Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Margareta Larsson

Margareta Larsson,

Titel: Docent i vårdvetenskap

Lärosäte: Uppsala universitet

Institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

E-post: margareta.larsson@kbh.uu.se

Presentation

Margareta Larsson forskar om sexuell och reproduktiv hälsa med fokus på sexualvanor, aborter, pornografianvändning, sexuellt överförda infektioner, sexualundervisning och prevention. Ett projekt berör graviditet och barnafödande bland kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning. Margareta Larsson deltar också i projekt om vaccinering mot cervixcancer, senarelagt barnafödande, och "preconception health and care".

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
Introduktion och utvärdering av en Reproduktiv livsplan

Beskrivning av projektet
En Reproduktiv livsplan är ett strukturerat samtalsunderlag avsett att användas i rådgivningssamtal med unga kvinnor och män. Det syftar till att aktualisera reproduktiva önskemål samt stödja individen att utveckla strategier för att nå sina mål.

Projektet omfattar tre randomiserade kontrollerade studier bland olika urval av kvinnor och män som besöker vårdgivare för preventivmedel eller provtagning för sexuellt överförda infektioner. En studie bland universitetsstuderande kvinnor är publicerad. En studie bland män samt ytterligare en studie bland kvinnor är planerad. Barnmorskor som har använt metoden har intervjuats i fokusgrupper och analys pågår. Resultaten kommer att utgöra underlag för ett antal vetenskapliga artiklar, samt ett vårdprogram för hur samtalsunderlaget kan användas i klinisk praktik.

Finansiärer
Uppsala universitet samt Akademiska sjukhusets familjeplaneringsfond.

Tidsperiod
2013-2016

Andra forskare som ingår i projektet

Professor Tanja Tydén och docent Per Kristiansson, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, docent Lisa Käll, Centrum för genusvetenskap, doktorander Jenny Stern och Maja Bodin, Uppsala universitet.

Publikationer i urval

Mattebo Magdalena, Tydén Tanja, Häggström-Nordin Elisabet, Nilsson Kent & Larsson Margareta (2014) Pornography and sexual experiences among high school students in Sweden. J Dev Behav Pediatr. 2014 Apr;35(3):179-88. Mer information om publikationen

Ekstrand Maria, Tyden Tanja, Darj Elisabeth & Larsson Margareta (2013). Twelve-month Follow-up of Advance Provision of Emergency Contraception among Teenage Girls in Sweden – A Randomized Controlled Trial. Ups J Med Sci. Nov;118(4):271-5. Mer information om publikationen

Mattebo Magdalena, Tydén Tanja, Häggström-Nordin Elisabet, Nilsson Kent & Larsson Margareta (2013) Pornography consumption, sexual experiences, lifestyles and self-rated health among male adolescents in Sweden. J Dev Behav Pediatr. Sep;34(7):460-8. Mer information om publikationen

Stern, Jenny, Larsson Margareta, Kristiansson Per & Tydén Tanja (2013) Introducing reproductive life plan-based information in contraceptive counselling: an RCT. Hum Reprod. Sep;28(9):2450-61. Mer information om publikationen

Sköld, Annelie & Larsson, Margareta (2012) “Contraceptive use during the life-cycle as reported by 46-year old women in Sweden” i Sexual & Reproductive HealthCare, vol. 3(1). Mer information om publikationen

Tydén, Tanja, Palmqvist, Maria & Larsson, Margareta (2012) “A repeated survey of sexual behaviour among female university students in Sweden” i Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, vol. 91(2), s. 215-219. Publikationen i fulltext