Våld mot äldre kvinnor ett dolt samhällsproblem

Debattartikel i Dagens Samhälle 2016-03-07

Våld mot äldre kvinnor är ett dolt samhällsproblem. Brist på kunskap, förutfattade meningar och generaliseringar försvårar för utsatta kvinnor att få den hjälp de har rätt till. Ett rejält kunskapslyft för att få stopp på våldet behövs. Det menar pensionärsorganisationen PRO och Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet.

Inför internationella kvinnodagen, imorgon 8 mars, vill Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) lyfta upp det skriande behovet av kunskap om våld mot äldre kvinnor.

En omräkning till befolkningsnivå av siffrorna i NCK:s befolkningsundersökning Våld och hälsa (2014) ger en bild av hur verkligheten kan se ut. Årligen beräknas 3 500 kvinnor i åldern 65 – 74 år utsättas för sexuella övergrepp, 5 000 för fysiskt våld och hot samt 7 000 för systematiskt och upprepat psykiskt våld.

Äldre glöms bort

I Nationellt centrum för kvinnofrids senaste rapport om just våld mot äldre kvinnor konstateras att det behövs mer forskning inom området. I dag har forskare som studerat våld mot äldre ofta analyserat resultaten för kvinnor och män gemensamt.  I studier som handlar om våld mot kvinnor exkluderas ofta äldre kvinnor. PRO får kontinuerligt påpeka i sina remissvar till statliga utredningar, att de äldre glömts bort. I regeringens utredning "Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck", finns till exempel inte våldet mot äldre belyst.

Våld mot äldre kvinnor kan se mycket olika ut. Precis som för yngre kvinnor är det ofta partnern eller en före detta partner som står för våldet. Men det kan också vara andra anhöriga eller personal som ska ge vård, stöd och service. I våldet mot äldre kvinnor ingår allt från misshandel, hot och sexuella övergrepp till kränkningar i ord, att tvingas titta på pornografi, emotionell utpressning, isolering samt ekonomiskt utnyttjande.

Oavsett ålder kan det vara svårt för en kvinna att söka hjälp och att bryta upp från en relation där hon utsätts för våld. För äldre kvinnor finns ytterligare försvårande omständigheter. Många äldre känner en skam för att prata med utomstående om att partnern är våldsam. Äldre kvinnor är också de med de lägsta pensionerna. Många har tagit hand om hus och hem, jobbat deltid i kombination med låga löner. De kan helt enkelt inte lämna sin partner av rent ekonomiska skäl.

Viktigt upptäcka våldet

Därför är det så viktigt att samhället tar frågan på allvar och att vi lär oss upptäcka våldet. Relevanta yrkesgrupper och samhällsinstanser som hälso- och sjukvården, socialtjänsten och rättsväsendet behöver mer kunskap. Hälso- och sjukvården har här en nyckelroll att spela. Äldre kvinnor och män bör alltid få frågan om de utsatts för våld när de söker vård.

Personal inom äldreomsorgen är kanske de som har störst möjlighet att upptäcka våldet. Därför bör äldreomsorgen alltid inkluderas i kommunernas lokala samverkan kring våld i nära relationer. Det borde också vara självklart att satsas extra på utbildning inom området för denna personalgrupp.

Vi måste släppa gamla föreställningar om att äldre kvinnor inte kan utsättas för våld. I dag vet vi att våld i nära relationer förekommer även efter 65 års ålder. Men när det sker uteblir ofta reaktionerna från omvärlden som en följd av att kunskapen brister. Det måste vi göra någonting åt.

Christina Tallberg, ordförande PRO

Gun Heimer, chef och professor vid Nationellt Centrum för kvinnofrid