Tvångsäktenskap och barnäktenskap

I rapporten "Gift mot sin vilja" beräknas att cirka 70 000 personer i åldern 16–25 år i Sverige inte helt fritt kan välja vem de vill gifta sig med. Det motsvarar 6,6 procent av unga kvinnor och 3,8 procent av unga män. 

I den politiska debatten har tvångsäktenskap främst diskuterats som en fråga som rör jämställdhet, ungdomar och migration. Tvångsäktenskap framställs ofta som något som förekommer främst i muslimska länder och har sin grund i religion och kultur. Forskning visar dock att arrangerade äktenskap praktiseras av flera minoritetsgrupper och inom alla religioner. Vanligast är det i Nordafrika, Mellanöstern, södra Asien och Sydostasien. Men det följer egentligen inte några strikta etniska eller nationella gränser.

Olika begrepp förekommer i detta sammanhang. Ett tvångsäktenskap är ett äktenskap mot någons vilja. Ett barnäktenskap är ett äktenskap där minst en av de inblandade inte fyllt 18 år. Ett arrangerat äktenskap är ett äktenskap som arrangeras av andra än de som ska gifta sig, oftast föräldrar eller äldre släktingar. 

Publikation: "Gift mot sin vilja" (Ungdomsstyrelsen 2009) fulltext i kunskapsbankens databas

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap

Från den 1 juli 2014 gäller nya bestämmelser som stärker skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Två nya brott har förts in i brottsbalken. Det är brottet äktenskapstvång och brottet vilseledande till tvångsäktenskapsresa. 

Brottet äktenskapstvång innebär att genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmå en person att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Straffet för äktenskapstvång är fängelse i högst fyra år. 

Brottet vilseledande till tvångsäktenskapsresa handlar om att lura någon att resa utomlands i syfte att han eller hon ska giftas bort genom tvång eller utnyttjande. Straffet är fängelse i högst två år.

Möjligheten för barn att få dispens för att gifta sig har tagits bort. Den lägsta åldern som gäller för att ingå äktenskap i Sverige är alltså utan undantag 18 år.

Sedan den 1 juli 2016 är även stämpling till äktenskapstvång kriminaliserat, det vill säga att man planerat att tvinga någon att gifta sig. 

Från den 1 januari 2019 erkänns i Sverige inte heller äktenskap som ingåtts utomlands om någon av de inblandade varit under 18 år när giftermålet skedde. Förbudet mot att erkänna sådana äktenskap gäller även om parterna inte haft någon anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks. Det har ingen betydelse hur gamla parterna är vid den tidpunkt då Sverige prövar erkännandet av äktenskapet. Undantag från förbudet kan göras om det finns synnerliga skäl, men aldrig om någon av parterna fortfarande är under 18 år.

"Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap" (beslut 21 november 2018) på regeringens webbplats

Från den 1 juli 2020 gäller bestämmelsen om det nya brottet barnäktenskapsbrott, som kan ge fängelse i upp till fyra år. Till skillnad från brottet äktenskapstvång behöver det inte ha förekommit något olaga tvång, eller utnyttjande av offrets utsatta situation, för att döma för barnäktenskapsbrott om brottet har begåtts mot ett barn. Den nya bestämmelsen innebär också att den som gifter sig med ett barn kan straffas. 

Ett utreseförbud införs också som ska skydda barn från att föras utomlands för att ingå barnäktenskap eller könsstympas. Att bryta mot utreseförbudet kan innebära ett fängelsestraff på upp till två år.

"Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet" (proposition 19 mars 2020) på regeringens webbplats 

Månggiften erkänns inte

I Sverige är det förbjudet att vara gift med flera personer samtidigt. Men i flera andra länder är polygama äktenskap tillåtna. Sådana månggiften godkänns inte i Sverige, om någon av de inblandade var svensk medborgare eller bodde i Sverige när äktenskapet ingicks. Utländska månggiften utan sådan anknytning till Sverige har däremot tidigare betraktats av Skatteverket som giltiga.  

Från den 1 juli 2021 har det införts ett förbud mot att erkänna utländska månggiften. Förbudet gäller oavsett om parterna hade anknytning till Sverige eller inte när de gifte sig. Undantag ska bara kunna göras om det finns synnerliga skäl. Det kan till exempel handla om enskilda fall där en kvinna riskerar att drabbas orimligt hårt om hon mister rätten till till exempel bodelning, underhåll eller arv. 

"Förbud mot erkännande av utländska månggiften", (proposition 2020/21:149) 18 mars 2021 på regeringens webbplats


Relaterade ämnesguider

Undersökningen "Gift mot sin vilja"

70 000 unga i Sverige lever i en situation där familjen sätter villkor för val av partner, enligt Ungdomsstyrelsens undersökning (2009). Ungdomar bosatta i socialt utsatta områden är överrepresenterade. Det är betydligt vanligare att unga som inte själva får välja framtida partner utsätts för hot, våld och kränkningar av närstående. 

Främst är det pojkar med utländsk bakgrund som uppger att de utsätts för hot och våld i familjen. 

Senast uppdaterad: 2022-11-14