Spårsäkring vid sexuella övergrepp

Hälso- och sjukvården är ofta den instans som akut möter en person som har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Personalen måste ha en beredskap för detta och kunna erbjuda den vård och den omsorg som patienten behöver. Sjukvården fungerar i de här fallen även som en viktig första länk till rättsväsendet.

Den som utsatts för ett sexuellt övergrepp kan söka hjälp var som helst inom vården – både vid specialiserade kliniker för våldtagna och vid vårdcentraler i glesbygden. Det är därför viktigt att alla läkare kan genomföra en undersökning med spårsäkring.

Resultatet av undersökningen kan bli ett viktigt stöd i polisutredningen. Prover och tillvaratagna spår kan vara det som krävs för att dessa brott ska klaras upp. En förutsättning är dock att vårdpersonalen har kunskap om vad sexuella övergrepp är och hur individen påverkas. Det är också viktigt att personalen inom hälso- och sjukvården är medveten om sin roll och sitt ansvar.

Undersökningen erbjuds

Alla som kommer till hälso- och sjukvården i det akuta skedet efter ett sexuellt övergrepp ska erbjudas en fullständig kroppsundersökning. En komplett spårsäkring bör göras om det har gått mindre än tio dagar sedan övergreppet, men det kan vara meningsfullt att göra en sådan även om det har gått längre tid än så. Detta gäller oavsett om en polisanmälan har gjorts eller inte. Det är inte ovanligt att patienten till en början inte vill anmäla, men sedan ändrar sig.

Patienten ska ge sitt samtycke till läkarundersökningen. Som regel ska samtycke även inhämtas innan ett rättsintyg skrivs, det medicinska läkarutlåtande som utfärdas på begäran av polis eller åklagare.

Guide och handbok

NCK har på uppdrag av regeringen tagit fram en handbok och en guide som beskriver ett korrekt omhändertagande vid sexuella övergrepp. Här framgår också hur ansvarsfördelningen mellan de olika rättsvårdande instanserna ser ut. NCK har även producerat en instruktionsfilm för att underlätta spårsäkringen. Den kan beställas av den personal som har till uppgift att genomföra en undersökning och spårsäkring.

Guiden innehåller checklistor och konkreta anvisningar för undersökning och spårsäkring. Genom att följa anvisningarna i guiden kan alla läkare som möter en patient som utsatts för ett sexuellt övergrepp ställa rätt frågor, ta rätt prover och svara för att prover och dokument hanteras rättssäkert.

Spårsäkringssats för undersökning

I samarbete med Nationellt forensiskt centrum har NCK reviderat den spårsäkringssats som används av hälso- och sjukvården vid undersökning efter ett sexuellt övergrepp. Spårsäkringssatsen har tagits fram både för att underlätta sjukvårdens hantering och polisens efterföljande arbete.

Det handlar om ett färdigt set för undersökning av kvinnor, barn och män. Spårsäkringssatsen innehåller allt material (tops, provrör, tejpfolier med mera) som krävs för att göra en komplett spårsäkring. Den bör alltid användas, och ska finnas tillgänglig på alla polisstationer, sjukhus och vårdcentraler.

Vid undersökningen ska en systematisk undersökningsgång användas. Den följer samma mönster som en detaljerad läkarundersökning i allmänhet. Skador dokumenteras genom att rita på kroppsmallar och fotografera misstänka avvikelser. Att arbeta på det här sättet säkerställer att undersökningen blir komplett och underlättar dokumentationen.

Om en polisanmälan gjorts ska spårsäkringsproverna överlämnas till polisen för vidare hantering. I de fall polisanmälan inte görs före undersökningen förvaras proverna av hälso- och sjukvården i minst två år.


Relaterade ämnesguider

Omhändertagande efter sexuella övergrepp

NCK vid Uppsala universitet fick i februari 2007 i uppdrag av regeringen att utarbeta ett nationellt program för hälso- och sjukvården avseende omhändertagande av offer för sexualbrott. Uppdraget redovisades i februari 2008. Syftet med det nationella programmet var att förbättra omhändertagandet av sexualbrottsoffer inom hälso- och sjukvården. Ett annat syfte var att utarbeta rutiner för hur provtagning och dokumentation ska genomföras för att rättsväsendets beslutsunderlag ska bli så fullständigt som möjligt.

På NCK:s temasidor om omhändertagande efter sexuella övergrepp hittar du bland annat praktisk information om hur en undersökning och spårsäkring går till. Här finns även material som går att beställa, eller ladda ned, som riktar sig direkt till personal som har till uppgift att utföra undersökningen.

Webbstöd för vården om omhändertagande efter sexuella övergrepp

Senast uppdaterad: 2022-04-07