Länsstyrelsen Östergötland

 Arbetar du inom kommun eller region med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad gör Länsstyrelsen?
Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

I stödet ingår bland annat att sprida kunskap inom området mäns våld mot kvinnor via webbutbildningar, webbstöd, konferenser, utbildningsdagar, kampanjer med mera.

Hedersrelaterat våld och förtryck
Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft ett nationellt uppdrag att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. De nationella insatserna består både av egna insatser och stöd till nationella och länsöverskridande projekt. Det rör sig om allt från kunskapsuppbyggnad i kommuner till attitydpåverkan. Länsstyrelsen Östergötland har en särskild webbplats om hedersrelaterat förtryck och våld, med information om vilka insatser som sker i landet och litteratur i ämnet. Där finns också konkreta tips för personal inom bland annat skola och socialtjänst. För mer information se hedersfortryck.se

Läs mer på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats – mäns våld mot kvinnor

Publikationer i urval

Länsstyrelsen Östergötlands nationella uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck – verksamheten under 2018. Årsrapport 2018

I rapporten redovisar Länsstyrelsen Östergötland 2018 års genomförande av det nationella uppdraget att bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor (S2017/07421/JÄM).

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Förstudie inför uppdraget att utveckla resurscentra

Inom ramen för det intensifierade arbetet på området mäns våld mot kvinnor, fick länsstyrelserna 2017 i uppdrag att stödja utvecklingen av resurscentra på några platser i landet för personer som utsatts för våld av närstående med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Resurscentra ska också erbjuda stöd till personer som medverkar i brottsutredningar. Resurscentra kan vara fysiska platser dit personer som utsatts för våld av en närstående kan vända sig för att få stöd, råd och vägledning. För att underlätta för den utsatta personen kan resurscentra samla relevanta aktörer på en och samma plats. Regeringen föreslår därtill att resurscentra kan vara en plats för metodutveckling och kunskapsstöd. 

Länsstyrelsen Östergötland fick i april 2018 i uppdrag av länsstyrelsernas länsrådsgrupp att ta fram en förstudie för att ge riktning för utvecklandet av resurscentra. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Insatser för att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdrag till samtliga länsstyrelser

Länsstyrelsen Östergötland har haft ansvaret för att samordna slutrapporten av länsstyrelsernas uppdrag att främja och lämna stöd till insatser för att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Denna rapport ger en övergripande bild av det arbete som bedrivs av länsstyrelserna i landet. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Ett Östergötland fritt från förtryck och våld. Regional strategi 2018–2020 (med sikte på 2030)

Syftet med den regionala strategin för det sjätte delmålet är att tydliggöra arbetets inriktning, peka på prioriteringsområden och stärka ett långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete i länet. Länsstyrelsens förhoppning är att strategin kan bli en plattform för det fortsatta arbetet i länet. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Det (o)synliga våldet – en fråga för hela kommunen? En undersökning av hur socialtjänster i Östergötlands län arbetar med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Nationella Kompetensteamet – slutredovisning

Länsstyrelsen Östergötland har uppdrag från regeringen att utveckla och driva ett Nationellt Kompetensteam för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det Nationella Kompetensteamet driver en nationell stödtelefon dit yrkesverksamma och ideellt verksamma kan vända sig för stöd och rådgivning som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Detta är slutredovsningen som lämnats till regeringen. 

Från starten i mars 2014 till och med 31 december 2015 tog stödtelefonen emot 485 samtal. Samtalen rörde 698 personer, varav nästan nio av tio utsatta var flickor eller kvinnor. Över hälften var under 18 år och nästan var fjärde under 15 år. Många är upprepat utsatta och utsatta för flera olika typer av våld och förtryck av flera olika förövare.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Myndighetsnätverket Gift mot sin vilja. En skrift om myndigheternas arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen Östergötland fick 2011 regeringsuppdraget Gift mot sin vilja (U2011/7068/UC) att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja. En del av det uppdraget innebar att Länsstyrelsen Östergötland skulle vara sammankallande för ett nätverk av statliga myndigheter. 

