Istanbulkonventionen

Istanbulkonventionen är det första juridiskt bindande regionala instrumentet om våld mot kvinnor i Europa. Konventionens syfte är att skydda kvinnor och flickor mot alla former av våld och att förebygga, lagföra och avskaffa våld mot kvinnor och våld i hemmet.

Istanbulkonventionens officiella namn är Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Konventionen fördömer alla former av våld och beskriver våld mot kvinnor som ett uttryck för historiskt ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män. Den slår fast att våld mot kvinnor är könsrelaterat på strukturell nivå. 

I konventionen konstateras att kvinnor och flickor riskerar att utsättas för könsrelaterat våld och våld i hemmet i större utsträckning än män. Att förebygga våld mot kvinnor beskrivs som avgörande för att kunna uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Konventionen öppnades för undertecknande vid ett ministermöte i Istanbul i maj 2011. Sverige undertecknade konventionen samma dag och i november 2014 trädde den i kraft här.

Svensk översättning av Istanbulkonventionen (pdf) 

Konventionens definitioner av våld 

I konventionstexten finns definitioner av bland annat könsrelaterat våld, genus och brottsoffer. Våld mot kvinnor definieras i Istanbulkonventionen som:

" ... ett brott mot de mänskliga rättigheterna och en form av diskriminering av kvinnor och avser varje fall av könsrelaterat våld som leder till, eller troligen kommer att leda till, fysisk, sexuell, psykisk eller ekonomisk skada eller fysiskt, sexuellt, psykiskt eller ekonomiskt lidande för kvinnor, inbegripet hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, oavsett om det sker i ett offentligt eller privat sammanhang." (artikel 3.a.) 

Till skillnad från andra definitioner av våld mot kvinnor som till exempel antagits av FN, inkluderar Istanbulkonventionen också ekonomiskt lidande. I en förklarande rapport till konventionen skriver man att ekonomiskt lidande kan hänga ihop med psykiskt våld. 

Förklarande rapport till Istanbulkonventionen (pdf, på engelska)

Våld i hemmet definieras i Istanbulkonventionen som: 

" ... varje fall av fysiskt, sexuellt, psykiskt eller ekonomiskt våld som utövas inom familjen eller i hemmiljön eller mellan makar eller partner eller före detta makar eller partner, oavsett om förövaren delar eller har delat bostad med brottsoffret eller inte.” (artikel 3.b.)

Staternas ansvar i konventionen

Enligt Istanbulkonventionen (artikel 5.2.) har stater som ansluter sig till konventionen ett ansvar för att vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att förebygga, utreda, straffa och gottgöra våldshandlingar som omfattas av konventionen och som begås av icke-statliga aktörer.  

Lagstiftning i konventionen

Istanbulkonventionen innehåller både civilrättsliga och straffrättsliga bestämmelser. Bland annat åtar sig de stater som ansluter sig till konventionen att kriminalisera psykiskt våld (artikel 33), stalkning (artikel 34), fysiskt våld (artikel 35), sexuellt våld, inbegripet våldtäkt (artikel 36), tvångsäktenskap (artikel 37), kvinnlig könsstympning (artikel 38) samt tvångsabortering och tvångssterilisering (artikel 39). 

Politiska åtgärder och datainsamling

Stater som ansluter sig till konventionen ska på nationell nivå anta och genomföra en effektiv, omfattande och samordnad politik för att förebygga och bekämpa alla former av våld mot kvinnor och våld i hemmet (artikel 7). Det arbete som frivilligorganisationer och det civila samhället utför ska erkännas, uppmuntras och stödjas (artikel 9). Staterna ska utse eller inrätta offentliga organ som ansvarar för att samordna, genomföra, bevaka och utvärdera politiken och åtgärderna för att förebygga och bekämpa våldet (artikel 10). Staterna ska också regelbundet samla in statistik och stödja forskning (artikel 11).  

Förebyggande åtgärder, skydd och stöd 

Istanbulkonventionen innehåller bestämmelser om förebyggande åtgärder, till exempel insatser för att öka medvetenheten om våld mot kvinnor och våld i hemmet (artikel 13), utbildning (artikel 14) och utbildning av yrkesgrupper som kommer i kontakt med brottsoffer eller förövare (artikel 15). 

Bland åtgärderna som syftar till skydd och stöd finns bestämmelser om information till brottsoffer om stödtjänster och rättsliga åtgärder (kapitel 19), skyddat boende (artikel 23), och nationella stödtelefoner (artikel 24). Konventionen slår fast att det ska finnas nationella stödtelefoner som är kostnadsfria och öppna dygnet runt, året om. I konventionens förklarande rapport beskrivs stödtelefoner som ett av de viktigaste sätten för offer att få tillgång till stöd och hjälp. 

