Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Susanne Strand

Susanne Strand, Susanne Strand 2015

Titel: Docent i kriminologi

Lärosäte: Örebro Universitet

Institution: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Annan hemvist: Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia

E-post: susanne.strand@oru.se

Presentation

Susanne Strand är forskare vid CAPS, Center for Criminological and PsychoSocial Research, i Örebro, där hon forskar om risker för våld i olika kontexter med den tillämpade kriminologin som bas. Fokus i forskningen är framförallt risk för partnervåld, risk för hedersrelaterat våld och risk för stalkning men även specifika riskfaktorer som psykopati studeras. Kvinnor som förövare är ett särskilt fokus i hennes forskning. Susanne är även adjungerad docent vid CFBS – Centre for Forensic Behavioural Science vid Swinburne University of Technology i Melbourne, Australien.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
Strukturerade vs. ostrukturerade riskbedömningar vid polisanmält partnervåld

Beskrivning av projektet
Svensk polis har sedan flera år utbildats i ett strukturerat sätt att göra riskbedömningar vid polisanmält partnervåld (den så kallade  SARA-modellen; Kropp, Hart & Belfrage, 2005;2008). Vid flera polislän har utfärdats tjänsteföreskrifter kring detta. Denna satsning har utvärderats och visat mycket goda resultat, vilket rapporterats såväl nationellt (Belfrage & Strand, 2002;2003), som internationellt (Belfrage & Strand, 2008; Kropp, Hart & Belfrage, 2006; Belfrage, 2008). Utbildningssatsningen har inte bara slagit väl ut hos svensk polis – arbetet har även givit erfarenheter som bidragit till att utveckla SARA-instrumentet, vilket i grunden är ett internationellt riskbedömningsinstrument som används i flera länder. 

I samarbete med Jämtlands polismyndighet och Västernorrlands polismyndighet kommer alla fall av polisanmält partnervåld under fyra år (2011–2014) i Västernorrlands och Jämtlands län att utgöra fokus för projektet med följande frågeställningar:

  • Hur stor är följsamheten mellan polisiära riskbedömningar och åtföljande förslag till skyddsåtgärder i förhållande till åklagares faktiska beslut?
  • Hur ser återfallsfrekvensen ut i nytt partnervåld i förhållande till de polisiära riskbedömningarna, och åklagarnas vidtagna åtgärder?
  • I hur hög grad följer åklagarna polisens rekommendationer?
  • Finns det kopplingar mellan olika slags riskfaktorer och hur åklagare och polis bedömer risk?
  • Och, hur slår detta ut?

Projektet är att betrakta som världsunikt då liknande studier på området närmast helt saknas. Detta trots att allt flera länder valt att låta polis få en allt större roll i skyddsarbetet gentemot våldsutsatta kvinnor, bland annat innebärande att polis har fått möjlighet att utfärda skyddsförbud interimistiskt, och där åklagarna därmed kommer in senare i rättsprocessen (till exempel i Österrike och Tjeckien). Projektet kommer också att ställa stora krav på forskargruppen eftersom utvärderingen inte enbart kommer att jämföra riskbedömningar med faktiskt utfall – vilket är den traditionella ansatsen att utvärdera riskbedömningar – utan också sätta in skyddsåtgärderna i relation till utfallet. Denna ansats har tidigare används av deltagare i forskargruppen, och rönt internationellt uppseende (Hart med flera, 2003). Projektet går in i sin slutfas och kommer att slutföras under hösten 2016 då rapporter och vetenskapliga arbeten kommer att publiceras.

Finansiärer
Brottsoffermyndigheten

Tidsperiod
2010–2016

Andra forskare som ingår i projektet

Arbetet bedrivs i samarbete med professor Henrik Belfrage, dr. Jennifer Storey, dr. Heidi Selenius, MSc. Joakim Peterson och MSc. Catherine de Oquinena.

Publikationer i urval

Shepard, S. M. & Strand, S. (2015). "The Utility of the Psychopathy Checklist: Youth Version (PCL: YV) and the Youth Psychopathic Trait Inventory (YPI)—Is it Meaningful to Measure Psychopathy in Young Offenders?" Psychological Assessment 2016 Apr;28(4):405-15.

Strand, S., Selenius, H. & Lindberg, M. (2015). Stalking Assessment Screen (SAS) en metod att identifiera grad av oro och behov av åtgärder vid stalkning. Sundsvall: Mittuniversitetet.

Storey, J. E., Kropp, R. P., Hart S. D. Belfrage, H., & Strand, S. (2014). "Assessment and Management of Risk for Intimate Partner Violence by Police Officers. Using the Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk (B-SAFER)". Criminal Justice and Behavior. 14 (2), 256-271.

Haquinius, U., Strand, S., de Oquinena, C., & Ekman, L. (2014). Polisens arbete med riskanalys, stöd och skyddsåtgärder till brottsdrabbade som utsatts för hedersbrott. En studie av sambandet mellan bedömd risk, vidtagna åtgärder och återupprepad utsatthet hos 96 brottsdrabbade individer i Stockholms län. Sundsvall: Mittuniversitetet. 

Storey, J. E., & Strand, S. (2013). "Assessing violence risk among female IPV perpetrators: An examination of the B-SAFER". Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 22, 964-980. 

McEwan, T. E & Strand, S. (2013). "The role of psychopathology in stalking by adult strangers and acquaintances". The Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. 47 (6), 546-555. 

Storey, J. & Strand, S. (2012). "The characteristics and violence risk management of women arrested by the police for intimate partner violence". European Journal of Criminology. 9 (6) 636-651. 

Belfrage H & Strand S (2012). "Measuring the Outcome of Structured Spousal Violence Risk Assessments using the B-SAFER: Risk in Relation to Recidivism and Intervention". Behavioral Sciences and the Law 30 (4), 420-430. 

Strand, S. & McEwan, T. E. (2012). "Violence among Female Stalkers". Psychological Medicine. 42 (3), 545-556.

Belfrage, H., Strand, S., Storey, J. E., Gibas, A. L., Kropp, R. & Hart S. D. (2012). "Assessment and Management of Risk for Intimate Partner Violence by Police Officers Using the Spousal Risk Assessment Guide (SARA)". Law and Human Behavior 2012 Feb;36(1):60-7.

Belfrage, H., Strand, S. & Hasselborg, A-K. (2012). ”SARA-MODELLEN" Strukturerade vs. ostrukturerade riskbedömningar vid polisanmält partnervåld. Implementering och utvärdering av införandet av strukturerade riskbedömningar för partnervåldsrelaterad brottslighet som en arbetsmetod hos polismyndigheterna i Västernorrland och Jämtland. Brottsoffermyndigheten, Umeå.

Belfrage, H., Strand, S., Ekman, L. & Hasselborg, A-K. (2012). "The PATRIARCH. Six years experiences from the use of a checklist for the assessment of risk for patriarchal violence with honor as motive". International Journal of Police Science and Management. 14 (1), 20-29. 

Strand, S. & McEwan, T. E. (2011). "Same-gender stalking in Sweden and Australia". Behavioral Sciences and the Law. 29 (2), 202-219.

Strand, S. (2011). "Using a Restraining Order as a Protective Risk Management Strategy to Prevent Intimate Partner Violence". International Journal of Police Practice and Research. 1-13.

Belfrage, H. & Strand, S. (2010). Strukturerad bedömning av risker vid hot och trakasserier med hedersrelaterad bakgrund. Ett utvecklingsprojekt i Polismyndigheten Stockholms län om polisiär riskbedömning och riskhantering. Sundsvall: Rättspsykiatriska Regionkliniken och Mittuniversitetet.