Även äldre kvinnor kan utsättas för våld

Debattartikel 2016-11-11 ETC Uppsala

I våras släppte Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet en rapport om våld mot äldre kvinnor. Nu har vi gått vidare och även lanserat en webbkurs om våld i nära relationer. Att den personal som möter våldsutsatta har relevant kunskap är av största vikt.

Cirka 14 procent av alla kvinnor i Sverige har varit utsatta för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld av en aktuell eller tidigare partner i vuxen ålder. Var femte kvinna har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligare sexuellt våld. Det visade befolkningsundersökningen Våld och hälsa som NCK presenterade 2014.

Mäns våld mot kvinnor är tyvärr ett ständigt lika aktuellt ämne. Men i första hand har uppmärksamheten varit riktad mot yngre och medelålders kvinnor. Ett problem som ofta hamnat i det fördolda är det våld som äldre utsätts för. Det kan vara kvinnor som levt i destruktiva förhållanden under lång tid och där våldet fortsätter även efter pensionsåldern. Men det kan också röra sig om kvinnor som utsätts först på äldre dagar när de befinner sig i en särskilt sårbar position.

Förutfattade meningar

För oss på Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) är det viktigt att lyfta den här problematiken. Därför gick vi i våras ut med en forsknings- och kunskapsöversikt om våld mot äldre kvinnor. Den visade bland annat att förutfattade meningar och generaliseringar ibland kan sätta käppar i hjulet för att utsatta äldre kvinnor ska få den hjälp och det stöd de har rätt till.

Att öka kunskapen för att på så sätt förbättra bemötandet och lättare upptäcka våldsutsattheten har alltid varit hjärtefrågor för NCK, tidigare Rikskvinnocentrum. Redan 1994 startades Sveriges första specialistklinik för våldsutsatta kvinnor vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Sedan nio år tillbaka finns här även den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Förra året tog vår personal emot mer än 31 500 samtal från i första hand våldsutsatta kvinnor.

Kunskapen brister

Trots att mycket har förbättrats på senare år vittnar många av de kvinnor som ringer om hur svårt det kan vara att få adekvat hjälp. Fortfarande brister kunskapen om våld i nära relationer bland flera av de personalkategorier som möter utsatta kvinnor. NCK lanserade därför nyligen en webbaserad introduktionskurs tillsammans med Socialstyrelsen och länsstyrelserna. Det handlar om grundläggande kunskap inom området som i första hand riktar sig till socialtjänsten men även personal inom vård, omsorg, skola och rättsväsende.

Vi vet att viljan att lära finns där. Efterfrågan på utbildning är stor och trycket på bland annat våra tvärprofessionella universitetskurser för yrkesverksamma ökar för varje år som går. Den här höstterminen hade vi betydligt fler än 100 ansökningar till 35 platser.
Med webbkursen om våld hoppas vi nå dem som inte har tid eller möjlighet att åka iväg på kurs. Det gäller inte minst den ofta hårt belastade personalen inom äldreomsorgen som vill hjälpa men inte alltid vet hur.

Eva Nevelius, informatör och pressansvarig vid Nationellt centrum för kvinnofrid

FAKTA: NCK, vid Uppsala universitet, är regeringens särskilda expertcentrum på mäns våld mot kvinnor. Centrumet driver också den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) och kvinnofridsmottagningen i Uppsala som sorterar under Akademiska sjukhuset. Webbkursen om våld går att nå via NCK:s webbplats, www.nck.uu.se.