Ämnesguider om barn som upplever våld

Foto på handavtryck urklippta i färgglatt papper och uppklistrade på en vägg.

Sammantaget pekar studier på att omkring ett av tio barn i Sverige har upplevt våld i hemmet någon gång. Många barn som upplever våld blir också själva utsatta.

Inom forskningen har man allt mer lyft fram att våldet är en del av de här barnens vardag. I stället för att säga att barnet bevittnar våld talar man om att de upplever våld. Detta sätter barnet och barnets perspektiv på våldet i centrum.

Enligt vissa forskare kan det vara psykiskt mer skadligt för ett barn att uppleva våld i familjen än att själv utsättas för våld. Studier har visat att barn som upplever våld oftare än barn som utsätts för andra former av trauma utvecklar posttraumatiskt stressyndrom. 

Barn som upplever våld

Enligt en statlig utredning lever omkring 210 000 barn i hem i Sverige där det förekommer olika typer av våld.  
Ämnesguide om barn som upplever våld

Behandling av barn som upplever våld

Vid behandling av barn som upplevt våld har framkommit att traumatiserade barn inte berättar om våldet om man inte ställer konkreta frågor. Detta ställer höga krav på att den som möter det traumatiserade barnet har förståelse för barnets inre föreställningsvärld. 
Ämnesguide om behandling av barn som upplevt våld

Långsiktiga effekter 

Barn som upplever våld i hemmet uppvisar en tydligt ökad risk för att utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). En svensk studie från 1997 av barn på kvinnojourer fann att 57 procent av barnen uppfyllde kriterierna för PTSD och majoriteten av de övriga uppvisade några av symptomen förknippade med PTSD. 
Ämnesguide om långsiktiga effekter av barns utsatthet för våld

Vårdnad och umgänge

Vid skilsmässa eller separation där parterna har gemensamma barn är det nödvändigt att besluta om vårdnad, boende, umgänge och underhåll. Skilsmässa eller separation kan ibland leda till konflikt om vårdnaden av barnen. Varje beslut ska enligt föräldrabalken vara grundat på barnets bästa. 
Ämnesguide om vårdnad och umgänge

Senast uppdaterad: 2023-05-10