Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kommunernas kvinnofridsarbete

2007 fick Socialstyrelsen inom ramen för regeringens handlingsplan (Skr. 2007/08:39) i uppdrag att effektivisera kommunernas arbete mot könsrelaterat våld. Målet var bland annat att arbetet skulle bli mer målinriktat, strukturerat och samordnat.

Uppdraget slog även fast att våldsutsatta kvinnor som söker stöd och hjälp ska få det oavsett i vilken kommun de bor. Utvärderingar och tillsyner har visat att det finns skillnader i vilken hjälp våldsutsatta kvinnor och deras barn får beroende på var de bor. Orsaken är bland annat brister i rutiner och riktlinjer. Samma studier slår fast att det är viktigt att kommunerna har uppföljningsbara mål, kunskap om förekomst av våld samt kompetensutveckling för personalen. 
Läs om kommunernas kvinnofridsarbete

Kvinnojourernas verksamhet

I Sverige finns det i dagsläget cirka 180 kvinno- och tjejjourer som ger stöd åt och skyddar utsatta kvinnor och barn. De två förbunden, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) och Unizon (före detta SKR, Sveriges Kvinnojourers Riksförbund), är aktiva opinionsbildare som arbetar med att förmedla den verklighet som de enskilda jourerna möter i Sverige. 
Läs om kvinnojourerna

Socialtjänstens insatser

Socialtjänsten är den myndighet som har det främsta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Ansvaret är stadgat i Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). 
Läs om socialtjänstens insatser

Socialtjänstens lagstadgade ansvar

Socialtjänstens ansvar regleras i Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). Det är en ramlag som ger kommunerna relativt stor frihet att anpassa verksamheten efter de lokala förutsättningarna. 
Läs om socialtjänstens lagstadgade ansvar