Enheten för kunskapssammanställning och analys av forskningsbehov

Enheten för kunskapssammanställning och analys av forskningsbehov har till uppgift att samla in aktuell forskning om NCK:s kunskapsområde, sammanställa den och göra den tillgänglig för olika målgrupper.

Forskningsområdet mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer är tvärvetenskapligt. Det sträcker sig över en mängd olika discipliner som medicin, juridik, sociologi, kriminologi, psykologi, brottsofferforskning, folkhälsovetenskap, genusvetenskap och statsvetenskap.

Enheten för kunskapssammanställning och analys av forskningsbehov har som mål att vara en länk mellan forskare och praktiker som arbetar inom dessa områden. Verksamheten består av utredningsarbete, webbpublicering och projekt för att belysa ämnesområdet. Det sker ofta i samarbete med övriga enheter, referensgrupper och externa experter inom området.

En viktig kanal för att sprida forskning och kunskap är NCK:s kunskapsbank på webben som utvecklats och drivs tillsammans med NCK:s informationsenhet.
NCK:s kunskapsbank

Enheten för kunskapssammanställning och analys av forskningsbehov medverkar också i NCK:s utbildnings- och föreläsningsuppdrag.

Kontaktuppgifter till personal på enheten

NCK:s rapporter

Följande rapporter har publicerats de senaste åren:

"Våld mot hbtq-personer – en kunskaps- och forskningsöversikt" Nationellt centrum för kvinnofrid 2018, fulltext i kunskapsbankens databas

"Våld mot äldre kvinnor – en forsknings- och kunskapsöversikt" Nationellt centrum för kvinnofrid 2016, fulltext i kunskapsbankens databas

"Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning" Nationellt centrum för kvinnofrid 2013, fulltext i kunskapsbankens databas

"Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige – en kunskaps- och forskningsöversikt" Nationellt centrum för kvinnofrid 2011, fulltext i kunskapsbankens databas

"Att möta patienter som söker för oro kring oskuld och heder" Nationellt centrum för kvinnofrid 2011, fulltext i kunskapsbankens databas

"Antologi: sju perspektiv på våldtäkt" Nationellt centrum för kvinnofrid 2010, fulltext i kunskapsbankens databas

"Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt" Nationellt centrum för kvinnofrid 2010, fulltext i kunskapsbankens databas

"Våld i samkönade relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt" Nationellt centrum för kvinnofrid 2009, fulltext i kunskapsbankens databas

Beställ NCK:s publikationer i tryckt format