Många hade nytta av webbkursen i sitt arbete

2018-01-29

Webbkurs om våld är till nytta för dem som i sitt arbete möter våldsutsatta. Det visar en utvärdering av kursen. Hela 96 procent av de svarande säger att kursen varit relevant för dem. 

Illustration med datorskärm med kursen uppe på.
Svaren på en användarenkät om webbkursen om våld som lanserades 2016 har nu sammanställts.

”Bra grundläggande innehåll. Tydligt och lättöverskådligt.” ”Jag tyckte om upplägget att genomföra en kurs själv vid min dator i min egen takt.” ”Tydligt belysande av ett viktigt ämne. Bra att kunna välja utifrån yrkeskategori.”

Så kommenterar några av dem som svarat på enkäten om webbkurs om våld. De allra flesta som svarat anger att de har fått ökad kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation genom kursen, 93 procent. De anger också att kursens innehåll har varit relevant för yrkesutövningen, 96 procent.

Vidare tycker de allra flesta att webbkursen som helhet är bra, lite drygt 90 procent av de svarande.

– I utvärderingen ser vi att användarna är mycket nöjda med kursen. Vi verkar ha träffat rätt både med innehåll och upplägg, säger Annika Engström, projektledare.

Kursens olika delar som exempelvis tar upp våldets definition, dess uttryck och konsekvenser samt samhällets ansvar får väl godkänt av dem som svarat på enkäten. En majoritet av användarna, 81,6 procent, anger att de upplever att kursen är lagom lång. De flesta, 66,7 procent, har använt kursen helt på egen hand. Av dem som har gått gruppspåret svarar 94 procent att de tycker att det har fungerat bra.

De flesta som har svarat på webbenkäten kommer från socialtjänsten, 47,6 procent. Därefter följer hälso- och sjukvården samt övriga myndigheter. Anledningen till att deltagarna har gått kursen är främst att de har blivit uppmanade att gå den, 40,1 procent, och att de har velat lära sig mer om ämnet, 38,5 procent.

Webbkurs om våld är en webbaserad introduktionskurs med grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen, som har utvecklats i ett nära samarbete mellan Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen och länsstyrelserna, vänder sig till yrkesverksamma inom socialtjänst, vård, omsorg, skola och rättsväsende. 
Den lanserades i september 2016, i januari 2018 hade kursen 20 000 användare.

Läs mer om en webbkurs om våld  

Nyhetsarkiv 2018