Ny kurs för utbildare inom hälso- och sjukvården

2014-04-24

I höst ger NCK för första gången universitetskursen "Att fråga om våldsutsatthet – utbildarkurs för personal inom hälso- och sjukvården". Kursen riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som sedan ska vidareutbilda inom den egna verksamheten.

– Det känns angeläget att kunna erbjuda den här kursen. Det finns ett stort intresse inom hälso- och sjukvården av att få mer kunskap om hur frågor om våld ska ställas till patienter, säger Anna Berglund, chef för NCK:s utbildningsenhet.

Ämnet väcker känslor

Det finns i dag vetenskapligt stöd för att våldsutsatthet, framför allt i nära relationer, ger allvarliga konsekvenser för hälsan. För att kunna erbjuda patienter god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen bör personalen inom hälso- och sjukvården därför fråga om våldsutsatthet som en del i sjukhistorien.

Anna Berglund
Anna Berglund

– Men många är osäkra på hur frågor om våld ska ställas, och också hur de ska hantera svaret. Det är ett ämne som väcker känslor, både hos den som ställer frågan och hos den som får den. Man vill kunna fråga på ett etiskt korrekt sätt, säger Anna Berglund.

Ökad efterfrågan

Allt fler landsting tar också fram handlingsplaner och rutiner för upptäckt och omhändertagande av våldsutsatta kvinnor, vilket skapar en efterfrågan på mer kunskap.

– NCK har genomfört många kortare utbildningsinsatser för hälso- och sjukvården, men det finns ett behov av mer systematisk utbildning.

Kursen "Att fråga om våldsutsatthet – utbildarkurs för personal inom hälso- och sjukvården” ger en introduktion till kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor med fokus på hälso- och sjukvårdens ansvar, och innehåller pedagogik och metodik med inriktning på vuxnas lärande. Efter genomgången kurs ska deltagarna sedan utbilda vidare på sin arbetsplats. 

– Deltagarna får en grundförståelse för våldets processer, och kommer att diskutera de etiska aspekterna av att fråga om våld. De får även träna på att ställa frågan, men ett viktigt mål är att ge en trygghet i att undervisa andra, säger Anna Berglund.

Kursen ges på kvartsfart under ett år, och ger 15 högskolepoäng. Under året kommer deltagarna att träffas vid fyra tillfällen på NCK, vid två regionala träffar och under övrig tid sker utbildningen på distans. Examineringen blir både praktisk och teoretisk.

Relaterat

Från och med höstterminen 2015 omfattar kursen 7,5 högskolepoäng.
Utbildarkurs för hälso- och sjukvården, 7,5 hp

Nyheter 2019