Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kunskap och utbildning om våld

Alla som i sitt yrke eller ideella arbete möter kvinnor som utsatts för våld, barn som upplever våld och/eller män som utövar våld behöver kunskap.

Det innefattar kunskap om mäns våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv; och våldets former, kännetecken och konsekvenser sett ur ett individperspektiv. Utöver detta krävs en yrkesspecifik kunskap om rutiner och metoder. Myndigheter har också ansvar för samverkan. För dig som yrkesverksam är det därför viktigt att ha kunskap om andra aktörers arbete.  

För dig som söker kunskap

För dig som utbildar

Utbildning: intersektionella perspektiv

Hur påverkar heteronormativitet, rasism och otillgänglighet tillgången till skydd och stöd vid våldsutsatthet? Länsstyrelserna erbjuder nu utbildning om intersektionella perspektiv på våld i nära relationer. Utbildningen omfattar två dagar och ges vid fyra tillfällen under hösten 2018 på olika platser i landet.
Mer info och anmälan (pdf)   

Kunskap viktigt i mötet med våldsutsatta

Kunskap om mäns våld mot kvinnor och våldets konsekvenser är viktigt för att kunna ge våldsutsatta kvinnor ett bra bemötande. Men också för att förändra attityder i samhället och arbeta förebyggande. 

Läs mer om vikten av kunskap

Studenter på en kurs för yrkesverksamma på NCK

Vad säger Socialstyrelsen?

4 kap. Kompetens enligt 3 kap. 3 § andra stycket SoL
Handläggning och uppföljning

Allmänna råd
"Den personal som arbetar med handläggning och uppföljning av alla slags ärenden som gäller enskilda enligt socialtjänstlagen (2001:453) bör ha kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående samt ha förmågan att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet. Om ärendena avser våldsutsatta vuxna, bör personalen dessutom ha socionomexamen."