Forskningsprojekt vid NCK

Här kan du läsa om aktuella forskningsprojekt vid Nationellt centrum för kvinnofrid. 

Fortsatt bearbetning av "Våld och hälsa"

NCK har initierat ett forskningsprojekt kallat "Kvinnors och mäns utsatthet för våld i ett befolkningsperspektiv – en nationell studie". Projektet är ett samarbete mellan NCK och Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet.

Totalt inbjöds ett representativt urval bestående av 10 000 kvinnor och 10 000 män att svara på en enkät om våldsutsatthet samt fysisk och psykisk hälsa. Datainsamlingen skedde 2011–2012 och en första basrapport "Våld och hälsa – en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet och kopplingen till hälsa" publicerades 2014.

Ytterligare analys av materialet pågår och fler studier som utgår från de data som samlats in kommer att publiceras framöver.

Kunskapsbankens ämnesguide om befolkningsundersökningen "Våld och hälsa"

Rickard Petterssons doktorandprojekt vid Umeå universitet: Våld i nära relationer – Karaktäristiska mönster av utsatthet i ett livs- och befolkningsperspektiv

Kvinnors erfarenhet av våld

Mariella Öberg
Mariella Öberg.

Mariella Öberg är obstetriker vid Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset och expert vid Nationellt centrum för kvinnofrid. Hon disputerade med sin avhandling vid Uppsala universitet i oktober 2020. Den innehåller fyra olika delstudier som kartlägger olika aspekter av våldsutsatthet bland kvinnor och män i Sverige.

Den första delstudien undersöker erfarenheter av partnerrelaterat våld hos kvinnliga patienter på familjeplaneringsmottagningen på Akademiska sjukhuset. I studien fick 1226 kvinnor från 15 år och uppåt som sökte för abort och kvinnor som sökte preventivmedelsrådgivning svara på en enkät och intervjuas av personal om erfarenheter av våld.

Två av avhandlingens studier är en del i forskningsprojektet ”Våld och hälsa”. En av aspekterna som undersöktes var kopplingen mellan flickors och kvinnors utsatthet för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld i barndomen och utsatthet för sexuellt våld i vuxen ålder.

Läs om avhandlingens resultat i NCK:s kunskapsbank: "Våldsutsatthet i ung ålder stor riskfaktor för upprepat våld"

Avhandling: "Exposed to violence (Öberg 2020) fulltext i kunskapsbankens databas

Senast uppdaterad: 2021-04-30