Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp

En ny omgång av NCK:s universitetskurs ”Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp” börjar hösten 2017. Kursen ger grundläggande och fördjupad kunskap inom kompetensområdet mäns våld mot kvinnor.

Kursbeskrivning: Kursen avser att ge kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och behandlar även den särskilda sårbarhet som våldsutsatta kan befinna sig i. Ämnet mäns våld mot kvinnor utgår från ett jämställdhetsperspektiv, grundat på internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter. Kursen syftar till att öka kompetensen hos yrkespersoner för att bli bättre på att upptäcka våldsutsatta, ge ett bra bemötande och omhändertagande av våldsutsatta personer, samt att arbeta förebyggande mot våld i nära relation. Därmed bidrar den till att stärka skyddet för våldsutsatta, befrämja insatser riktade till förövarna och till att mäns våld mot kvinnor upphör. Deltagarna ska även öka sin medvetenhet om egna värderingar och attityder till mäns våld mot kvinnor.

Målgrupp: Yrkesverksamma som i sitt arbete kan komma att möta brottsoffer och förövare, exempelvis inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, rättsväsendet eller idéburna organisationer. 

Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier krävs.  

Kursinformation – HÖSTTERMINEN 2017

Vi ger två kurser parallellt höstterminen 2017, med gemensamma föreläsningstillfällen. Övriga studier sker i respektive kurs om ca 35 personer. Det nätbaserade distansarbetet sker i respektive kurs om ca 35 personer och även uppdelat i mindre grupper på 8-9 personer. Distansarbetet kommer att ske inom ramen för vissa givna veckor men på valfri tidpunkt på dagen för de enskilda studenterna.

Kursupplägg

Utbildningen ges på halvfart under tjugo veckor från vecka 40 till vecka 10, 2018. Undervisningen ges i en kombination av när- och distansundervisning. Distansundervisningen sker via Studentportalen som är Uppsala universitets webbaserade lärplattform. Närvaron är obligatorisk vid kurstillfällena hela dagarna, och även arbetet via lärplattformen är obligatoriskt.

Tre kurstillfällen äger rum i olika föreläsningssalar på Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Datumen för kurstillfällena är:
4-5 oktober 2017
12-14 december 2017 
7 mars 2018

Alla delmoment utgör viktiga delar i lärprocessen och är därför obligatoriska.

Övergripande kursschema
Kursplan
Litteraturlista

Ansök till kursen
Sista ansökningsdag är 31 augusti 2017

Mer information:

Marie-Louise Holmström, kursadministratör
E-post: marie-louise.holmstrom@nck.uu.se
Telefon: 018-611 98 66