Ämnesguider om barn som upplever våld

Foto på handavtryck urklippta i färgglatt papper och uppklistrade på en vägg.

Ungefär tio procent av alla barn i Sverige har upplevt våld i hemmet någon gång. Fem procent har gjort det ofta. Många barn som upplever våld blir också själva slagna. Intervjustudier visar att tystnad ofta präglar barns reaktioner på våldet, vilket kan leda till att traumat osynliggörs.

De hot som uttalas i samband med misshandel tolkas ofta av barn som mycket allvarliga. Det medför att barnen lever med ett dödshot mot modern som de upplever som verkligt. Barn som genomgår behandling för att bearbeta sina erfarenheter av våld har beskrivit en värld fylld av oro. De ser i många fall små möjligheter till förändring.

barn som upplever våld

Ungefär tio procent av alla barn i Sverige har upplevt våld i hemmet någon gång. Fem procent har gjort det ofta. Många barn som upplever våld blir också själva slagna. Intervjustudier visar att tystnad ofta präglar barns reaktioner på våldet, vilket kan leda till att traumat osynliggörs. 
Ämnesguide om barn som upplever våld

BEHANDLING AV BARN SOM UPPLEVT VÅLD

Vid behandling av barn som upplevt våld har framkommit att traumatiserade barn inte berättar om våldet om man inte ställer konkreta frågor. Detta ställer höga krav på att den som möter det traumatiserade barnet har förståelse för barnets inre föreställningsvärld. 
Ämnesguide om behandling av barn som upplevt våld

långsiktiga effekter

Barn som upplever våld i hemmet uppvisar en tydligt ökad risk för att utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). En svensk studie från 1997 av barn på kvinnojourer fann att 57 procent av barnen uppfyllde kriterierna för PTSD och majoriteten av de övriga uppvisade några av symptomen förknippade med PTSD. 
Ämnesguide om långsiktiga effekter av barns utsatthet för våld

Vårdnad och umgänge

Vid skilsmässa eller separation där parterna har gemensamma barn är det nödvändigt att besluta om vårdnad, boende, umgänge och underhåll. Skilsmässa eller separation kan ibland leda till konflikt om vårdnaden av barnen. Varje beslut ska enligt föräldrabalken vara grundat på barnets bästa. 
Ämnesguide om vårdnad och umgänge

Senast uppdaterad: 2022-03-15