Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

NCK:s olika regeringsuppdrag

Uppdrag att ta fram ett nationellt webbstöd för hälso- och sjukvården samt tandvårdens arbete mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn (S2011/11337/FST, S2016/0063/FST delvis)
NCK har i samverkan med Socialstyrelsen fått regeringens uppdrag att under 2016–2018 ge nationellt och regionalt kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer. I detta uppdrag ingår att utveckla och sprida webbstöd för hälso- och sjukvården och tandvården på nationell och regional nivå. Det nationella kompetensstödet ska lyfta fram gällande regelverk, aktuell kunskap och konkret information från Socialstyrelsen och NCK om verksamma metoder för att upptäcka och arbeta med våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården och tandvården. Det är tänkt att lanseras våren 2018.
Läs en sammanfattning av förstudien från hösten 2016
Läs en sammanfattning av förstudien från hösten 2017, fokus tandvård
Läs mer om regeringsuppdraget

Uppdrag att producera en webbkurs om våld (S2015/04805/FST)
I september 2015 beslutade regeringen att Socialstyrelsen fick använda en miljon kronor av utvecklingsmedel för att i samverkan med länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet ta fram en webbaserad basutbildning inom området våld i nära relationer till stöd för kommunernas kompetensutveckling. NCK fick uppdraget att producera webbkursen av Socialstyrelsen. Syftet är att höja kunskapsnivån i kommunerna och stärka personal som möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer. Webbkursen lanserades den 20 september 2016 och den är kostnadsfri och tillgänglig för alla att använda.  Länsstyrelserna ansvarar för att implementera webbkursen regionalt och det arbetet fortlöper.
Läs pressmeddelandet om uppdraget
Läs mer om webbkurs om våld

Uppdrag att utveckla och kvalitetssäkra Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)
2011 fick NCK i uppdrag av regeringen att under en fyraårsperiod utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM). Uppdraget syftade till att kvalitetssäkra det stöd som Kvinnofridslinjen ger till de våldsutsatta och att nå ut till fler av dem som utsätts för hot, våld och/eller sexuella övergrepp. Uppdraget löpte 2011-2014 och slutredovisades till Utbildningsdepartementet den 1 april 2015. Arbetet omfattade utveckling av det tekniska stödet för telefonrådgivningen, kvalitetssäkring av samtalen, utbildning av personalen samt informationsinsatser.
Läs redovisning i sin helhet

Uppdrag att utvärdera utbildningssatsningar om mäns våld mot kvinnor (U2011/5671/JÄM)
År 2011 fick NCK i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera utbildningssatsningar som genomförts inom ramen för regeringens Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (2007/08:39) och Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja (2009/10:229). Uppdraget slutredovisades den 15 mars 2013.
Läs redovisning i sin helhet 

Handledning om stöd till flickor och kvinnor som drabbas av hedersproblematik
2010 fick NCK regeringens uppdrag att ta fram och sprida en handledning om stöd till flickor och unga kvinnor som drabbas av hedersproblematik. Handledningen skulle vara specifikt utformad för hälso- och sjukvården och röra bemötandet av de flickor och kvinnor som söker hjälp för att få intyg på att de inte har haft samlag eller för rekonstruktion av den så kallade "mödomshinnan" (hymen). Uppdraget redovisades 30 juni 2011.
Läs rapporten: Att möta patienter som söker för oro kring oskuld och heder 

Regeringsuppdrag inom ramen för regeringens handlingsplan
I regeringens Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (Regeringens skrivelse 2007/08:39) tilldelades NCK tre uppdrag (Läs regeringens handlingsplan):

1. Utvidgning av uppdrag att utveckla program för omhändertagande av sexualbrottsoffer
Läs mer på temasidorna: Omhändertagande av offer efter sexuella övergrepp

2. Informations- och kunskapsspridning om frågor rörande hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer
Läs mer om utökat uppdrag hedersrelaterat våld och förtryck
Läs mer om utökat uppdrag våld i samkönade relationer

3. Metoder för att upptäcka förekomst av våldsutsatthet
Läs mer på temasidorna: Att ställa frågan om våld

Nationellt program för hälso- och sjukvården avseende omhändertagande av offer för sexualbrott
Februari 2007 fick NCK uppdraget att utarbeta ett nationellt program för hälso- och sjukvården avseende omhändertagande av offer för sexualbrott av Justitiedepartementet (Dnr Ju 2007/2177/KRIM).
Läs mer på temasidorna: Omhändertagande av offer efter sexuella övergrepp

Relaterat

Verksamheten vid NCK regleras av ett regeringsuppdrag via Uppsala universitet (U2011/3826/UH).
Läs regeringsbeslutet