Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Kännetecknande för våldet är att det inte utövas av en enskild man mot en enskild kvinna i en parrelation, att det grövsta våldet i regel är välplanerat och att både kvinnor och män kan utsättas. 

Hedersrelaterat våld och handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över hela familjen och riskerar att straffas fysiskt för att familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå det som uppfattas som förlorad heder. Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen.

Läs ämnesguiden

Begreppet heder

Inom forskningen finns ingen konsensus kring begreppet heder. Forskare har diskuterat hur hedersnormer inverkar på våldsutövning och hur dessa normer kan kopplas till andra makthierarkier, som kön, klass och status.

Läs ämnesguiden

Könsstympning

Enligt uppskattningar från Världshälsoorganisationen (WHO) finns det i dag mellan 130 miljoner och 140 miljoner kvinnor och flickor i världen som utsatts för könsstympning. I takt med att människor från främst Afrika migrerat till västerländska länder har frågan aktualiserats i Sverige, och det råder en stark konsensus i det svenska samhället att könsstympning är ett grovt brott som bör bestraffas.

Läs ämnesguiden

Tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap

I feministisk forskning betraktas tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap som del av en patriarkal maktordning inom vilken kvinnor/flickor samt hbt-personer generellt sett är mest utsatta. Studier från flera europeiska länder visar att konflikter vid ingående av äktenskap ofta är bakgrunden till hedersrelaterat våld.

Läs ämnesguiden

Sök i NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s databas med referenser från SwePub och Libris


Sök även forskare och webbtexter

Lästips

Hedersrelaterat våld och förtryck — en kunskaps- och forskningsöversikt.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) (avsändare)

Information om publikationen

'Honour': crimes, paradigms, and violence against women

Sara Hossain (redaktör), Lynn Welchman (redaktör)

Information om publikationen

Regeringens insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2007-2010

Integrations- och jämställdhetsdepartementet (avsändare)

Information om publikationen

Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige - en kunskaps- och forskningsöversikt.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) (avsändare)

Information om publikationen

Rätt att välja

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (avsändare)

Information om publikationen

Ämnesspecifika forskare i Kunskapsbanken

Minoo Alinia

Uppsala universitet

Läs mer

Siv-Britt Björktomta

Stockholms universitet

Läs mer

Maria Carbin

Umeå universitet

Läs mer

Paulina de los Reyes

Stockholms universitet

Läs mer

Simon Ekström

Stockholms universitet

Läs mer

Birgitta Essén

Uppsala universitet

Läs mer

Astrid Schlytter

Stockholms universitet

Läs mer