Sexuellt våld drabbar även äldre kvinnor

Pressmeddelande 2016-03-15

Även äldre kvinnor drabbas av våld i nära relationer och sexuellt våld. Men omgivningen har ofta svårt att inse att så är fallet, något som kan försvåra för utsatta kvinnor att få hjälp. Det framgår av den forsknings- och kunskapsöversikt om våld mot äldre kvinnor som Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet presenterar på ett seminarium vid Sveriges riksdag i dag.

NCK:s chef professor Gun Heimer tycker att det känns angeläget att frågan om våld mot äldre kvinnor nu lyfts fram i ljuset.

– Både kvinnor och män utsätts för våld men våldet ser olika ut. Det kan vara viktigt att uppmärksamma skillnaderna mellan könen och se hur äldre kvinnor, precis som yngre och medelålders kvinnor, oftare drabbas av våld i nära relationer och sexuellt våld.

Rapporten visar att äldre kvinnor kan utsättas för både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Ofta är förövaren en partner, ibland är det vuxna barn eller vård- och omsorgspersonal. Men förutfattade meningar och generaliseringar om äldre kan försvåra för de utsatta kvinnorna att få den hjälp de har rätt till.

– Det kan handla om kvinnor som utsatts för våld större delen av sitt vuxna liv där våldet fortsätter även efter 65 års ålder. Ett återkommande resultat i studier är dessutom att äldre kvinnor är mer utsatta för sexuellt våld än män, säger utredaren Madelene Sundström som arbetat med rapporten.

Kunskapen brister

Hon har gått igenom både svenska och internationella studier. Ett problem har varit att studier om våld mot äldre sällan redovisar resultaten för män och kvinnor separat, och i studier om våld mot kvinnor har ofta endast yngre och medelålders kvinnor ingått.

– Det här gör att det är väldigt svårt att jämföra resultaten och ge exakta siffror för hur vanligt det är att äldre kvinnor utsätts för våld, säger Madelene Sundström.

Gun Heimer poängterar att det är viktigt att kunskapen om våld i nära relationer ökar inte minst bland personal inom äldreomsorgen som har en chans att upptäcka våldet.

– Med ökad kunskap blir det också lättare att hjälpa utsatta äldre kvinnor. Vi vill att äldre kvinnor, precis som yngre, alltid ska få frågan när de söker vård om de utsatts för våld istället för att man tar för givet att våld inte förekommer bland äldre.


Det här visar rapporten:
Forskningen om våld mot äldre kvinnor, både i Sverige och internationellt, är begränsad. Olika definitioner av våld och åldersgränser för vilka som tillfrågas i studier gör det svårt att få en klar bild av situationen för äldre kvinnor specifikt.

Såväl internationella som svenska studier visar dock att äldre kvinnor utsätts för både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Våld i en relation, ofta utövat av en partner, upphör inte med automatik för att kvinnorna blir äldre.

Kunskap om våld i nära relationer brister bland annat hos yrkesverksamma inom äldreomsorgen som ofta kommer i kontakt med äldre kvinnor och har en möjlighet att upptäcka våldet.

Förutfattade meningar och generaliseringar om äldre kan försvåra för utsatta kvinnor när de söker hjälp eller försöker bryta upp ur en relation där våld förekommer.

Länk till rapporten i sin helhet
Länk till intervju med utredaren Madelene Sundström

Presskontakt:
Eva Nevelius
Telefon: 076-106 51 97
E-post: eva.nevelius@nck.uu.se