Forskning och utredning vid NCK

Foto från ett seminarium där befolkningsundersökningen Våld och hälsa presenterades. En person presenterar resultat från undersökningen inför en grupp åhörare i en seminariesal.

NCK ska överblicka och analysera forskning och erfarenhetsbaserad kunskap inom området mäns våld mot kvinnor, samt peka på behov av ny forskning och metodutveckling. NCK fungerar som en länk mellan forskning och praktik. 

Det innebär bland annat att samla in, bearbeta och sprida kunskap från forskare och yrkesverksamma som möter våldsutsatta i sitt arbete. NCK:s publikationer och NCK:s kunskapsbank på webben är viktiga delar i det arbetet. 

Forskningen och metodutvecklingen på NCK är nära knutna till den kliniska verksamheten. Syftet är att förbättra stödet till våldsutsatta kvinnor genom att utveckla nya metoder som bygger på vetenskaplig grund.

Enheten för kunskapssammanställning och analys av forskningsbehov

Enheten för kunskapssammanställning och analys av forskningsbehov har till uppgift att samla in aktuell forskning om NCK:s kunskapsområde, sammanställa den och göra den tillgänglig för olika målgrupper.

Forskningsområdet mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer är tvärvetenskapligt. Det sträcker sig över en mängd olika discipliner som medicin, juridik, sociologi, kriminologi, psykologi, brottsofferforskning med mera.

Enheten för kunskapssammanställning och analys av forskningsbehov

Utredare Rickard Pettersson vid enheten för kunskapssammanställning och analys av forskningsbehov.

Kontakt och personal

Seniorprofessor, överläkare: Gun Heimer
Enhetschef: Karin Sandell, 018-611 98 68
Utredare: Rickard Pettersson, 018-611 98 84 (tjänstledig)
Kunskapsbanken: Annika Engström, 018-611 99 24, 070-167 92 44 och
Ylva Haraldsdotter, 018-611 95 50, 070-167 92 99 

E-postadresser till NCK:s anställda skrivs enligt principen fornamn.efternamn@nck.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-05-06