Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du har utsatts för hot eller våld. Du som är anhörig, vän eller arbetar med frågorna är också välkommen att ringa.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Läs mer om Kvinnofridslinjen.

Rikspolisstyrelsen

Rikspolisstyrelsens uppdrag är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Genom brottsförebyggande arbete ska Rikspolisstyrelsen medverka till att färre brott begås och att fler brott klaras upp. Rikspolisstyrelsens uppdrag är fastställt i polislagen där det även stadgas att samarbete ska ske med andra myndigheter och organisationer.

Polisen erbjuder information om var brottsoffer som utsatts för våld i nära relation kan vända sig. De har information om vilka myndigheter och stödfunktioner som finns, och har sammanställt skrifter och filmsekvenser om våld i samkönade relationer och hedersrelaterat våld och företryck.  Sedan hösten 2009, finns en ny portal för våld i nära relation, som heter ”kom till oss”. För mer information, besök http://www.polisen.se/komtilloss/

Våldet ska upphöra
I november 2007 fattade regeringen beslut om en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Regeringens strävan är att detta våld ska upphöra..

Totalt har regeringen avsatt drygt 800 miljoner kronor under åren 2007 – 2009 för att genomföra handlingsplanen. Rikspolisstyrelsen har mottagit 30 miljoner kronor för att kunna intensifiera arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer. I Rikspolisstyrelsens arbete med att uppfylla målen i handlingsplanen benämns denna typ av brottslighet för ”brott i nära relationer”.

Insatserna från Rikspolisstyrelsen består bland annat av utbildning, informationsspridning och andra åtgärder för att förstärka Polisens förmåga upptäcka och utreda dessa brott. En annan målsättning är att allmänhetens förtroende för Polisen ska stärkas, så att fler brott anmäls. Uppdraget genomförs i samråd med Åklagarmyndigheten och andra berörda myndigheter. Vid Rikspolisstyrelsen har arbetet bedrivits genom projektet Brott i nära relationer.

Rikspolisstyrelsen har tagit fram en nationell riktlinjer hur Polismyndigheterna ska organiseras för att utreda brott i nära relation utifrån. I dagsläget finns särskilda enheter som arbetar med dessa frågor, till exempel familjevåldsenheter, vid ungefär hälften av landets polismyndigheter.

Nationell handbok

Rikspolisstyrelsen har arbetat fram en nationell handbok som vänder sig till poliser som arbetar med ärenden som rör brott i nära relationer. I handboken finns särskilda avsnitt för hur Polisen bör arbeta med brott mot barn och brott av hedersrelaterad karaktär.

Under perioden 2006 – 2007 deltog Rikspolisstyrelsen i en försöksverksamhet med så kallade barnahus. I barnahusen samverkar polis, åklagare, och socialtjänst – samt i förekommande fall även rättsmedicin och hälso- och sjukvård – under samma tak. I dagsläget finns barnahus vid ungefär hälften av landets polismyndigheter.

Utbildningsinsatser

På uppdrag av regeringen har Rikspolisstyrelsen tagit fram en vidareutbildning som riktar sig till anställda inom Polisen som utreder brott mot barn. Hösten 2008 startade även vidareutbildningar för anställda inom polisen som utreder brott i nära relationer.

Gå till hemsida: www.polisen.se/Kontakta-oss/Kontakt-RPS/

Publikationer i urval från Rikspolisstyrelsen

Människohandel för sexuella och andra ändamål. Lägesrapport 14

Lägesrapporten ger Rikspolisstyrelsens bild av hur människohandelns omfattning och utbredning i Sverige har förändrats sedan lägesrapporten för 2011. Rapporten bygger främst på förundersökningar och domar samt på information som inkommit till polisen under 2012 och som berör människohandel och därtill relaterad brottslighet.

Läs publikationen (öppnas i nytt fönster)

Utveckling av arbetsmetoderna vid utredning av våldtäkter. Förstudierapport

Målsättningen med förstudien har varit att identifiera brister och komma med rekommendationer och andra åtgärder som syftar till att förbättra och utveckla polisens handläggning av våldtäkter. Föreliggande rapport tar upp vissa, återkommande brister men fokus ligger på rekommendationer. Häri återfinns ett antal olika förslag på åtgärder som över tid skapar förutsättningar för att höja uppklaringen.

Läs publikationen (öppnas i nytt fönster)

Människohandel för sexuella och andra ändamål . Lägesrapport 13

Lägesrapport 13, ger Rikspolisstyrelsens bild av hur människohandelns omfattning och utbredning i Sverige har förändrats sedan lägesrapporten för 2010.

