Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du har utsatts för hot eller våld. Du som är anhörig, vän eller arbetar med frågorna är också välkommen att ringa.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Läs mer om Kvinnofridslinjen.

Kjerstin Almqvist

Kjerstin Almqvist, Titel: Adj. professor i medicinsk psykologi, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut
Lärosäte: Karlstads universitet
Institution: Avdelningen för psykologi
E-post: Kjerstin.Almqvistkau.se

Presentation

Kjerstin Almqvist forskar om barn som utsatts för våld i nära relationer, barn som far illa, insatser och behandling.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
Insatser för våldsutsatta barn - en genomförbarhetsstudie.

Beskrivning av projektet
Projektet ska anpassa fyra amerikanska metoder för arbete med våldsutsatta barn och föräldrar till svenska förhållanden, pröva hur det går att införa dem här och utvärdera deras effekter. Två av metoderna prövas av verksamheter i socialtjänsten för att ge stöd till barn och föräldrar och två av verksamheter i hälso- och sjukvården för att ge dem behandling.

Frågor som ska besvaras är bland andra:
• Går det att intressera socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri för metoderna?
• Kan metoderna anpassas till den svenska kulturmiljön, svenska organisationer och svensk lagstiftning?
• Anser professionella som arbetar med metoderna att de är lämpliga och fungerar i ett svenskt sammanhang?
• Anser barn och föräldrar att metoderna motsvarar deras behov?
• Passar metoderna olika typer av familjer, som föräldrar med invandrabakgrund och föräldrar som är av samma kön?
• Vilka resultat ger metoderna i fråga om attityder till våld, utsatthet för våld, social kompetens, psykisk hälsa och föräldraförmåga?

Metoderna är de följande:
• Kid´s Club är en metod för att ge stöd till våldsutsatta barn och föräldrar i parallella grupper. Målen är att barnen ska uppleva att de inte är ensamma om sin situation, att de ska ha strategier för att skydda sig mot våld och att de ska kunna hantera svåra känslor som upplevelser av våld skapar. Mammorna ska få ökad föräldraförmåga och bättre förståelse för hur barn reagerar på våld i familjen. Programmet omfattar tio gruppsessioner med barn och föräldrar var för sig. Socialtjänsterna i Örebro, Karlstads, Kristinehamns och Kungälvs kommuner deltar.
• Project Support är en metod för att genom hembesök ungefär en gång i veckan under sex till åtta månader ge stöd till våldsutsatta barn och föräldrar. Fokus är socialt stöd och träning i positiva föräldrastrategier som motverkar beteendestörningar, vilka ofta uppstår hos barn som har bevittnat våld. Socialtjänsterna i Trollhättan, Örebro och Ronneby samt Kriscentrum för kvinnor och barn i Stockholm deltar.
• Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) är en psykoterapeutisk behandling för barn inriktad på färdighetsträning och traumabearbetning. TF-KBT är avsedd att minska symtom på posttraumatisk stress och reaktioner som skam och skuld för det våld barnet har bevittnat. Behandlingen omfattar 12-15 sessioner. Enskilda sessioner med barnet varvas med föräldrastöd och gemensamma sessioner. Barn- och ungdomspsykiatrin i Skaraborg och i NU-sjukvården deltar.
• Child Parent Psychotherapy (CPP) är en psykoterapeutisk behandling som ges till barn och våldsutsatt förälder tillsammans. Barnet kan vara upp till sex år gammalt. Målet är att förbättra samspel som har påverkats negativt av våldet. Barnet ska (åter)få en trygg anknytning och förälderns omsorgsförmåga ska stärkas. Terapin innehåller också gemensam traumabearbetning. Den omfattar en session i veckan i minst 30 veckor. Barn- och ungdomspsykiatrin i Göteborg, Kronoberg och Värmland, samt verksamheterna Bojen i Göteborg och Tummen i Karlstad deltar.

Samtliga metoder prövas i samarbete med de forskare som utvecklats dem.
Utbildningar i Project Support och CPP har inte getts i Sverige tidigare och utvecklingsarbete vad gäller litteratur, arbetsmaterial, utbildningsupplägg och handledning ingår i projektet.
Datainsamlingen för att besvara frågorna ovan kommer bland annat att ske genom intervjuer med gruppledare/behandlare och föräldrar, genom att föräldrar fyller i olika skattningsformulär om barnets och sin egen våldsutsatthet och psykisk hälsa samt upplevd föräldraförmåga och genom att behandlarna för strukturerade noteringar om metodtrohet. Projektet ska rapporteras till Socialstyrelsen våren 2015.

Tidsperiod
2012-2015

Finansiärer
Socialstyrelsen

Andra forskare som ingår i projektet

Petra Appell, Karlstads universitet, Ulf Axberg, Göteborgs universitet, Anders Broberg, Göteborgs universitet, Åsa Källström Cater, Örebro universitet, Helena Draxler, Karlstads universitet, Karin Grip, Göteborgs universitet.

Publikationer i urval

Almqvist, Kjerstin, Georgsson, Anna, Grip, Karin & Broberg, Anders (2012) Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld. Erfarenheter från en studie av barn som deltagit i Bojens grupprogram. Delrapport 3, Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Publikationen i fulltext

Broberg, Anders, Almqvist, Linnéa, Axberg, Ulf, Grip, Karin, Almqvist, Kjerstin, Sharifi, Ulrika, Cater, Åsa K., Forssell, Anna, Eriksson, Maria & Iversen, Clara (2011) Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma: resultat från en nationell utvärdering. Göteborg: Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Publikationen i fulltext

Georgsson, Anna, Almqvist, Kjerstin & Broberg, Anders (2011) "Naming the unmentionable: How children exposed to intimate partner violence articulate their experiences" i Journal of Family Violence, vol. 26, 2011, s. 117-129. Mer information om publikationen

Grip, Karin, Broberg, Anders & Almqvist, Kjerstin (2010) Psykisk hälsa hos mammor som utsatts får våld av sin partner – före och efter deltagande i Bojens grupprogram. Stiftelsen Allmänna Barnhusets rapportserie, delrapport 2, 2010. Publikationen i fulltext

Almqvist, Kjerstin & Broberg, Anders (2004) Barn som bevittnat våld mot mamma. En studie om kvinnor och barn som vistas på kvinnojourer i Göteborg. Rapport från Göteborgs Stad och Karlstads universitet. Publikationen i fulltext

Broberg, Anders, Almqvist, Linnéa, Axberg, Ulf, Almqvist, Kjerstin, Cater, Åsa & Eriksson, Maria (2011) Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma: Resultat från en nationell utvärdering. Rapport från Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet. Publikationen i fulltext

Almqvist, Kjerstin & Broberg, Anders (2004) "Young children traumatized by organized violence together with their mothers - The critical effects of damaged internal representations" i Attachment & Human Development, vol. 5(4), 2004, s. 367-380.

Almqvist, Kjerstin & Janson, Staffan (2004) "Barn som bevittnat våld" i Skolhälsovård, Nr 1/2004-2005, Förlagshuset Gothia. Publikationen i fulltext

 Är du forskare och vill vara med i NCK:s kunskapsbank? 
Skicka gärna ett mail till kunskapsbanken@nck.uu.se