Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du har utsatts för hot eller våld. Du som är anhörig, vän eller arbetar med frågorna är också välkommen att ringa.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Läs mer om Kvinnofridslinjen.

NCK:s kunskapsbank

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Läs mer om NCK:s kunskapsbank    

Sök i NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s databas med referenser från SwePub och Libris


Sök även forskare och webbtexter

Sökningen görs i kunskapsbankens databas som innehåller egna och samverkande myndigheters publikationer samt presentationer av över 120 ämnesspecifika forskare. Sökningen innehåller även referenser till databaserna SwePub och Libris.

Klicka här för sökhjälp

Nytt lärande exempel: Kommunal kartläggning ger ökad kunskap om våld

2015-06-17

Ett sätt att få en uppfattning om antalet våldsutsatta i den egna kommunen är att göra en egen kartläggning. År 2013 gjorde Centrum för kvinnofrid i Skellefteå en undersökning bland 9000 kommun- och landstingsanställda för att försöka få reda på hur många som är våldsutsatta och hur många som hade utövat våld. De undersökte också hur de kommunala verksamheterna arbetade med frågor om våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

- Syftet var att få en bild av hur det ut i kommunen. Genom kartläggningen ville vi synliggöra problemet. Det var också ett sätt att försöka nå politiker och allmänhet och visa att arbetet mot våld behöver prioriteras, säger Åsa Lööv Wesslund, utvecklare vid Centrum för kvinnofrid.

Centrum för kvinnofrid (CFK) är en kommunal verksamhet i Skellefteå som tar emot våldsutsatta kvinnor, barn och män. 

Läs hela reportaget i Webbstöd för kommuner

Förslag på nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor

2015-06-08

Mer fokus behöver läggas på våldets orsaker och förebyggande åtgärder, och i det arbetet måste fler aktörer delta aktivt i större utsträckning än tidigare. Det är en av slutsatserna i utredningen om en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck som nu är lämnad till regeringen. Utredningen föreslår åtta målområden med tillhörande delmål, bland annat nationell styrning och organisering, kunskap och forskning samt våldsförebyggande arbete.  

Utredningen har haft till uppdrag att föreslå en samlad nationell strategi, med mål på kort och lång sikt, för att nå det jämställdhetspolitiska målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

Strategin föreslås gälla 2016-2025 med årlig uppföljning.

Läs utredningen i sin helhet (öppnas i nytt fönster)

Mer information och bättre stöd till brottsoffer

2015-06-30

Regeringen har beslutat om flera förändringar som ska ge brottsoffer bättre skydd, starkare stöd och mer information. Bland annat ska brottsoffret alltid informeras när en misstänkt släpps fri, exempelvis i väntan på rättegång

- Det innebär till exempel att en kvinna som har utsatts för ett brott i en nära relation inte längre ska behöva leva i ovetskap om var den misstänkte befinner sig efter polisens ingripande, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Ändringarna börjar gälla 1 november 2015. 

Det beslutade åtgärdspaketet är en del av det fortsätta genomförandet av brottsofferdirektivet (Prop 2014/15:77).

Läs mer om brottsoffers rättigheter i NCK:s kunskapsbank.  

Senast tillagda publikationer

Utsatthet i unga år och psykisk ohälsa i vuxen ålder

Socialstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta att hämta personliga tillhörigheter

Socialstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen

Regeringens jämställdhetssatsning – tillfälligheter eller långsiktiga förbättringar?

Riksrevisionen (avsändare)

Information om publikationen

Estimation of girls at risk of female genital mutilation in the European Union

European Institute for Gender Equality (avsändare)

Information om publikationen

Hedersrelaterat våld och förtryck - Forskning och utvärdering inom Kriminalvården.

Kriminalvården (avsändare)

Information om publikationen

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Socialdepartementet (avsändare)

Information om publikationen

De mest visade publikationerna

1.

Olämplig vårdnadshavare?

Barnombudsmannen (avsändare)

Information om publikationen

2.

Elevhälsan i skollagen

Skolverket (avsändare)

Information om publikationen

3.

Våld och hälsa - En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) (avsändare)

Information om publikationen