Ämnesguider om våld mot kvinnor – ett globalt perspektiv

Mäns våld mot kvinnor förekommer över hela världen och inom alla kulturer. Det erkänns idag som ett globalt samhällsproblem och en kränkning av mänskliga rättigheter.

Mäns våld mot kvinnor definieras av FN som "Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i, eller troligen kommer att leda till, fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet."

Enligt Världshälsoorganisationen WHO har mellan 30 och 60 procent av alla kvinnor någon gång under sin livstid utsatts för fysiska och/eller sexuella övergrepp. 

Ett globalt perspektiv

Enligt Världshälsoorganisationen WHO har mellan 30 och 60 procent av alla kvinnor någon gång under sin livstid utsatts för fysiska och/eller sexuella övergrepp. 
Ämnesguide om mäns våld mot kvinnor – ett globalt perspektiv

Europarådets arbete mot våld

Europarådet bildades 1949 och är en samarbetsorganisation för de europeiska staterna. Frågan om våld mot kvinnor har länge funnits på Europarådets dagordning.
Ämnesguide om Europarådets arbete mot våld

Istanbulkonventionen

Istanbulkonventionen är det första juridiskt bindande regionala instrumentet om våld mot kvinnor i Europa. Konventionens syfte är att skydda kvinnor och flickor mot alla former av våld och att förebygga, lagföra och avskaffa våld mot kvinnor och våld i hemmet.
Ämnesguide om Istanbulkonventionen

EU:s arbete mot våld

Enligt artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska EU verka för att bekämpa alla former av våld i hemmet och medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att bestraffa våldshandlingar och skydda brottsoffren. 
Ämnesguide om EU:s arbete mot våld

FN:s arbete mot våld

Ett år efter bildandet av Förenta Nationerna 1946 inrättades FN:s kvinnokommission. Den har sedan dess haft ett övergripande ansvar för att driva på utvecklingen för ökad jämställdhet.
Ämnesguide om FN:s arbete mot våld

Världshälsoorganisationen WHO

Världshälsoorganisationen (WHO) är ett FN-organ med uppgift att samla information om och förbättra den globala folkhälsan. Enligt WHO är könsrelaterat våld ett utbrett folkhälsoproblem och en fråga om mänskliga rättigheter. 
Ämnesguide om Världshälsoorganisationen WHO

Global folkhälsa och våld

Fysiskt, psykiskt och sexuellt våld är en av de stora globala hälsofarorna för kvinnor och flickor. Våldet kan leda till depression, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och ökad dödlighet. Det bekräftas av ett växande antal studier från bland annat WHO.
Ämnesguide om global folkhälsa och våld

Mänskliga rättigheter och våld

Att säkra människors mänskliga rättigheter är en av de viktigaste uppgifterna för demokratier världen över. Friheten från våld är en av dessa grundläggande rättigheter. 
Ämnesguide om mänskliga rättigheter och våld mot kvinnor

Våld som privat eller politisk fråga 

Mäns våld mot kvinnor betraktades länge som ett marginellt problem och en individuell angelägenhet. Det ansågs tillhöra den privata sfären – ett synsätt som har påverkat de politiska möjligheterna att diskutera och arbeta effektivt mot våldets orsaker och konsekvenser.  
Ämnesguide om våld som privat eller politisk fråga

Senast uppdaterad: 2023-11-28