Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Polismyndigheten

Polismyndighetens uppdrag är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Genom sitt arbete ska Polisen medverka till att färre brott begås och att fler brott klaras upp. Uppdragen är fastställda i polislagen där det även stadgas att samarbete ska ske med andra myndigheter och organisationer.

Polismyndigheten bildades 1 januari 2015 och ersätter de tidigare 21 lokala polismyndigheterna, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL). Myndigheten är organiserad i sju polisregioner, åtta nationella avdelningar och ett kansli.

Polisen utreder brott och ansvarar för att skydda hotade personer. De erbjuder information om var brottsoffer som utsatts för våld i nära relation kan vända sig och har information om vilka myndigheter och stödfunktioner som finns. På webbporten ”Kom till oss” samlar Polisen information om sitt arbete mot våld i nära relationer. Läs mer på http://www.polisen.se/komtilloss/

Våldet ska upphöra
Under åren 2007-2009 mottog dåvarande Rikspolisstyrelsen 30 miljoner kronor ur regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Insatserna bestod bland annat av utbildning, informationsspridning och andra åtgärder för att förstärka polisens förmåga att upptäcka och utreda dessa brott. En annan målsättning var att stärka allmänhetens förtroende för Polisen, så att fler brott anmäls. Uppdraget genomfördes i samråd med Åklagarmyndigheten och andra berörda myndigheter.

Polisen har nationella riktlinjer för hur verksamheten ska organiseras för att utreda brott i nära relation.

Nationell handbok
Rikspolisstyrelsen arbetade fram en nationell handbok som vänder sig till poliser som arbetar med ärenden som rör brott i nära relationer. I handboken finns särskilda avsnitt för hur Polisen bör arbeta med brott mot barn och brott av hedersrelaterad karaktär.

Gå till hemsida: www.polisen.se

Publikationer i urval

Granskning av relationsvåld med dödlig utgång i Polisregion Stockholm

Uppdraget har i huvudsak genomförts med anledning av handläggningen gällande ett uppmärksammat fall av grov kvinnofridskränkning. Syftet med granskningen är lärande samt att minimera brister i hanteringen av ärenden med liknande karaktär.  

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Människohandel för sexuella och andra ändamål 2015. Lägesrapport 17

Lägesrapporten ger polisens bild, i egenskap av nationell rapportör, av hur människohandelns omfattning och utbredning i Sverige har förändrats sedan 2014. Rapporten bygger främst på förundersökningar och domar under 2015 som berör människohandel och därtill relaterad brottslighet. Den är framförallt avsedd för regeringen, polisens särskilda enheter och myndigheter i allmänhet, men den innehåller även information som kan vara användbar för frivilligorganisationer och för allmänheten.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Människohandel för sexuella och andra ändamål. Lägesrapport 14

Lägesrapporten ger Rikspolisstyrelsens bild av hur människohandelns omfattning och utbredning i Sverige har förändrats sedan lägesrapporten för 2011. Rapporten bygger främst på förundersökningar och domar samt på information som inkommit till polisen under 2012 och som berör människohandel och därtill relaterad brottslighet.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Utveckling av arbetsmetoderna vid utredning av våldtäkter. Förstudierapport

Målsättningen med förstudien har varit att identifiera brister och komma med rekommendationer och andra åtgärder som syftar till att förbättra och utveckla polisens handläggning av våldtäkter. Föreliggande rapport tar upp vissa, återkommande brister men fokus ligger på rekommendationer. Häri återfinns ett antal olika förslag på åtgärder som över tid skapar förutsättningar för att höja uppklaringen.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Människohandel för sexuella och andra ändamål. Lägesrapport 13

Lägesrapport 13, ger Rikspolisstyrelsens bild av hur människohandelns omfattning och utbredning i Sverige har förändrats sedan lägesrapporten för 2010.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att förstärka insatserna mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål 2008–2010

I september 2008 uppdrog regeringen åt Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten att förstärka de nuvarande operativa insatserna mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt att metod och kompetensutveckla polis- och åklagarorganisationerna på området. Rikspolisstyrelsen genomförde under uppdragsperioden 2008–2010 en rad åtgärder som förväntas ge ett bestående resultat avseende den förebyggande verksamheten och bekämpningen av prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Slutredovisning av regeringsuppdrag IJ2007/349 JÄM IJ2007/2249 JÄM om brott i nära relationer

Slutredovisning av regeringsuppdrag. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Polisens nationella brottsofferundersökning. En attitydundersökning av hur brottsoffer upplever sina kontakter med polisen

