Kriminalstatistik och våldsutsatthet

Att mäta hur många som är utsatta för våld i Sverige genom att enbart använda den officiella kriminalstatistiken är inte möjligt. Mörkertalet för brott i nära relationer uppskattas vara stort och kriminalstatistiken visar endast händelser som är anmälda och registrerade som brott.  

Den officiella kriminalstatistiken i Sverige sammanställs av Brottsförebyggande rådet (Brå). Statistiken visar samtliga händelser som anmälts och registrerats som brott hos polis, tull och åklagare under ett år. Genom kriminalstatistiken går det att följa tendenser i brottsutvecklingen i Sverige.

Anmälda fall av misshandel

Brottsrubriceringen misshandel avser alla gärningar där någon uppsåtligen tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter offret i vanmakt eller något annat tillstånd. 

Enligt Brå:s statistik polisanmäldes under 2021 cirka 82 400 fall av misshandel i Sverige. 

Av det totala antalet anmälda fall av misshandel gick 28 800 fall under brottskoden misshandelsbrott mot man 18 år eller äldre. Av dessa avsåg 55 procent misshandel av en obekant gärningsperson.

Under 2021 uppgick antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinna 18 år eller äldre till cirka 29 300 brott. Av dessa avsåg 81 procent misshandel som skett av en bekant gärningsperson.

De senaste åren har Brå redovisat antalet fall av misshandel uppdelat på relationen mellan gärningspersonen och brottsoffret. Sedan den 1 januari 2019 är statistiken indelad i fyra relationstyper:

  • är eller har varit närstående genom parrelation
  • är heller ha varit närstående genom släktskap eller familj
  • annan slags relation
  • obekant med offret.

Analyser visar dock att det finns brister i hur relationen mellan offer och förövare kodas när Polisen registrerar en anmälan om ett misshandelsbrott. Brå har därför fått i uppdrag att granska kvaliteten på statistiken av anmälda miss­handels­brott sedan 2019. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2023.

På grund av dessa kvalitetsbrister är det svårt att göra jämförelser med tidigare år vad det gäller relationen mellan offret och gärningspersonen. Det statistiken visar är dock att det är betydligt vanligare att kvinnor polisanmäler misshandel som begåtts av en närstående genom parrelation än att män gör det. Detsamma gäller när brottsoffret och gärningspersonen är närstående genom släktskap/familj. 

Anmälda fall av grov kvinnofridskränkning

I syfte att belysa och rättsligt hantera upprepat fysiskt och psykiskt våld mot kvinnor infördes 1998 brottsrubriceringen grov kvinnofridskränkning i brottsbalken.

År 2021 anmäldes 1 391 fall av grov kvinnofridskränkning, vilket var 9 procent färre än 2020. Minskningen av antalet anmälda fall av grov kvinnofridskränkning har pågått under ett antal år. 

kunskapsbankens ämnesguide om grov kvinnofridskränkning hittar du en analys som Brå gjort av varför anmälda fall av grov kvinnofridskränkning har minskat. 

Anmälda sexualbrott

Sexualbrott omfattar flera olika brottstyper. Dessa varierar från gester med kränkande sexuell innebörd till grov våldtäkt med inslag av misshandel.

År 2021 anmäldes runt 27 600 sexualbrott, vilket var en ökning med 10 procent jämfört med föregående år. De vanligast förekommande sexualbrotten som anmäldes var sexuellt ofredande (cirka 11 300) och våldtäkt inklusive det nya brottet oaktsam våldtäkt (cirka 10 000). Av de anmälda våldtäkterna gällde 3 900 våldtäkter mot barn i åldern 0–17 år.  

Av de anmälda våldtäkterna mot vuxna (18 år eller äldre) 2021 var 93 procent brott mot en kvinna och 7 procent mot en man. 

Sedan 2019 rapporteras våldtäktsbrotten mot vuxna enligt fyra typer av relationer mellan brottsoffret och gärningspersonen:

  • närstående genom parrelation
  • närstående genom släktskap eller familj
  • annan sorts relation eller bekantskap
  • obekanta. 

Av samtliga anmälda våldtäkter mot vuxna 2021 var brottsoffret och gärningspersonen närstående genom parrelation i 35 procent av fallen. Andelen våldtäkter som begåtts av en närstående genom parrelation var dubbelt så stor vid anmälda våldtäkter mot kvinnor (36 procent) som vid anmälda våldtäkter mot män (15 procent). Vid våldtäkterna mot män var det i stället vanligare med obekant gärningsperson (41 procent), medan detta gällde för 25 procent av våldtäkterna mot kvinnor.       

Ökning av anmälda sexualbrott

Brå har analyserat de polisanmälda sexualbrotten åren 2005−2017 med fokus på sexuellt ofredande och våldtäkt mot personer 15 år eller äldre. 

Antalet polisanmälda sexuella ofredanden och våldtäkter har ökat sedan 2005, med en första ökning i början av analysperioden. Därefter följde en period där antalet polisanmälda brott låg stabilt. Från 2015 har antalet anmälningar ökat ytterligare. Ökningen har varit större för sexuella ofredanden än för våldtäkter. 

Antalet anmälningar om våldtäkt har ökat framför allt under åren 2005−2009 samt 2016−2017. I över nio av tio polisanmälda våldtäkter är offret en kvinna. De flesta anmälda våldtäkter har skett inomhus, framför allt i privatbostäder. I nästan samtliga fall är gärningspersonen en man. 

Andelen våldtäktsanmälningar där gärningspersonen är en bekant eller vän till offret har ökat kontinuerligt mellan 2005 och 2017. Andelen anmälningar där gärningspersonen är en nuvarande eller tidigare partner har varierat och låg 2017 på samma nivå som 2005. 

Antalet polisanmälda våldtäkter av okända gärningspersoner förefaller inte ha ökat. Mellan 2011 och 2017 ökade däremot anmälningarna om våldtäkter där gärningsmannen och offret tidigare bara haft kontakt via internet. 

Antalet anmälda sexuella ofredanden av både kända och okända gärningspersoner har ökat under analysperioden. Mellan 2011 och 2017 ökade anmälningar om sexuella ofredanden via internet relativt kraftigt. Efter 2011 skedde samtidigt en relativt kraftig ökning av anmälningar av sexuella ofredanden i nöjeslivet. 

I likhet med anmälda våldtäkter är majoriteten av de som utsatts för sexuellt ofredande kvinnor, och gärningspersonen är i de allra flesta fall en man. 

Sexualbrott omfattas av ett stort mörkertal. Det gör att analyser av polisanmälda sexualbrott inte ger en heltäckande bild av den faktiska utsattheten. 

Publikation: "Indikatorer på sexualbrottsutvecklingen 2005–2017" (Brottsförebyggande rådet 2019) fulltext i kunskapsbankens databas

Läs mer om ökad utsatthet för sexualbrott i kunskapsbankens ämnesguide om brottsofferundersökningar och våldsutsatthet


Relaterade ämnesguider

Statistik om anmälda brott

Brottsförebyggande rådet (Brå) ansvarar för att sammanställa och redovisa Sveriges officiella kriminalstatistik. Det handlar bland annat om anmälda brott.

I statistiken över anmälda brott redovisas alla händelser som anmälts som brott, även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott. 

Senast uppdaterad: 2022-11-02