Nationell satsning ska öka kunskapen om våld

Debattartikel 2016-09-20 Dagens Samhälle

I dag lanseras en nationell satsning för att öka kunskapen i landets kommuner om våld. I ett unikt samarbete har Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen och länsstyrelserna utvecklat en grundläggande webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Behovet av utbildning är stort – och det ökar.

Både män och kvinnor kan vara utsatta för våld, men den stora gruppen våldsutsatta i nära relationer är kvinnor. Och det är en svår arbetsuppgift att ge professionellt stöd till den som är utsatt. Det kräver förståelse för våldets komplexitet, uttrycksformer och hur det trappas upp med tiden. Men också insikter om varför en kvinna kan återvända till en våldsam man om och om igen.

Samtidigt finns det kunskapsbrister bland personal som möter problematiken. 2015 konstaterade Universitetskanslersämbetet att utbildningen om mäns våld mot kvinnor behöver utvecklas vidare.

Risken finns att de utsatta kvinnorna möter en socialsekreterare med begränsad kunskap om våld. Många av de tiotusentals kvinnor som årligen ringer till den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen vittnar också om hur svårt det kan vara att få adekvat hjälp av såväl vården, socialtjänsten som rättsväsendet.

Stor efterfrågan

I Europarådets så kallade Istanbulkonvention förbinder sig Sverige att åtgärda de här problemen. Konventionen betonar kravet på särskild utbildning för yrkesgrupper som möter brottsoffer eller våldsutövare. Även Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd säger att personalen bör ha kunskaper om våld i nära relationer och förmåga att omsätta dessa i praktiken.

I takt med att kraven ökat har efterfrågan på utbildning blivit allt större. Samtidigt är det inte lätt för en pressad kommun att utbilda all sin personal. Personalomsättningen är stor och belastningen på socialtjänsten hög. Situationen är likartad för andra arbetsgrupper inom vård, omsorg och skola.

Det var så idén om en baskurs på webben föddes. Kursen kommer att ligga på NCK:s webbplats, kostnadsfri att använda. Personalen kan ta del av materialet vid sin egen arbetsplats, enskilt eller i grupp.

I första hand vänder kursen sig till socialtjänsten men den är också relevant för andra verksamheter som kommer i kontakt med våldsutsatta. Webbkursen ingår även i ett större utbildningskoncept som omfattar ytterligare kurser vid NCK och regionalt stöd från länsstyrelserna.

Viktigt verktyg

Organisationer som arbetar med de här frågorna får ofta höra att ”ingenting görs”. Men det pågår ett intensivt arbete nationellt, regionalt och lokalt för att öka kunskapen, förbättra stödet och arbeta förebyggande. Det är viktigt att komma ihåg att våldet är ett komplext samhällsproblem som inte låter sig lösas på något enkelt sätt och det krävs uthållighet för att åstadkomma förändring.

Webbkursen är en viktig pusselbit inom ramen för ett regeringsuppdrag med att ta fram ett regionalt och nationellt kompetensstöd. Den är dessutom resultatet av ett unikt samarbete mellan 23 myndigheter: NCK, Socialstyrelsen och Sveriges samtliga länsstyrelser. Alla har bidragit i arbetet, NCK som expertcentrum, Socialstyrelsen som kunskapsstyrande myndighet och länsstyrelserna med sin roll som statens representant gentemot kommunerna.

Medvetenheten om våld i nära relationer har ökat på senare år och allt fler kvinnor söker samhällets hjälp. Oavsett var i Sverige de befinner sig måste de alltid få ett bra och professionellt bemötande. Det gagnar både individen och samhället.

Gun Heimer, professor och chef vid Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet

Chris Heister, landshövding vid Länsstyrelsen i Stockholms län

Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen

Läs mer om webbkursen om våld