Ämnesguider om rättsväsendets ansvar

Rättsväsendets bemötande kan vara avgörande för brottsoffrets förtroende för rättsprocessen. Det påverkar även offrets möjligheter att gå vidare och bearbeta traumat. Bemötandet är därför viktigt för stödet till personer som utsatts för våld i nära relationer.

Samtliga som arbetar inom rättsväsendet – poliser, åklagare, domstols- och kriminalvårdspersonal – bör ha kunskap om våldets uttryck och konsekvenser. Sannolikheten för att brottsoffrets upplevelse av rättsprocessen blir positiv ökar också om de olika aktörerna samverkar. 

Foto: Patrik Svedberg

Rättsväsendets ansvar

Rättsväsendets bemötande kan vara avgörande för brottsoffrets förtroende för rättsprocessen. Det påverkar även offrets möjligheter att gå vidare och bearbeta traumat. Bemötandet är därför viktigt för stödet till personer som utsatts för våld i nära relationer. 
Ämnesguide om rättsväsendets ansvar

Brottsoffrets rättigheter

Brottsoffret har rätt till information om möjligheten till stöd och hjälp i samband med rättsprocessen. Det kan till exempel vara möjligt att få en stödperson eller målsägandebiträde som hjälper till före och under en rättegång.
Ämnesguide om brottsoffrets rättigheter

Polisens ansvar

Polisens uppgift är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Det sker genom att förebygga brott och verka för att fler brott klaras upp. Polisen är ofta den första företrädaren för rättsväsendet som ett brottsoffer möter.
Ämnesguide om polisens ansvar

Åklagarens ansvar

Åklagaren har tre huvuduppgifter: att leda polisens brottsutredning, att fatta beslut om åtal ska väckas, samt att föra talan i domstol. 
Ämnesguide om åklagarens ansvar

Domstolens ansvar

Domstolens uppgift är att pröva om åklagaren med hjälp av utredningen har bevisat att den åtalade har begått det brott som påståtts. Rättens ledamöter är bundna av åklagarens gärningsbeskrivning. De får bara döma för brott som ryms inom den.
Ämnesguide om domstolens ansvar

Kriminalvårdens ansvar

Kriminalvårdens uppgift är att genom frivård och fängelser verkställa de påföljder som domstol dömer ut, driva häkten och utföra transporter samt göra personutredningar och ge sitt yttrande till domstolen inför en rättegång.
Ämnesguide om Kriminalvårdens ansvar

Rättsprocessen – från anmälan till åtal

När ett brott har polisanmälts inleds en utredning. Den ska ligga till grund för åtal, rättegång och dom. Brottsoffrets deltagande i utredningen spelar ofta en avgörande roll för hur rättsprocessen fortlöper.
Ämnesguide om rättsprocessen – från anmälan till åtal

Rättsprocessen – från åtal till dom

När brottsutredningen är klar beslutar åklagaren om åtal ska väckas eller inte. Om åtal väcks ställs gärningspersonen inför rätta. Brottsoffret får därmed en möjlighet att berätta vad hon eller han har blivit utsatt för. 
Ämnesguide om rättsprocessen – från åtal till dom

Senast uppdaterad: 2022-08-16