Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Utbildningsinsatser

Kunskap om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer är avgörande för ett förändringsarbete både på individuell och på strukturell nivå.

Utbildning om våld krävs för att kunna upptäcka problematiken och bemöta såväl brottsoffer som förövare. Utbildning krävs också för att kunna bedriva ett effektivt förebyggande arbete och för att förändra traditionella värderingar och attityder som motverkar arbetet för kvinnofrid.

TredagarsutbildningInnehåll i utbildning

Mäns våld mot kvinnor är ett eget, tvärvetenskapligt kunskapsområde. Alla som i sitt yrke eller ideella arbete möter våldsutsatta kvinnor, barn som upplever våld och/eller män som utövar våld behöver grundläggande kunskap. Det innefattar kunskap om mäns våld mot kvinnor sett ur ett samhällsperspektiv, och våldets former, kännetecken samt konsekvenser sett ur ett individperspektiv. Viktigt är förstås också yrkesspecifik kunskap om rutiner och metoder kopplade till de egna arbetsuppgifterna. Myndigheter har även ansvar för samverkan, något som kräver kunskap om andra aktörers arbete.

Attityder och värderingar präglar många människors uppfattningar om mäns våld mot kvinnor. Det är därför viktigt att utbildningen erbjuder möjligheter till att reflektera över egna ställningstaganden, värderingar och normer, i syfte att nå självinsikt.

Tillgång till utbildning

Studier har visat att studenter är en grupp som lättare kan förändra sina attityder jämfört med andra människor varför kunskapsområdet bör ingå redan i grundutbildningarna. Fortbildning bör ske kontinuerligt för berörda yrkesgrupper.

Kartläggning av utbildningar

Universitetskanslersämbetet kartlade 2015 hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn tas upp i 188 högskoleutbildningar som leder till bland annat förskollärarexamen, grundlärarexamen, juristexamen, läkarexamen, psykologexamen, sjuksköterskeexamen och socionomexamen. Kartläggningen visade att stor vikt läggs vid undervisning om mänskliga rättigheter. Däremot undervisas det inte lika ofta om mäns våld mot kvinnor och våld mot barn. Det är också mer ovanligt att kunskap om dessa områden är inskriven i kursplaner. På vissa av lärarutbildningarna saknas det helt undervisning om mäns våld mot kvinnor och våld mot barn.

"Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn beaktas i högre utbildning – Rapportering av ett regeringsuppdrag" (2015) 

År 2008 genomförde Nationellt centrum för kvinnofrid en kartläggning som visade att det fanns 17 fristående kurser med mäns våld mot kvinnor som huvudämne på totalt 10 av landets universitet och högskolor.

I en annan kartläggning från 2010 undersökte NCK hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktades i grundutbildningar. Kartläggningen visade att undervisning om mäns våld mot kvinnor förekom på 50 av 146 program. Kartläggningen baserades på ett urval av grundutbildningar som leder till yrken där yrkesverksamma möter våldsutsatta kvinnor, barn som upplever våld och/eller män som utövar våld.

I en kartläggning från 2012 granskade NCK hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktades i myndigheters fortbildningar. Resultatet visade att de allra flesta centralt styrda myndigheter där anställda kan komma i kontakt med våldsutsatta kvinnor hade någon form av fortbildning om framförallt mäns våld mot kvinnor. Fortbildning om hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer förekom mer sällan. Det fanns stor variation i fortbildningens omfattning och innehåll samt om myndigheten hade reglerat kompetensområdena i något officiellt dokument.