Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Läs mer om NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s databas med referenser från SwePub och Libris


Sök även forskare och webbtexter

Sökningen görs i kunskapsbankens databas som innehåller egna och samverkande myndigheters publikationer samt presentationer av över 100 ämnesspecifika forskare. Sökningen innehåller även referenser till databaserna SwePub och Libris.

Klicka här för sökhjälp


Ny nationell studie om våldsutsatthet – och fyra nya ämnesguider på NCK:s kunskapsbank

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) lanserade den 26 februari rapporten Våld och hälsa – En befolkningsstudie om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa där 10 000 kvinnor och 10 000 män i åldern 18-74 år har tillfrågats om sin utsatthet för våld – i barndomen, ungdomen och vuxen ålder. Studien ger en aktuell och allsidig bild av kvinnors och mäns utsatthet för våld samt kopplingen till hälsa, både på kort och lång sikt.

Besök samlingssidan Våld och hälsa för att ladda ner rapporten samt ta del av frågeformulär, forskningsöversikt och pressmeddelande.


Nya guider om att mäta våld

I samband med att Våld och hälsa – En befolkningsstudie om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa lanseras så publicerar NCK:s kunskapsbank fyra stycken nya ämnesguider som handlar om statistik och mätning av våldsutsatthet. De fyra guiderna heter Att mäta våld, Kriminalstatistik och våldsutsatthet, Brottsofferundersökningar och våldsutsatthet samt Befolkningsstudier om hälsa och levnadsförhållanden.

Läs NCK:s kunskapsbanks nya guider om att mäta våldsutsatthet.
 

Stärkt skydd mot tvångs- och barnäktenskap

2014-04-02

Regeringen har lagt fram en proposition om tvångsäktenskap och barnäktenskap samt Sveriges tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor. I propositionen föreslås såväl civilrättsliga som straffrättsliga lagändringar för att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap.

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 juli 2014.

Läs mer på regeringens hemsida

Läs mer om Tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap

Läs mer om Europarådets arbete mot våld

Ny utredare ska granska jämställdhetspolitiken

2014-04-16

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska tillsättas för att följa upp och analysera utvecklingen mot jämställdhet.
I utredarens uppgifter ska bland annat ingå:
• att beskriva utvecklingen mot jämställdhet i samhället under de senaste tio åren,
• att följa upp och bedöma effektivitet och måluppfyllelse i jämställdhetspolitiken, samt
• att bedöma effektiviteten i jämställdhetspolitikens genomförande.
Uppdraget ska redovisas den 15 augusti 2015.

Läs hela kommittédirektivet här

Senast tillagda publikationer

Riskbedömning av partnervåld

Barbro Nordling (författare)
Nordiska ministerrådet (avsändare)

Information om publikationen

Trappan-modellen för barn som upplevt våld i sin familj

Inger Ekbom (redaktör), Åsa Källström Cater (författare)
Regionförbundet Uppsala län (avsändare)

Information om publikationen

Perpetration patterns and environmental contexts of IPV in Sweden: Relationships with adult mental health

Åsa Källström Cater (författare), Sandra A Graham-Bermann (författare)

Information om publikationen

De mest visade publikationerna

1.

Våld och hälsa - En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) (avsändare)

Information om publikationen

2.

Strategi för samverkan: kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa

Skolverket (fd Myndigheten för skolutveckling) (avsändare) , Socialstyrelsen (avsändare) , Rikspolisstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen

3.

Olämplig vårdnadshavare?

Barnombudsmannen (avsändare)

Information om publikationen

Kalendarium

Till kalendariet »