Gisela Priebe

Gisela Priebe,

Titel: leg. psykolog/psykoterapeut, docent i psykologi

Lärosäte: Lunds universitet

Institution: Institutionen för psykologi

E-post: Gisela.Priebe@psy.lu.se

Presentation

Forskningsområdet omfattar forskning om barns och ungas utsatthet genom övergrepp, till exempel sexuella övergrepp eller fysisk misshandel, men också sexuell exploatering (till exempel sälja sex eller människohandel för sexuella ändamål), utsatthet för oönskade internetrelaterade händelser och utsatthet genom att vara anhörig till personer som är svårt sjuka, har allvarliga psykiska problem eller lever i missbruk. Såväl förekomsten av olika typer av utsatthet, faktorer som ökar eller minskar risken för utsatthet och utsatthetens konsekvenser för individens psykosociala hälsa studeras. Även utvecklings-, familje- och omgivningsfaktorer beaktas.

Gisela Priebe genomför framför allt kvantitativ forskning, dels stora epidemiologiska befolkningsstudier eller registerstudier, dels evaluering av olika typer av specialiserade interventioner eller utveckling av mätinstrument för kliniska sammanhang.

Gisela Priebe är knuten till Barnafrid, Nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn, vid Linköpings universitet.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel projekt 1
Unga, sex och Internet – i en föränderlig värld

Beskrivning av projektet
Detta är vår tredje enkätstudie med ungdomar i år 3 på gymnasiet; tidigare studier har genomförts 2004 och 2009. De ämnen som undersökts är sexuell identitet, sexuella erfarenheter och risktagande, sexuella övergrepp, försäljning av sexuella tjänster, sexualitet och internet, sex som självskadebeteende, människohandel med barn för sexuella ändamål och mobbing. Resultaten analyseras i relation till en rad bakgrundsfaktorer samt psykisk hälsa. En slutrapport på svenska publicerades 2015; arbetet med ytterligare analyser pågår.

Tidsperiod
2013–2016

Finansiär
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Titel projekt 2
Utvärdering av föräldrabaserade interventioner riktade till barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Beskrivning av projektet
Studiens syfte är att 1) beskriva hur barn med en förälder med psykisk ohälsa (depression, dystymi, ångeststörning, bipolär sjukdom) mår, 2) jämföra barn/familjer som fått Beardslees familjeintervention, Föra barn på tal eller Treatment as usual (TAU). Studien är kvasiexperimentell och har tre mättillfällen (före interventionen, efter 6 månader, efter 12 månader). Forskningen sker i samarbete mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Malmö högskola.

Tidsperiod
2013–2016 med möjlighet till förlängning

Finansiär
Socialstyrelsen

Titel projekt 3
Utveckling av instrument för att kartlägga barns omsorgsansvar

Beskrivning av projektet
Studien är en pilotstudie där ett flertal internationella frågeformulär för att mäta omfattning och innebörd av barns omsorgsansvar i familjer där en förälder eller ett syskon har en allvarlig sjukdom, funktionsnedsättning eller missbruk har översatts och sammanställts. Det svenska instrumentet ska utprovas i olika grupper och justeras inför en ev fullskalig studie.

Tidsperiod
2014–2016

Finansiär
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Titel projekt 4
Barns behov av information, råd och stöd när en förälder är psykiskt sjuk – hur efterföljs lagen? En prospektiv longitudinell utvärdering av implementeringen i Psykiatri Skåne

Beskrivning av projektet
Sedan år 2010 föreskriver såväl Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som Patientsäkerhetslagen (PSL) att hälso- och sjukvården ska beakta barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder har en psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning, har en allvarlig fysisk sjukdom eller är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande, eller oväntat avlider. Studien handlar om hur lagen efterföljs i den kliniska vardagen inom vuxenpsykiatrin i Skåne, kopplat till kompetenshöjande insatser för personalen. Forskningen sker i samarbete mellan Lunds universitet, Malmö högskola och Psykiatri Skåne.

Tidsperiod
2012–2015

Finansiär
Folkhälsomyndigheten, Stöd till barn i riskmiljöer

Andra forskare som ingår i projektet

Projekt 1
Carl Göran Svedin, professor em., Linköpings universitet
Marie Wadsby, docent, Linköpings universitet
Linda Jonsson, forskare, Linköpings universitet
Cecilia Fredlund, doktorand, Linköpings universitet

Projekt 2
Ulf Axberg, universitetslektor i psykologi, Göteborgs universitet
Maria Afzelius, doktorand, Hälsa och samhälle, Malmö högskola
Lina Wirehag, doktorand, Inst. för psykologi, Göteborgs universitet

Projekt 3
Ulrika Järkestig Berggren, universitetslektor i socialt arbete, Linnéuniversitetet
Ann-Sofie Bergman, universitetslektor i socialt arbete, Linnéuniversitetet
Maria Eriksson, professor i Socialt arbete, Mälardalens högskola

Projekt 4
Maria Afzelius, doktorand, Hälsa och samhälle, Malmö högskola
Maria Råstam, professor i Barn- och ungdomspsykiatri, IKVL, Lunds universitet
Margareta Östman, professor em., Hälsa och samhälle, Malmö högskola

Publikationer i urval

Priebe, G., & Afzelius, M. (2015) Barns behov av information, råd och stöd när en förälder är psykiskt sjuk – Hur efterföljs lagen? En utvärdering av implementeringen i Psykiatri Skåne. Lunds universitet: Lund. Publikationen i fulltext

Svedin, Carl-Göran (red.), Priebe, Gisela, Wadsby, Marie, Jonsson, Linda & Fredlund, Cecilia (2015) Unga, sex och Internet – i en föränderlig värld. Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Linköpings universitet, Lunds universitet. Publikationen i fulltext

Priebe, G., Mitchell, K., & Finkelhor, D. (2013) "To tell or not to tell? Youth’s responses to unwanted Internet experiences". Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 7 (1), article 6. Publikationen i fulltext

Priebe, G., & Svedin, C.G. (2013) "Operationalization of three dimensions of sexual orientation in a population-based survey with late adolescents". The Journal of Sex Research, 50, 727-738Mer information om publikationen

Priebe, G., & Svedin, C.G. (2012) "Online or offline victimisation and psychological well-being – A comparison of sexual minority and heterosexual youth". European Child and Adolescent Psychiatry, 21, 569-582. Mer information om publikationen 

Svensson, F., Fredlund, C., Svedin, C.G., Priebe, G., & Wadsby, M. (e-publ 8 May 2012) Adolescents selling sex: Exposure to abuse, mental health, self-harm and need for help and support – A study of a Swedish national sample. Nordic Journal of Psychiatry, 00, 1-8. Mer information om publikationen

Priebe, Gisela (2009) "Adolescents' experiences of sexual abuse. Prevalence, abuse characteristics, disclosure, health and ethical aspects". Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2009:44. Lund: Lund University. Publikationen i fulltext

Svedin, Carl-Göran & Priebe, Gisela (2009) "Unga, sex och Internet"  i Se mig – unga om sex och Internet. Stockholm: Ungdomsstyrelsen, s. 33-148. Publikationen i fulltext

Priebe, Gisela (2008) Sexuell exploatering av barn och ungdomar. Sammanställning av aktuell kunskap och forskning 2004-2008. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Publikationen i fulltext

Priebe, Gisela & Svedin, Carl-Göran (2008) "Child sexual abuse is largely hidden from the adult society. An epidemiological study of adolescents’ disclosures" i Child Abuse & Neglect, 32, s. 1095-1108. Mer information om publikationen