Forskning och utredning vid NCK

Foto från ett seminarium där befolkningsundersökningen Våld och hälsa presenterades. En person presenterar resultat från undersökningen inför en grupp åhörare i en seminariesal.

NCK ska överblicka och analysera forskning och erfarenhetsbaserad kunskap inom området mäns våld mot kvinnor, samt peka på behov av ny forskning och metodutveckling. NCK fungerar som en länk mellan forskning och praktik. 

Det innebär bland annat att samla in, bearbeta och sprida kunskap från forskare och yrkesverksamma som möter våldsutsatta i sitt arbete. NCK:s publikationer och NCK:s kunskapsbank på webben är viktiga delar i det arbetet. 

Forskningen och metodutvecklingen på NCK är nära knutna till den kliniska verksamheten. Syftet är att förbättra stödet till våldsutsatta kvinnor genom att utveckla nya metoder som bygger på vetenskaplig grund.

Senast uppdaterad: 2022-12-08