Mäns våld mot kvinnor – ett globalt perspektiv

Våld mot kvinnor förekommer över hela världen och inom alla kulturer. Det erkänns idag som ett globalt samhällsproblem och en kränkning av mänskliga rättigheter.

Våld mot kvinnor betraktades länge som en privat angelägenhet. De senaste decennierna har denna syn förändrats i grunden. Våld mot kvinnor erkänns i dag som en kränkning av de mänskliga rättigheterna, ett globalt samhällsproblem och ett allvarligt folkhälsoproblem.

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer existerar överallt och förekommer oberoende av kulturell och religiös tillhörighet, etnicitet, sexualitet, social tillhörighet, funktionsförmåga och ålder. Våld mot kvinnor utövas på flera arenor: inom familjen och i hemmet, eller på olika håll i samhället. Det utövas eller tolereras ibland även av staten. 

Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar i en rapport från 2005 att mellan 30 och 60 procent av alla kvinnor någon gång under sin livstid har utsatts för fysiska och/eller sexuella övergrepp. 

Publikation: "WHO multi-country study on women's health and domestic violence against women: initial results on prevalence, health outcomes and women's responses" (World Health Organization 2005) fulltext i kunskapsbankens databas

År 2013 gjorde WHO en sammanställning av forskning inom området. Där uppskattar organisationen att 35 procent av världens kvinnor har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av en partner och/eller sexuellt våld av en annan person än en partner.

Publikation: "Global and regional estimates of violence against women" (World Health Organization 2013) fulltext i kunskapsbankens databas

Våld i familjen

Våld i familjen omfattar både könsdiskriminering och våld. Våldet syftar till att upprätthålla den underordnade ställning kvinnor har i förhållande till män. 

Diskriminering på grund av kön tar sig även andra uttryck. Det saknas uppskattningsvis mellan 60 och 200 miljoner kvinnor i världen som en följd av aborter av flickfoster och att flickor dödas efter födseln. Det kan också handla om att flickor anses vara mindre värda än sina bröder, vilket kan leda till att de får mindre mat, inte får gå i skolan och inte får bestämma själva över sin sexualitet.

Hedersrelaterat våld och förtryck, tvångsgifte och könsstympning är ytterligare exempel på våld mot kvinnor.

Våld i samhället

Föreställningar om kvinnors mindre värde får även socioekonomiska konsekvenser. I ett globalt perspektiv har kvinnor sämre hälsa, lägre lön och sitter betydligt mer sällan än män i beslutande positioner. 

Våld i samhället utgörs av bland annat våldtäkt och andra sexuella övergrepp, hot, våld och trakasserier på arbetsplatsen och andra offentliga platser samt människohandel med kvinnor och barn för sexuella ändamål. 

Våld mot kvinnor i krig 

Våld mot kvinnor utövas också som ett led i krigföring. Sexuellt våld mot kvinnor i väpnade konflikter har uppmärksammats på den internationella arenan. År 2008 antog FN:s säkerhetsråd enhälligt resolution 1820 om sexuellt våld mot civila i väpnade konflikter. Säkerhetsrådet har därefter antagit ytterligare resolutioner rörande det sexuella våldet. 

Särskilt sårbara grupper

Våldet sker inom alla samhällsskikt och på alla samhällsnivåer. Men vissa grupper av kvinnor kan befinna sig i en situation som innebär en särskild sårbarhet. Till dessa hör bland annat kvinnor tillhörande minoritetsgrupper, barn och ungdomar, kvinnor med funktionsnedsättning, hbtqi-personer, kvinnor med missbruksproblematik och kvinnor som lever i områden där det pågår väpnade konflikter. 


Relaterade ämnesguider

Internationella definitioner

Av FN definieras våld mot kvinnor som "... varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i, eller troligen kommer att leda till, fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet." 
Kunskapsbankens ämnesguide om FN:s arbete mot våld

Istanbulkonventionen, Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, inkluderar i sin definition av våld mot kvinnor även ekonomiskt våld. 
Kunskapsbankens ämnesguide om Istanbulkonventionen 

Senast uppdaterad: 2022-11-14