Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Redovisning av 2016 års utvecklingsmedel och kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer

  • Utgivningsår: 2017
  • Avsändare: Socialdepartementet
  • Typ: Redovisning
  • Antal sidor: 28
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

Socialstyrelsen har ett antal uppdrag inom våldsområdet. Under 2016 skulle utvecklingsmedel fördelas till kommuner, landsting och ideella föreningar i syfte att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, stödet till barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare.

Föreliggande redovisning redogör för hur 2016 års utvecklingsmedel har fördelats och använts. Redovisningen bygger på återrapporteringar från kommuner, landsting, ideella organisationer och länsstyrelser om hur dessa använt utvecklingsmedlen till och med den 31 december 2016. Redovisningen redogör också för hur arbetet med kompetensstödet har sett ut under 2016.