Kriminalstatistik och våldsutsatthet

Den officiella kriminalstatistiken i Sverige sammanställs av Brottsförebyggande rådet (Brå). Statistiken visar samtliga händelser som anmälts och registrerats som brott hos polis, tull och åklagare under ett år. Genom kriminalstatistiken går det att följa brottsutvecklingen i Sverige.

Att mäta hur många som är utsatta för våld i Sverige genom att enbart använda den officiella kriminalstatistiken är inte möjligt, eftersom statistiken endast visar händelser som är anmälda och registrerade som brott. Brottslighetens mörkertal uppskattas vara stort och skiljer sig åt mellan olika typer av brott. När det gäller brott mot enskilda personer, som misshandel, anmäls dessa till polisen i lägre utsträckning än till exempel stölder. 

Anmälda fall av misshandel

Brottsrubriceringen misshandel avser alla gärningar där någon uppsåtligen tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter offret i vanmakt eller något annat tillstånd. Misshandel är ett av de enskilt vanligaste brotten.

Enligt Brå:s statistik polisanmäldes under 2020 cirka 83 200 fall av misshandel i Sverige. 

Av det totala antalet anmälda fall av misshandel gick 29 400 fall under brottskoden misshandelsbrott mot man 18 år eller äldre. Av dessa avsåg 55 procent misshandel av en obekant gärningsperson. För kvinnor är förhållandet det motsatta. Under 2020 uppgick antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinna 18 år eller äldre till 29 200 brott. Av dessa avsåg 80 procent misshandel som skett av en bekant gärningsperson.

Av de anmälda misshandelsbrotten mot person 18 år eller äldre var 50 procent riktade mot kvinnor och 50 procent riktade mot män. 

Sammantaget 24 700 polisanmälda misshandelsbrott handlade om minderåriga brottsoffer (åldrarna 0–17 år).  

De senaste åren har Brå även redovisat antalet fall av misshandel uppdelat på relationen mellan gärningspersonen och brottsoffret. Sedan den 1 januari 2019 är statistiken indelad i fyra relationstyper:

  • närstående genom parrelation
  • närstående genom släktskap eller familj
  • annan slags relation
  • obekant med offret. 

På grund av skillnader i hur brottskoder använts över tid, är det svårt att göra jämförelser gällande anmälda misshandelsbrott i nära relationer från år till år. 

För år 2020 redovisar Brå i sin rapport endast misshandel av bekant (närstående genom parrelation, närstående genom släktskap eller familj, annan slags relation) och misshandel av obekant (obekant med offret). Detta eftersom Polisen under det första halvåret 2020 ändrade sättet att registrera misshandelsbrott. Statistiken för 2020 är därför osäker vad det gäller uppdelningen i relationstyper. 

Anmälda fall av grov kvinnofridskränkning

I syfte att belysa och rättsligt hantera upprepat fysiskt och psykiskt våld mot kvinnor infördes 1998 brottsrubriceringen grov kvinnofridskränkning i brottsbalken.

År 2020 anmäldes 1 530 fall av grov kvinnofridskränkning, vilket var 11 procent färre än 2019. 

Läs mer i kunskapsbankens ämnesguide om grov kvinnofridskränkning 

Anmälda sexualbrott

Sexualbrott omfattar flera olika brottstyper. Dessa varierar från gester med kränkande sexuell innebörd till grov våldtäkt med inslag av misshandel.

År 2020 anmäldes 25 000 sexualbrott. De vanligast förekommande sexualbrotten som anmäldes var sexuellt ofredande (10 100) och våldtäkt, inklusive det nya brottet oaktsam våldtäkt (9 580). Av de anmälda våldtäkterna gällde 4 300 våldtäkter mot barn i åldern 0–17 år.  

Av de anmälda våldtäkterna mot vuxna (18 år eller äldre) 2020 var 95 procent brott mot en kvinna och 5 procent mot en man. 

Sedan 2019 rapporteras våldtäktsbrotten mot vuxna enligt fyra typer av relationer mellan brottsoffret och gärningspersonen:

  • närstående genom parrelation
  • närstående genom släktskap eller familj
  • annan sorts relation eller bekantskap
  • obekanta. 

Av samtliga anmälda våldtäkter mot vuxna 2020 var brottsoffret och gärningspersonen närstående genom parrelation i 33 procent av fallen. I 2 procent av fallen var de närstående genom släktskap eller familj, och i 38 procent av fallen i en annan slags relation eller bekantskap. Resterande 27 procent av de anmälda våldtäkterna hade begåtts av en obekant gärningsperson.   

Ökning av anmälda sexualbrott

Brå har analyserat de polisanmälda sexualbrotten åren 2005−2017 med fokus på sexuellt ofredande och våldtäkt mot personer 15 år eller äldre. 

Antalet polisanmälda sexuella ofredanden och våldtäkter har ökat sedan 2005, med en första ökning i början av analysperioden. Därefter följde en period där antalet polisanmälda brott låg stabilt. Från 2015 har antalet anmälningar ökat ytterligare. Ökningen har varit större för sexuella ofredanden än för våldtäkter. 

Antalet anmälningar om våldtäkt har ökat framför allt under åren 2005−2009 samt 2016−2017. I över nio av tio polisanmälda våldtäkter är offret en kvinna. De flesta anmälda våldtäkter har skett inomhus, framför allt i privatbostäder. I nästan samtliga fall är gärningspersonen en man. 

Andelen våldtäktsanmälningar där gärningspersonen är en bekant eller vän till offret har ökat kontinuerligt mellan 2005 och 2017. Andelen anmälningar där gärningspersonen är en nuvarande eller tidigare partner har varierat och låg 2017 på samma nivå som 2005. 

Antalet polisanmälda våldtäkter av okända gärningspersoner förefaller inte ha ökat. Mellan 2011 och 2017 ökade däremot anmälningarna om våldtäkter där gärningsmannen och offret tidigare bara haft kontakt via internet. 

Antalet anmälda sexuella ofredanden av både kända och okända gärningspersoner har ökat under analysperioden. Mellan 2011 och 2017 ökade anmälningar om sexuella ofredanden via internet relativt kraftigt. Efter 2011 skedde samtidigt en relativt kraftig ökning av anmälningar av sexuella ofredanden i nöjeslivet. 

I likhet med anmälda våldtäkter är majoriteten av de som utsatts för sexuellt ofredande kvinnor, och gärningspersonen är i de allra flesta fall en man. 

Sexualbrott omfattas av ett stort mörkertal. Det gör att analyser av polisanmälda sexualbrott inte ger en heltäckande bild av den faktiska utsattheten. 

Publikation: "Indikatorer på sexualbrottsutvecklingen 2005–2017" Brottsförebyggande rådet 2019, fulltext i kunskapsbankens databas

Läs mer om ökad utsatthet för sexualbrott i kunskapsbankens ämnesguide om brottsofferundersökningar och våldsutsatthet

RELATERAde ämnesguider

Statistik om anmälda brott

Brottsförebyggande rådet (Brå) ansvarar för att sammanställa och redovisa Sveriges officiella kriminalstatistik. Det handlar bland annat om anmälda brott.

I statistiken över anmälda brott redovisas alla händelser som anmälts som brott, även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott. 

Senast uppdaterad: 2021-04-16