Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Att arbeta med särskilt utsatta

Att arbeta med särskilt utsatta grupper innebär att vara medveten om att könsrelaterat våld är ett utbrett och erkänt samhällsproblem som inte är isolerat till vissa sociala kategorier av kvinnor. De grupper som har uppmärksammats som särskilt sårbara när det kommer till att utsättas för våld är bland annat hbtq-personer, ungdomar och äldre kvinnor, men även kvinnor med funktionsnedsättning, missbruksproblem och utländsk bakgrund.

Sårbarhet omfattar tre dimensioner: utsatthet, konsekvenser och resurser. En grupp beskrivs som särskilt sårbar om personerna antingen är utsatta i särskilt hög grad, om brotten ger upphov till särskilt allvarliga konsekvenser eller om personerna som utsätts inte har resurser och möjlighet att utnyttja dessa för att förändra sin situation eller göra den känd. Begreppet sårbarhet kan användas för att synliggöra hur personer som skiljer sig från normen kan vara utsatta för våld och diskriminering på ett sätt som kräver särskilda stödinsatser.

Här nedan följer ett antal texter som rör arbetet med särskilt utsatta och relevanta publikationer för vidare läsning.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Stöd och hjälp enligt 5 kap. 11
§ SoL

Allmänna råd

Socialnämnden bör avgöra när och hur personalen i nämndens verksamheter ska ställa frågor om våld för att kunna identifiera våldsutsatta och barn som bevittnat våld som behöver stöd och hjälp.
Nämnden bör se till att de metoder som används för att ge stöd och hjälp har utformats med utgångspunkt i bästa tillgängliga kunskap.
Nämnden bör såväl vid planering av verksamheten som i enskilda ärenden beakta de särskilda behov som en våldsutsatt kan ha på grund av bland annat

  • sin ålder
  • funktionsnedsättning
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • sin sexuella läggning
  • att hon eller han tillhör en nationell minoritet
  • att hon eller han har en utländsk bakgrund
  • missbruk och beroende, eller
  • risken för hedersrelaterat våld. 

Vardagsmötet nyckel till att upptäcka våld mot äldre

LÄRANDE EXEMPEL. Äldre kvinnor och män är en grupp som lätt kan falla utanför kommunernas ordinarie arbete mot våld. Region Gotland har under flera år satsat på att förbättra stödet till gruppen. Under åren 2010 till 2013 genomfördes ett projekt där 2 000 anställda utbildades om våld i nära relationer och en intern stödstruktur utvecklades. I dag har projektet införlivats i den ordinarie verksamheten.

Fotografi av Lisa Lindell, som arbetade som projektledare.– Stödet för den våldsutsatta ska finnas så nära som möjligt, där det finns ett förtroende. Den personal som är närmast har också mest kunskap om situationen och är därför så viktiga i arbetet, säger Lisa Lindell, som arbetade som projektledare. 

Läs hela reportaget

Utsattheten minskade när självkänslan stärktes

LÄRANDE EXEMPEL. En deltagare skaffade eget bankkort. En annan bytte god man, och flera tog sig ur dåliga relationer. Det var några av resultaten efter att personer med funktionsnedsättning i Eskilstuna kommun deltagit i det så kallade VIP-programmet. Målsättningen är att minska utsattheten för våld genom stärkt självkänsla.

Verksamheten vid vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun var ett av de första exemplen att lära av som NCK berättade om under vinjetten Webbstöd för kommuner hösten 2014. Mycket har hänt sedan dess. Sammanlagt har runt 100 personer gått kursen.

Läs hela reportaget