spridning över landet, säger Jenny Norén, sakkunnig i kvinnofridsfrågor på SKL.

Genom att intervjua förtroendevalda, chefer och tjänstemän i de utvalda kommunerna har SKL velat undersöka hur verksamheten kan bedrivas på ett bra och effektivt sätt. Sammanlagt identifierades fem olika framgångsfaktorer.

Läs hela artikeln

Gå direkt till rapporten

Informationsmaterial om kvinnlig könsstympning

2016-06-20

Länsstyrelsen Värmland har tillsammans med Landstinget Värmland och Karlstad kommun tagit fram ett nytt material om könsstympning, däribland en handbok, ett infokort samt upplysning om gällande lagstiftning i Sverige. Målsättningen är att bemöta dessa flickor och kvinnor på ett respektfullt sätt och sprida kunskap för att förebygga och förhindra kvinnlig könsstympning.

Läs mer på Länsstyrelsen Värmlands webbplats

Se handbok om kvinnlig könsstympning

Gemensam strategi mot våld i Stockholms län

2016-05-11

Samverkansplattformen Operation Kvinnofrid i Stockholms län arbetar för att motverka våld i nära relationer och för att förbättra samhällets stödinsatser. En gemensam strategi har nu tagits fram av myndigheter i Stockholms län som kommer i kontakt med våldsutsatta vuxna, med barn som upplever våld eller med våldsutövare.

– Det här är en nödvändig och ytterst relevant kraftsamling. Ingen enskild aktör kan ensam svara upp mot alla de utmaningar som våld i nära relationer innebär, säger landshövding Chris Heister.

Läs mer på Länsstyrelsen i Stockholms webbplats 

Senast tillagda publikationer

Är du gift? Utredning av handläggning av barn som är gifta när de söker skydd i Sverige

Migrationsverket (avsändare)

Information om publikationen

Kvinnlig könsstympning

Länsstyrelsen i Värmlands län (avsändare)

Information om publikationen

Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet

Jenny Norén (författare)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (avsändare)

Information om publikationen

Better safe than sorry?

Anna Forssell (författare)
Örebro universitet (avsändare)

Information om publikationen

A dental perspective on child maltreatment

Therese Kvist (författare)
Karolinska institutet (avsändare)

Information om publikationen