Att arbeta med barn som upplever våld

Att arbeta med barn som upplever våld är av yttersta vikt för socialtjänsten och tydligt reglerat i lag. Sedan 1 oktober 2014 har kommunernas ansvar skärpts när ett barn misstänks ha blivit utsatt för våld eller bevittnat våld av en närstående. Nu gäller att kommunen utan dröjsmål måste inleda en utredning om det kommer till kommunens kännedom om att ett barn har utsatts för eller bevittnat våld. 

Nämnden ska vidare bedöma risken för att barnet kommer att utsättas för eller bevittna ytterligare våld.

I alla typer av ärenden som rör en våldsutsatt kvinna bör det utredas om det i familjen finns något barn som upplevt våld. Det kan röra sig om kvinnans eget barn, förövarens barn eller något annat barn. Det är viktigt att komma ihåg att våldsutsatta kvinnor kan känna oro inför att berätta att det finns barn i familjen av rädsla för att barnet då kommer att omhändertas av socialnämnden. För att underlätta för den utsatta är det därför viktigt att handläggaren klargör vilket ansvar socialnämnden har för barn som far eller riskerar att fara illa, och att syftet med att utreda barnets behov är att se till att barnet får den hjälp och det stöd som det kan behöva.

Om något barn har bevittnat våld ska den informationen föras vidare till den enhet som utreder barn. Om en polisanmälan har gjorts är det viktigt att polisen får kännedom om att ett barn bevittnat våld för att barnet senare ska kunna få brottskadeersättning.

Här följer ett antal texter som rör arbetet med barn som upplever våld och relevanta publikationer för vidare läsning.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

6 kap.
Utredning av våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld

1§ När socialnämnden får kännedom om att ett barn kan ha
1. utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående, eller
2.bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående ska nämnden utan dröjsmål inleda en utredning om barnets behov av stöd och hjälp.
Nämnden ska vidare bedöma risken för att barnet kommer att ut sättas för eller bevittna ytterligare våld.

Allmänna råd
Socialnämnden bör utreda bl.a.
– barnets behov av stöd och hjälp akut, inklusive vård eller boende i ett annat hem än det egna,
– våldets karaktär och omfattning,
– våldets påverkan på barnet och dess relation till föräldrarna,
– barnets egen uppfattning om våldet,
– vardera förälderns uppfattning om våldets konsekvenser för barnet, och
– barnets behov av stöd och hjälp på både kort och lång sikt.
Nämnden bör vidare utreda om någon åtgärd behöver vidtas i fråga om vårdnad, umgänge, förmynderskap eller målsägandebiträde en ligt 5 kap. 2§ första stycket socialtjänstförordningen (2001:937). 

Barnets säkerhet i fokus vid säkerhetsplanering

LÄRANDE EXEMPEL. För ett och ett halvt år sedan omorganiserade sig hela barn- och familjesektionen vid socialtjänsten i Falun för att bland annat stärka barnperspektivet i arbetet med barnavårdsärenden. En ny enhet byggdes upp där socialsekreterare och familjebehandlare parvis arbetar med så kallade säkerhetsplaneringar när oron för ett barn är så stort att en placering utanför familjen diskuteras. 

Fotografi av Linn van Bruggen, enhetschef på barn- och familjesektionen. Metoden barn- och familjesektionen använder kallas Signs of safety och kommer ursprungligen från Australien. Den är framtagen för utredning av barn och unga som har utsatts för våld eller annan allvarlig omsorgsbrist i sin familj och kan användas i alla delar av barnskyddsarbetet, från mottagning till riskbedömning och behandling. 

– Det är en lösningsinriktad metod som involverar hela familjen, men aldrig på bekostnad av barnets trygghet, säger Linn van Bruggen.

Läs hela reportaget