Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Åsa Källström

Åsa Källström,

Titel: Socionom, fil. dr och professor i socialt arbete

Lärosäte: Örebro universitet

Institution: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post: asa.kallstrom@oru.se

Presentation

Åsa Källström forskar om barn som upplevt föräldrars våld, försummelse eller kriminalitet. Hon är särskilt intresserad av hur barnen förstår och beskriver sina erfarenheter, deras konsekvenser för barnen och hur dessa beskrivningar kan ligga till grund för att utveckla professionellt stöd till barnen.

Fotograf: Lars Holmström

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
AWARE: En studie om kvinnor utsatta för övergrepp som barn, deras livserfarenheter och möjliga skyddsfaktorer

Beskrivning
Projektet AWARE (på engelska Women Abused as children – Resilience and Experiences) baseras dels på intervjuinformation från kvinnor som följts upp under åren 1990−2013 inom WAG-projektet och dels på nya intervjuer. I projektet ingår fyra delstudier som pågår under år 2018−2020.

Finansiär
Projektet finansieras av FORTE.

Publikationer i urval

Cater Åsa K., Miller-Graff Laura E., Howell Kathryn H. & Graham-Bermann Sandra A. Childhood Exposure to Intimate Partner Violence (IPV) and Adult Health: Age, Gender and Violence Characteristics. Journal of Family Violence. Mer information om publikationen

Forssell, Anna & Cater, Åsa K. (2015) Patterns in Child–Father Contact after Parental Separation in a Sample of Child Witnesses to Intimate Partner Violence. Journal of Family Violence 30(3), 339–349. Mer information om publikationen

Eriksson Maria, Cater Åsa Källström, & Näsman Elisabet (red.) (2015) Barns röster om våld – att lyssna, tolka och förstå. Malmö: Gleerups förlag.

Cater, Åsa K. och Grip, Karin (2014) Kids Club i Sverige – resultat från en förstudie av en metod för att stödja barn som upplevt våld mot mamma. Working papers and reports in social work 2014:4, Örebro universitet. Publikationen i fulltext

Cater, Åsa (2014) Children’s descriptions of participation processes in intervention for children exposed to intimate partner violence. Child and Adolescence Social Work (in press, published on line 2014-02-12). Mer information om publikationen

Miller, Laura E., Cater, Åsa K., Howell, Kathryn H. och Graham-Bermann, Sandra A. (2014) Perpetration patterns and environmental contexts of IPV in Sweden: Relationships with adult mental health. Child Abuse & Neglect, 38(1), 147-158. Mer information om publikationen

Cater, Åsa K och Överlien, Carolina (2013) Children exposed to domestic violence: a discussion about research ethics and researchers’ responsibilities. Nordic Social Work  Research. Publikationen i fulltext

Cater, Åsa K och Forssell, Anna (2012) Descriptions of fathers’ care by children exposed to intimate partner violence (IPV) – relative neglect and children’s needs. Child & Family Social Work. Publikationen i fulltext

Broberg Anders, Almqvist Linnéa, Axberg Ulf, Grip Karin, Almqvist Kjerstin, Sharifi Ulrika, Cater Åsa K, Forssell Anna, Eriksson Maria & Iversen Clara (2011) Stöd till barn som upplevt våld mot mamma  Resultat från en nationell utvärdering. Göteborg: Göteborgs universitet. Publikationen i fulltext

Eriksson, Ida, Cater, Åsa, Andershed, Anna-Karin & Andershed, Henrik (2011) "What Protects Youths From Externalizing and Internalizing Problems? A Critical Review of Research Findings and Implications for Practice" i Australian Journal of Guidance and Counselling, vol. 21(2), 2011.

Cater, Åsa Källström (2009) Trappan-modellen för samtal med barn som upplevt våld i familjen – en utvärdering för metodutveckling. FoU-rapport 2009/3. Uppsala: Regionförbundet, Uppsala län. Publikationen i fulltext