Konventionen klargör att de förebyggande åtgärderna samt åtgärderna gällande skydd och stöd ska genomföras på ett sätt som beaktar särskilt utsatta personers särskilda behov (artiklar 12.3. och 18.3.). I den förklarande rapporten sägs bland annat att personer med funktionsnedsättning, äldre personer, barn, gravida kvinnor, personer med missbruksproblematik och hbtq-personer kan befinna sig i en sådan särskilt utsatt situation.

Staterna ska rapportera

Staternas implementering av konventionen övervakas av en expertgrupp för bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, kallad Grevio (artikel 66). De stater som anslutit sig till konventionen ska rapportera till Grevio om sitt arbete för att tillämpa konventionens bestämmelser. Rapporteringen sker genom att staterna ska besvara en enkät med frågor: Enkät som staterna ska besvara för att rapportera till Grevio (pdf, på engelska)

Sverige besvarade enkäten i september 2017. 

Publikation: "Sveriges första rapport till Europarådet om arbetet med Istanbulkonventionens bestämmelser" (2017) fulltext i kunskapsbankens databas

Sveriges arbete mot våld har utvärderats

I januari 2019 kom Grevios första rapport om Sveriges efterlevnad av Istanbulkonventionen. I rapporten lyfter Grevio fram Sveriges insatser mot våld mot kvinnor och pekar på ett antal framsteg. Bland annat framhålls den svenska samtyckeslagstiftningen om sexualbrott. Sverige får beröm för att våld mot kvinnor och våld i nära relationer ses som en jämställdhetsfråga och att både politik, insatser och utbildning tar avstamp i att våldet är könsrelaterat. Grevio berömmer också Sverige för att ha en evidensbaserad ansats i arbetet mot våld mot kvinnor. 

Men Grevio påpekar också att våldsutsatta kvinnors tillgång till hjälp och stöd varierar stort över landet. Tillgången till stöd kan vara extra begränsad för kvinnor som befinner sig i en särskilt utsatt situation. 

Grevio efterlyser förbättrad samordning mellan alla relevanta aktörer inom och mellan lokala myndigheter, statliga myndigheter, hälso- och sjukvård samt specialiserade stödorganisationer.

Grevio uppmanar också Sverige att se till att rättsväsendet snabbare kan hantera inkomna ärenden som rör våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Handläggningstiden är lång för anmälningar gällande våld i nära relationer och våldtäkt vilket kan ha en negativ påverkan på kvinnors benägenhet att anmäla sådana brott. 

Publikation: "GREVIO’s (Baseline) Evaluation Report Sweden" Grevios utvärdering av Sverige (2019) fulltext i kunskapsbankens databas

Sammanlagt lämnar Grevio 41 rekommendationer till Sverige. Ett antal av dessa är särskilt starka, på så sätt att Sverige enligt Grevio omedelbart bör åtgärda vissa brister. 

Publikation: "Europarådet GREVIO:s rekommendationer till Sverige på svenska" (2019) fulltext i kunskapsbankens databas

Publikation: "Bra behöver bli bättre. Om Sverige och Istanbulkonventionen" (Jämställdhetsmyndigheten 2021) fulltext i kunskapsbankens databas

I januari 2022 återrapporterade regeringen hur Grevios rekommendationer har hanterats i Sverige. 

Publikation: Sveriges återrapportering till Grevio 2022 (2022) fulltext i kunskapsbankens databas

Jämställdhetsmyndighetens kortfilm om Istanbulkonventionen (02:12 min, textad)

I filmen presenteras kortfattat Istanbulkonventionen och de synpunkter Grevio hade på Sveriges arbete mot våld mot kvinnor. 


Relaterade ämnesguider

Sveriges nationella stödtelefon

Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är Sveriges nationella stödtelefon för våldsutsatta kvinnor. Den startades 2007 och drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid på uppdrag av regeringen. Det kostar inget att ringa och linjen är öppen dygnet runt, året om.

Genom Kvinnofridslinjen uppfyller Sverige de krav som finns i Istanbulkonventionen om att staterna ska ha nationella stödtelefoner för våldsutsatta kvinnor. 

Kvinnofridslinjen kan erbjuda samtalsstöd även på andra språk än svenska via tolk. Yrkesverksamma och anhöriga till våldsutsatta kvinnor kan också kontakta Kvinnofridslinjen för råd och stöd.

Webbplatsen kvinnofridslinjen.se

Senast uppdaterad: 2023-05-11