Ämnesguider om hälso- och sjukvårdens ansvar

Läkare som ställer frågor om våld till en patient. Stillbild från NCK:s utbildningsfilm.

Personer som utsatts för våld söker ofta hjälp för sina besvär inom hälso- och sjukvården. Att de ska erbjudas lättillgänglig vård och att det ska finnas rutiner för omhändertagandet framgår av hälso- och sjukvårdslagen samt Socialstyrelsens föreskrifter.

En förutsättning för att hälso- och sjukvården ska kunna erbjuda adekvat vård, stöd och hjälp är att våldsutsattheten upptäcks. På senare år har den höga förekomsten av våldsutsatthet och de allvarliga konsekvenserna för hälsan uppmärksammats alltmer i Sverige. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:39) om våld i nära relationer framgår vilket ansvar vårdgivaren har.

Hälso- och sjukvårdens ansvar

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer slår fast att varje vårdgivare ska fastställa rutiner för arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld. Vårdgivaren ska ha rutiner för när och hur frågor om våld ska ställas. Det ska ske när ett barn eller en vuxen uppvisar symtom eller det finns tecken på att de har blivit utsatta för våld. 
Ämnesguide om hälso- och sjukvårdens ansvar

Att ställa frågor om våld

Många kvinnor söker vård för akuta skador eller kroniska besvär orsakade av våld. Men om de inte får en direkt fråga kanske de väljer att inte berätta om sina erfarenheter. Därför bör alla få frågor om våld rutinmässigt.
Ämnesguide om att ställa frågor om våld

Bemötande och behandling

Det omhändertagande en våldsutsatt patient får kan vara avgörande för om hon väljer att berätta om sina upplevelser. Det kan också inverka på hennes möjligheter att bearbeta övergreppen. Att personalen agerar professionellt och empatiskt är därför viktigt. 
Ämnesguide om bemötande och behandling

Sekretess inom hälso- och sjukvården

Sekretessen är till för att skydda patienten. Alla patienter ska kunna tala fritt med personalen om hälsotillstånd och personliga förhållanden. Samtidigt ska de kunna känna sig säkra på att det som sägs stannar hos den de pratat med. Den enskilde har dock rätt att själv bestämma över sekretessen. Patienten kan också ge sitt samtycke till att uppgifter lämnas vidare.
Ämnesguide om sekretess inom hälso- och sjukvården

Senast uppdaterad: 2023-11-23