Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du har utsatts för hot eller våld. Du som är anhörig, vän eller arbetar med frågorna är också välkommen att ringa.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Läs mer om Kvinnofridslinjen.

Samlad kunskap för kvinnofrid

NCK:s kunskapsbank

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Läs mer om NCK:s kunskapsbank    

Sök i NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s databas med referenser från SwePub och Libris


Sök även forskare och webbtexter

Sökningen görs i kunskapsbankens databas som innehåller egna och samverkande myndigheters publikationer samt presentationer av över 120 ämnesspecifika forskare. Sökningen innehåller även referenser till databaserna SwePub och Libris.

Klicka här för sökhjälp


Karin Örmon forskar om våldsutsatta kvinnors psykiska ohälsa

2015-04-13

Karin Örmon forskar om erfarenhet av våld ur ett livsförloppsperspektiv, upplevelser och erfarenheter hos kvinnor som söker allmänpsykiatrin och om våldsutsatta kvinnors psykiska ohälsa. Hösten 2014 doktorerade hon vid Malmö högskola.
- Jag återkommer hela tiden till bemötandet. Hur viktigt det är att vi frågar om våldsutsatthet, men också hur vi frågar, säger Karin Örmon.

Karin ÖrmonI avhandlingen Experiences of abuse during the Life course – Disclosure and the care provided among women in a general psychiatric context lyfter Karin Örmon fram kvinnors upplevelser av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld under barndom och vuxenliv och hur det kan kopplas till psykisk ohälsa. Av de kvinnor som Karin Örmon träffade var det många som hade berättat om sin våldsutsatthet för någon, men få som tog upp det i sin kontakt med psykiatrin.
- Jag tror att bemötandet ligger bakom att så få berättar om sin utsatthet för psykiatrin, säger Karin Örmon.

Läs hela reportaget.

Ny EU-rapport om våldets kostnader

2015-05-06

Den uppskattade kostnaden för mäns våld mot kvinnor är alarmerande hög, det framkommer i en ny rapport av European Institute for Gender Equality, EIGE. De direkta och indirekta kostnaderna påverkar den utsatta, den utsattas närmaste familj och ekonomi kraftigt. 
- Den utsatta lider ofta av lång tids fysisk och psykisk skada som påverkar deras möjligheter till ett normalt liv och minskar deras chanser till medverkan i samhället, både ekonomiskt och socialt, säger EIGE:s Virginija Langbakk i ett pressmeddelande.
Rapporten innehåller bland annat en engelsk studie av kostnaden för våld i nära relationer som gjordes under 2012. Den innehåller också en uppskattning av kostnaden inom EU.

Läs rapporten i dess helhet
Läs mer om EU:s arbete mot våld i NCK:s kunskapsbank

Slutrapport visar förbättrad samordning

2015-04-30

Samordningen av insatser i Sverige som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål, har förbättrats i samtliga regioner sedan 2010. Det visar den nationellt övergripande slutrapporten som Länsstyrelsen i Stockholm nu redovisar.

Länsstyrelserna har haft i uppdrag att stödja samordningen av länets insatser, ett arbete som har följts upp med dokumentation, granskning och enkäter. Rapporten visar att samordningen har förbättrats.

Läs Länsstyrelsen i Stockholms rapport

Läs mer om kommuners arbete i NCK:s och länsstyrelsernas webbstöd

Senast tillagda publikationer

Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer

Socialstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen

Sex mot ersättning - Utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn och unga

Socialstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen

Osynlig synlig verklighet

Länsstyrelsen i Jönköpings län (avsändare)

Information om publikationen

Partnerkontakt: Säkerhetsarbetet med våldsutsatta personer när våldsutövaren går i behandling

Socialstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Länsstyrelsen i Stockholms län (avsändare)

Information om publikationen

Våld - Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer

Socialstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen

De mest visade publikationerna

1.

Olämplig vårdnadshavare?

Barnombudsmannen (avsändare)

Information om publikationen

2.

Elevhälsan i skollagen

Skolverket (avsändare)

Information om publikationen

3.

Våld och hälsa - En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) (avsändare)

Information om publikationen