Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Maria Forsman

Maria Forsman,

Titel: Juris doktor

Lärosäte: Umeå universitet

Institution: Juridiska institutionen

Annan hemvist: Juridiskt forum vid Umeå universitet

E-post: maria@forsman.bz

Presentation

Maria Forsman forskar om rättssystemets hantering av barn som utsätts för våld av vårdnadshavare och bevittnar våld mot närstående.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
”Särskild företrädare för barn. En studie av brottsoffrets ställföreträdare i straffprocessen”

Beskrivning av projektet
Lagen om särskild företrädare för barn infördes år 2000 för att vårdnadshavares bestämmanderätt över barnet inte ska hindra polisutredningar rörande sådana brott. För barn som brottsoffer innebär den särskilda företrädaren en förstärkt rättslig position som kan möjliggöra tillgång till rättvisa och att bli hörd i processen. Barnets synpunkter och behov kan fångas upp och domen förklaras på ett sätt som är anpassat till barnets förståelse. Den särskilda företrädaren behöver därför ha en förmåga att förstå barnets situation och kunna kommunicera med barnet, och inte minst en förmåga att stå fri i förhållande till både myndigheter och föräldrar, för att hantera en situation som innefattar komplexa intressekonflikter. Forskningsprojektet utforskar de roller, ansvar och den problematik som en särskild ställföreträdare för barn ställs inför.

Finansiär
Projektet finansieras av Brottsofferfonden. 

Tidsperiod
2015–2016.

Publikationer i urval

Forsman, Maria (2013) Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn. Avhandling. Norstedts juridik: Stockholm. Publikationen i fulltext

Forsman, Maria (2006) Barnen i brottets skugga – brottsoffer på undantag? I Brottsoffer: ansvar och konsekvenser: Ett viktimologiskt forskningsseminarium i Umeå den 22 november 2005, Juridiska institutionen, Umeå universitet. Mer information om publikationen