I nätverket ingår följande myndigheter (2015): Barnombudsmannen, Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen Stockholm, Länsstyrelsen Västra Götaland, Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Nationellt centrum för kvinnofrid, Polismyndigheten, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen, Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Sveriges Kommuner och Landsting samt Åklagarmyndigheten. 

Denna rapport belyser de insatser som gjorts inom myndigheterna under åren 2007–2015 gällande hedersrelaterat våld och förtryck.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Nationella kompetensteamet – delrapport

I rapporten delredovisas det pågående uppdraget att utveckla och driva ett nationellt kompetensteam. Det Nationella Kompetensteamet består av ett antal personer som har stora praktiska och teoretiska kunskaper samt erfarenheter av arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Det Nationella Kompetensteamets arbete omfattar kompetens- och metodutveckling samt att anordna föreläsningar i landet genom samarbete med länsstyrelser och nationella myndigheter. Sedan 2012 har Länsstyrelsen Östergötland totalt genomfört 343 utbildningsinsatser. 

Inom ramen för uppdraget har en nationell stödtelefon inrättats under 2014. Till den kan yrkesverksamma och ideellt verksamma ringa för att få råd och vägledning i ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck, tvångs- och barnäktenskap samt könsstympning av flickor och kvinnor.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft ett stort antal regeringsuppdrag som syftat till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Denna rapport är en slutredovisning av uppdraget att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga mellan 13 och 25 år blir gifta mot sin vilja eller utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våga göra skillnad – en vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Slutrapport

Länsstyrelsen Östergötland slutredovisar regeringsuppdraget att ta fram, utveckla och sprida en vägledning ”Våga göra skillnad – en vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja”.

De erfarenheter Länsstyrelsen fått i arbetet med att sprida vägledningen tillsammans med flera kommuner, och som stärks av den bild som framkommer genom samtalen till stödtelefonen visar på ett tydligt och omfattande behov av fortsatt arbete med att organisera den lokala nivån. Det finns mycket kvar att göra för att bygga ett hållbart system, såväl nationellt som lokalt, för att se till att arbetet fortsätter att utvecklas så att de utsattas grundläggande behov tillgodoses. Länsstyrelsen ser ett behov av att fortsätta och utveckla spridning av vägledningen ”Våga göra skillnad” i samarbete med övriga länsstyrelser i landet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Mognad och livsutrymme: Ett stödmaterial för hur skolan kan arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck och med skolans värdegrund som verktyg

"Mognad och livsutrymme" från Länsstyrelsen Östergötland är ett stödmaterial för hur grundskolan kan arbeta främjande och förebyggande för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och främja jämställdhet. Stödmaterialet är resultatet av en utvecklingssatsning som pågick 2012–2015, där arbetssättet utvecklats och testats på tre grundskolor i Linköpings Kom­mun. Utgångspunkten är att ge elever kunskap, skapa dialog, diskussion och reflektion och därmed öka blivande tonåringars inre resurser och verktyg. Materialet utgår från ett barnrättsperspektiv med stöd av skolans värdegrund.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våga göra skillnad – En vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck

En vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Metodstöd för samverkan. Hur kan myndigheter och organisationer stödja varandra för att möta individer utsatta för hedersrelaterat våld?

Det här är ett informationspaket som ska hjälpa din organisation i det fortsatta arbetet, inom den egna organisationen och i samverkan med andra. Alla organisationer har kommit olika långt i sitt arbete med att möta och hjälpa flickor och pojkar som är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Informationspaketet innehåller material som är relevant oavsett hur långt man kommit i denna process, använd det som ni tycker är tillämpbart i er situation. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Jag!: om flickors livsutrymme

Boken innehåller en metod för att arbeta med samtalsgrupper för flickor och unga kvinnor i syfte att medvetandegöra dem om sina rättigheter och hjälpa dem stärka sin självkänsla.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)