Kunskapsbanken – samlad kunskap för kvinnofrid

Foto av text på en sida i en upplaga av boken Våldsutsatta kvinnor, samhällets ansvar. Bara vissa ord framträder och resten är suddigt.

NCK:s kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare, forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Här finns även webbstöd för kommuner, webbstöd för lärosäten, samt webbstöd för personal inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Myndigheternas arbete mot våld samlat på ett ställe

Sverige har sedan 2017 en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Nu finns myndigheternas arbete mot våld samlat i en sökbar webbresurs som Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram. Över 300 uppdrag har kartlagts i syfte att öka kunskapen om insatser som görs och underlätta erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer.

Jämställdhetsmyndighetens webbresurs "Myndigheternas uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor"

Nu gäller de nya föreskrifterna och allmänna råden

Den 1 november 2022 trädde Socialstyrelsens uppdaterade föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer i kraft. Den ändrade författningen är bland annat anpassad till socialnämndernas lagstadgade ansvar för våldsutövare.

Föreskrifterna och de allmänna råden om våld i nära relationer finns till för att säkerställa att arbetet med våld i nära relationer inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården håller en jämn kvalitet i hela landet. Den som är utsatt för våld ska få samma nivå av stöd, skydd och vård oberoende av var hen bor.

Intervju med juristen Shriti Radia på Socialstyrelsen: "Ändrade föreskrifter förtydligar ansvar"

Nationell myndighetssamverkan arrangerar konferens

Den 29–30 augusti 2023 arrangerar Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid en gemensam konferens för att lyfta myndigheternas arbete mot våld. Den riktar sig till alla som arbetar med området våldsutsatta vuxna, barn och våldsutövare. På konferensen ska konkreta metoder och arbetssätt presenteras tillsammans med ny forskning på området. Läs hela nyheten om konferensen

Senast uppdaterad: 2023-02-03