Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Elinor Brunnberg

Titel: Professor i socialt arbete

Lärosäte: Mälardalens högskola

E-post: elinor.brunnberg@mdh.se

Presentation

Den forskning som framförallt intresserar Elinor Brunnberg är barn- och ungdomsforskning och då ofta utifrån pojkars och flickors rättigheter och erfarenheter. Forskningen bedrivs ofta tillsammans med dem och med delaktighet som ett tema. Det perspektiv hon utgår ifrån är ofta intersektionellt. Ålder, funktion, genus och etnicitet kan vara centrala dimensioner. Elinor Brunnberg är ledare för forskargruppen ICU CHILD.

Liv & hälsa ung är en totalstudie där alla ungdomar i Örebro län ingår och olika ungdomsgrupper jämförs med varandra. I analyser kan fokuseras på och jämförelser göras mellan olika ungdomsgrupper om de utsatts för våld, trakasserier, mobbing med mera. Det som studeras är även deras vanor när det gäller alkohol och droger respektive sexualitet. Andra studier rör situationen för familjehemsplacerade ungdomar eller ensamkommande flyktingbarn. I en studie om Mångfaldens skola arbetar Elinor Brunnberg och Jeanette Åkerström tillsammans med ungdomar i en forskningscirkel. I forskargruppen sker alltså även metodutveckling när det gäller barn- och ungdomsstudier till exempel forskningscirklar, mobilenkäter, PI-intervjuer, flerspråkiga webbaserade enkäter. Elinor Brunnberg ingår även i en europeisk forskargrupp som genomför en studie om barns rättigheter tillsammans med grupper av de mest utsatta barnen i Europa. I studien sker en metodutveckling för att öka barns delaktighet i fokusgrupper.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel på projekt 1
Liv & Hälsa ung.

Beskrivning av projektet
Enkätundersökningar med samtliga elever i skolår 7 och 9 samt år 2 på gymnasiet har genomförts i Örebro län under åren 2005, 2007 och 2009. Samtliga elever i de aktuella skolåren har ingått med en svarsfrekvens på 84 %, 82 % och 78 %.

Finansiär
Projektet finansieras av Örebro läns landsting.

Titel på projekt 2
På väg in i det svenska samhället. Om ensamkommande flyktingbarns erfarenheter, behov och stöd, i ljuset av FN:s barnkonvention.

Beskrivning av projektet
Projektet består av fyra delstudier. Initialt görs en kunskapsöversikt om den forskning som bedrivs nationellt och internationellt om ensamkommande flyktingbarns bakgrund, erfarenheter, omhändertagande och inklusion/exklusion. De ensamkommande flyktingbarnen är framförallt pojkar, men det kommer även flickor. Sverige är ett av de länder i Europa som tar emot flest ungdomar. I projektet kommer man att studera hur ofta ungdomarna har traumatiserande erfarenheter med sig och relationen till god man. Under sommaren 2011 kommer en kunskapsgenomgång i ett socialpsykologiskt perspektiv med barns rättigheter i fokus att publiceras av Studentlitteratur.

Finansiär
Projektet finansieras av Europeiska flyktingfonden.

Tidsperiod
Projektet pågår mellan 2009-2012. 

Titel på projekt 3
Participation in diverse schools - a child rights perspective on participation and exposure

Beskrivning av projektet
Studien syfte är att belysa delaktighet och utsatthet i mångfaldens skola utifrån flickors och pojkars perspektiv

Finansiär
Projektet finansieras av Örebro universitet

Titel på projekt 4
Flickors och pojkars upplevelse av tillhörighet vid placering i släktingfamiljer respektive icke-släktingfamiljer – ett interaktivt perspektiv

Beskrivning av projektet
Ett övergripande syfte med studien är att försöka ge svar på den frågan och fördjupa kunskapen om de mekanismer som påverkar flickors och pojkars upplevelse av placering i släktinghem respektive icke-släktinghem och om hur känslan av tillhörighet och identitetsutveckling ter sig vid de olika placeringsformerna

Finansiärer
Allmänna Barnhuset, Solstickan, Majblomman och Kempe Karlgrenska fonden.

Titel på projekt 5
Livet för barn i skyddat boende. 

Beskrivning av projektet
Syftet med studien är att undersöka hur barnens liv förändras vid inflyttning på kvinnohus och vilket stöd barnen får i att hantera ett uppbrott från vardagslivet till ett liv i skyddat boende. En jämförelse mellan skyddat boende för barn och kvinnor i tre olika kommuner.

En utgångspunkt är ett rättighetsperspektiv med sin grund i FN:s Barnkonvention där barnens välbefinnande fokuseras.

Finansiär
Mälardalens högskola m.fl.

Andra forskare som ingår i projektet

Projekt 1
Margareta Lindén-Boström, epidemiolog, Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting. 

Carina Persson, statistiker, Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting. 

Professor emeritus Mats Berglund, Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Projekt 2
Universitetsadjunkt Camilla Fridström, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet.

Universitetsadjunkt Rose-Marie Borg, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet.

Projekt 3
Jeanette Åkerström, doktorand i socialt arbete, Örebro universitet, Ann Quennerstedt, forskarassistent, Pedagogiska institutionen, Örebro universitet och Osman Aytar, Mälardalens högskola. 

Projekt 4
Lena Hedin, doktorand i socialt arbete, Örebro universitet och Ingrid Höjer, docent i socialt arbete, Göteborgs universitet.

Projekt 5
Maria Åström, adjunkt i socialt arbete, Mälardalens högskola.

Publikationer i urval

Brunnberg Elinor, Fridström Camilla & Borg Rose-Marie (2011) Forskning om ensamkommande barn. Kunskapsgenomgång i ett socialpsykologiskt perspektiv med barns rättigheter i fokus. Lund: Studentlitteratur.

Brunnberg Elinor, Lindén-Boström Margaretha, Berglund Mats (2009) "Sexuality of 15/16-year-old girls and boys with and without modest disabilities" i Sexuality and Disability, vol. 3(27), 2009, s.139-153. Mer information om publikationen

Brunnberg Elinor, Lindén-Boström Margareta & Persson Carina (2009) Att höra eller nästan inte höra. Liv & hälsa ung i Örebro län 2005 och 2007. Örebro Läns Landsting: Samhällsmedicinska enheten. Publikationen i fulltext

Brunnberg, Elinor (2008) "Fattiga barn nu och då" i Egerö, Marie-Anne & Svärd, Hans (red.) Villkorandets misär. Fattigdomens premisser och samhällets åtgärder – då och nu. Stockholm: Egalité förlag. Mer information om publikationen

Brunnberg, Elinor & Larsson Sjöberg, Kristina (2008) "Girls are girls and boys are boys. About construction of gender in social work dissertations in Sweden 1980 – 2006" i Jones, Kathleen B. & Karlsson, Gunnel (red.) Gender and the interests of love: essays in honour of Anna G. Jónasdóttir. Örebro: Örebro universitet. Mer information om publikationen

Brunnberg, Elinor (2007) "Att observera, tala med och lyssna till barn"  i Brunnberg, Elinor & Cedersund, Elisabet (red.) Välfärdspolitik i Praktiken. Om perspektiv och metoder i forskning. Aarhus: Aarhus University Press/ NSU Pres, s. 23-50  Mer information om publikationen