Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du har utsatts för hot eller våld. Du som är anhörig, vän eller arbetar med frågorna är också välkommen att ringa.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Läs mer om Kvinnofridslinjen.

NCK:s kunskapsbank

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Läs mer om NCK:s kunskapsbank    

Sök i NCK:s kunskapsbank

Sök i NCK:s databas med referenser från SwePub och Libris


Sök även forskare och webbtexter

Sökningen görs i kunskapsbankens databas som innehåller egna och samverkande myndigheters publikationer samt presentationer av över 120 ämnesspecifika forskare. Sökningen innehåller även referenser till databaserna SwePub och Libris.

Klicka här för sökhjälp

Ny rapport: SKL listar framgångsfaktorer i kommunernas kvinnofridsarbete

2016-06-03

Jenny NorénSveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar i en ny rapport på framgångsfaktorer inom ramen för kvinnofridsarbetet. Att engagemanget inte bara är knutet till en person utan genomsyrar hela organisationen är en sådan. Ett särskilt gott exempel på det är Trollhättans kommun.

Åtta kommuner ingår i rapporten: Göteborg, Höganäs, Lund, Nykvarn, Ronneby, Skellefteå, Trollhättan och Tyresö. Kommunerna har valts utifrån resultatet i Öppna jämförelser - Skydd för Brottsoffer* och hur väl de placerat sig i Unizons rankning Kvinnofridsbarometern 2015.

- Sedan har vi också gjort ett strategiskt urval för att få med både små och stora kommuner och få en spridning över landet, säger Jenny Norén, sakkunnig i kvinnofridsfrågor på SKL.

Genom att intervjua förtroendevalda, chefer och tjänstemän i de utvalda kommunerna har SKL velat undersöka hur verksamheten kan bedrivas på ett bra och effektivt sätt. Sammanlagt identifierades fem olika framgångsfaktorer.

Läs hela artikeln

Gå direkt till rapporten

Ny handlingsplan ska motverka människohandel

2016-08-17

Regeringen har den 22 juni beslutat om en ny uppdaterad handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp för åren 2016-2018. Här finns 23 åtgärder för att förebygga, skydda och stödja barn samt skapa förutsättningar för att effektivt lagföra gärningsmän. 

Den nya handlingsplanen utgår från barnets rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Jämställdhetsminister Åsa Regnér säger i ett pressmeddelande att handlingsplanen är viktig bland annat för att yrkesverksamma ska ha god kunskap om problematiken.

Läs pressmeddelandet
Läs handlingsplanen

Rapport om stöd till barn i familjer med svårigheter

2016-08-15

Folkhälsomyndigheten är en av myndigheterna bakom en rapport om ändamålsenligt stöd till barn som växer upp med allvarliga svårigheter hemma. Det kan handla om missbruk, psykisk ohälsa eller våld. Rapporten pekar bland annat på att tidig upptäckt, tidiga insatser, samverkan mellan verksamheter och hänsynstagande till både barnet och hela familjens behov är några nyckelfaktorer. Skriften är ett resultat av ett regeringsuppdrag från 2011 och kunskapen har tagits fram inom ramen för 18 lokala och regionala utvecklingsprojekt.

Läs rapporten i sin helhet

Senast tillagda publikationer

Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp

Socialdepartementet (avsändare)

Information om publikationen

Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld

Folkhälsomyndigheten (avsändare)

Information om publikationen

Kvinnlig könsstympning - ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete

Socialstyrelsen (avsändare)

Information om publikationen

Är du gift? Utredning av handläggning av barn som är gifta när de söker skydd i Sverige

Migrationsverket (avsändare)

Information om publikationen

Kvinnlig könsstympning

Länsstyrelsen i Värmlands län (avsändare)

Information om publikationen

Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet

Jenny Norén (författare)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (avsändare)

Information om publikationen