Läs publikationen (öppnas i nytt fönster)

Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att förstärka insatserna mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål 2008-2010

I september 2008 uppdrog regeringen åt Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten att förstärka de nuvarande operativa insatserna mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt att metod och kompetensutveckla polis- och åklagarorganisationerna på området. Rikspolisstyrelsen genomförde under uppdragsperioden 2008-2010 en rad åtgärder som förväntas ge ett bestående resultat avseende den förebyggande verksamheten och bekämpningen av prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Läs publikationen (öppnas i nytt fönster)

Slutredovisning av regeringsuppdrag IJ2007/349 JÄM IJ2007/2249 JÄM om brott i nära relationer

Slutredovisning av regeringsuppdrag

Läs publikationen (öppnas i nytt fönster)

Polisens nationella brottsofferundersökning. En attitydundersökning av hur brottsoffer upplever sina kontakter med polisen

Denna rapport är resultatet av en enkätundersökning som Rikspolisstyrelsen genomförde 2009. Nästan 70 procent av de 5000 brottsoffer som svarade på enkäten var nöjda med de kontakter de haft med polisen. Resultaten från 2009 visar att de flesta är nöjda med polisens tillgänglighet och bemötande. Majoriteten, närmare bestämt två tredjedelar, av brottsoffren var överlag nöjda med informationen de fått av polisen. En del upplever dock att de inte fått någon information om brottsofferstöd och sina rättigheter till ekonomisk ersättning.

Läs publikationen (öppnas i nytt fönster)

Våldsutsatta kvinnor berättar: En utvärdering av projekt Karin… man blir lite omhållen här och det behöver man när man är trasig. rapport 2010: 2

Läs publikationen (öppnas i nytt fönster)

Polismyndigheternas handläggning av ärenden som rör mäns våld mot kvinnor. Inspektionsrapport 2010:9

I denna rapport redovisas en granskning av hur fem polismyndigheter handlägger ärenden som rör mäns våld mot kvinnor. Granskningen avser brottsanmälningar dels där en man misstänkts ha misshandlat en kvinna med vilken han har en nära relation, dels där en man misstänks för brottet grov kvinnofridskränkning i en motsvarande relation.

Läs publikationen (öppnas i nytt fönster)

Hedersnormer och hedersrelaterat våld

Detta material innehåller kortfattad fakta om hedersnormer och hedersrelaterat våld.

Läs publikationen (öppnas i nytt fönster)

Brott i nära relationer

Handboken beskriver rutinerna i rättskedjan vid brott i nära relationer där samverkan sker med ett flertal olika aktörer. Handboken belyser frågor som bemötande, skyddsåtgärder, utredningsarbete m.m. och är tänkt att vara ett stöd för dem som arbetar med att förebygga, upptäcka och utreda våld i nära relationer.

Läs publikationen (öppnas i nytt fönster)

Strategi för samverkan: kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa

Strategin som är framtagen av tre myndigheter ska vara ett stöd för långsiktig, stabil och framgångsrik samverkan till nytta för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. För att hjälpa barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa är det nödvändigt att förskola, skola, barnhälsovård, polis, socialtjänst m.fl. verksamheter samverkar med varandra. 

Läs publikationen (öppnas i nytt fönster)

Uppföljande granskning av brottsutredningar avseende våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år

Under 2004/05 genomförde Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten en gemensam inspektion avseende brottsutredningar rörande våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år. Huvudsyftet med inspektionen var att analysera om kvalitet och handläggningsrutiner i utredningarna uppfyller de krav som kan ställas och att upptäcka eventuella brister m.m. Uppföljningen syftar till att belysa de konkreta åtgärder som vidtagits med anledning av inspektionen 2005 och hur dessa åtgärder påverkat utredningsarbetet. 

Läs publikationen (öppnas i nytt fönster)

Handledning om kvinnlig könsstympning för polis och åklagare.

Handledning om kvinnlig könsstympning för polis och åklagare är framtagen inom ramen för ett regeringsuppdrag som syftar till att förebygga kvinnlig könsstympning i Sverige. Handledningen riktar sig till poliser och åklagare och ger fakta och bakgrund om kvinnlig könsstympning samt relevant lagstiftning. Handledningen tar upp frågor som man bör tänka på i samband med polisanmälan, t ex när det gäller språkbruket vid förhör, när man använder tolk och vid läkarundersökning.

Läs publikationen (öppnas i nytt fönster)

Granskning av brottsutredningar avseende våldtäkt där brottsoffret är över 15 år

Läs publikationen (öppnas i nytt fönster)

Brottsoffren i rättsprocessen.

Denna rapport redovisar resultaten från en pilotundersökning som har genomförts i syfte att utarbeta en metod för hur polis, åklagare och domstol skall kunna följa utvecklingen av hur brottsoffer upplever sig bemötta i sin kontakt med rättsväsendet. Undersökningen studerar brottsoffers upplevelser av polis, åklagare och domstol vad avser bland annat bemötande, tillgänglighet och information. Inom ramen för undersökningen har även samtliga berörda polismyndigheter, åklagarkammare och tingsrätter kontaktats i syfte att undersöka i vilken utsträckning information rutinmässigt ges till brottsoffer.

Läs publikationen (öppnas i nytt fönster)

Om brott i samkönade parrelationer

Broschyr som vänder sig till homo-bi och transpersoner med information om vart man kan vända sig om man är utsatt för våld.

Läs publikationen (öppnas i nytt fönster)

Till listan med myndigheter