Denna rapport är resultatet av en enkätundersökning som Rikspolisstyrelsen genomförde 2009. Nästan 70 procent av de 5000 brottsoffer som svarade på enkäten var nöjda med de kontakter de haft med polisen. Resultaten från 2009 visar att de flesta är nöjda med polisens tillgänglighet och bemötande. Majoriteten, närmare bestämt två tredjedelar, av brottsoffren var överlag nöjda med informationen de fått av polisen. En del upplever dock att de inte fått någon information om brottsofferstöd och sina rättigheter till ekonomisk ersättning.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Våldsutsatta kvinnor berättar: En utvärdering av projekt Karin … man blir lite omhållen här och det behöver man när man är trasig. Rapport 2010:2

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Polismyndigheternas handläggning av ärenden som rör mäns våld mot kvinnor. Inspektionsrapport 2010:9

I denna rapport redovisas en granskning av hur fem polismyndigheter handlägger ärenden som rör mäns våld mot kvinnor. Granskningen avser brottsanmälningar dels där en man misstänkts ha misshandlat en kvinna med vilken han har en nära relation, dels där en man misstänks för brottet grov kvinnofridskränkning i en motsvarande relation.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Hedersnormer och hedersrelaterat våld

Detta material innehåller kortfattad fakta om hedersnormer och hedersrelaterat våld.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Brott i nära relationer – handbok 2009

Syftet med handboken är att beskriva de arbetssätt och åtgärder som Rikspolisstyrelsen vill framhålla för att förbättra Polisens arbete med att utreda och förebygga brott i nära relationer. Den ska ses som ett stöd för myndigheternas eget utvecklingsarbete.

Handboken beskriver rutinerna i rättskedjan vid brott i nära relationer där samverkan sker med ett flertal olika aktörer. Handboken belyser frågor som bemötande, skyddsåtgärder, utredningsarbete med nera och är tänkt att vara ett stöd för dem som arbetar med att förebygga, upptäcka och utreda våld i nära relationer.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Strategi för samverkan: kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa

Strategin som är framtagen av tre myndigheter ska vara ett stöd för långsiktig, stabil och framgångsrik samverkan till nytta för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. För att hjälpa barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa är det nödvändigt att förskola, skola, barnhälsovård, polis, socialtjänst m.fl. verksamheter samverkar med varandra. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Uppföljande granskning av brottsutredningar avseende våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år

Under 2004/05 genomförde Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten en gemensam inspektion avseende brottsutredningar rörande våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år. Huvudsyftet med inspektionen var att analysera om kvalitet och handläggningsrutiner i utredningarna uppfyller de krav som kan ställas och att upptäcka eventuella brister m.m. Uppföljningen syftar till att belysa de konkreta åtgärder som vidtagits med anledning av inspektionen 2005 och hur dessa åtgärder påverkat utredningsarbetet. 

Handledning om kvinnlig könsstympning för polis och åklagare

Handledning om kvinnlig könsstympning för polis och åklagare är framtagen inom ramen för ett regeringsuppdrag som syftar till att förebygga kvinnlig könsstympning i Sverige. Handledningen riktar sig till poliser och åklagare och ger fakta och bakgrund om kvinnlig könsstympning samt relevant lagstiftning. Handledningen tar upp frågor som man bör tänka på i samband med polisanmälan, t ex när det gäller språkbruket vid förhör, när man använder tolk och vid läkarundersökning.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Granskning av brottsutredningar avseende våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år

Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten har genomfört en gemensam inspektion av brottsutredningar avseende våldtäkt och grov våldtäkt där offret är över 15 år. Granskningen har omfattat sammanlagt 109 ärenden. Syftet med inspektionen har varit att granska hur berörda myndigheter handlägger denna typ av utredningar samt att föreslå ett antal konkreta åtgärder. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Brottsoffren i rättsprocessen

Denna rapport redovisar resultaten från en pilotundersökning som har genomförts i syfte att utarbeta en metod för hur polis, åklagare och domstol skall kunna följa utvecklingen av hur brottsoffer upplever sig bemötta i sin kontakt med rättsväsendet. Undersökningen studerar brottsoffers upplevelser av polis, åklagare och domstol vad avser bland annat bemötande, tillgänglighet och information. Inom ramen för undersökningen har även samtliga berörda polismyndigheter, åklagarkammare och tingsrätter kontaktats i syfte att undersöka i vilken utsträckning information rutinmässigt ges till brottsoffer.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Om brott i samkönade parrelationer

Broschyr som vänder sig till homo-, bi- och transpersoner med information om vart man kan vända sig om man är utsatt för våld.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)