Domstolens ansvar

Domstolens uppgift är att pröva om åklagaren med hjälp av utredningen har bevisat att den åtalade har begått det brott som påståtts. Rättens ledamöter är bundna av åklagarens gärningsbeskrivning. De får bara döma för brott som ryms inom den.

Domstolen har inte samma lagstadgade skyldighet att ge brottsoffret information och stöd som polis och åklagare. Mål som rör våld i nära relationer, det vill säga misshandels- och sexualbrott samt fridskränkning, har ingen lagstadgad förtur men ärendena kan betraktas som prioriterade och därför handläggas skyndsamt. 

Kallelsen – den första kontakten

Domstolens kallelse är oftast den första kontakten ett brottsoffer har med domstolen. Den innehåller information om tid och plats för huvudförhandlingen. Här finns också information om möjligheter till ersättning för resa, uppehälle och inkomstbortfall.

Kunskap ökar rättssäkerheten

Domstolen ska vara objektiv och opartisk vid rättegången. Det hindrar dock inte att domstolen har kunskap om att personer som utsatts för våld kan vara traumatiserade. Domstolen bör också beakta att brottsoffret utsätts för en stor påfrestning när hon eller han tvingas genomgå förundersökning och rättegång.

Kunskap om detta kan vara avgörande för en rättssäker process. Rätt genomförd kan rättsprocessen vara ett led i brottsoffrets bearbetning av händelsen. Den kan även bidra till en känsla av upprättelse.

Inga onödiga frågor ska ställas

Det är domarens ansvar att avbryta och bortse från frågor som är irrelevanta under processens gång. Rättens ordförande, åklagare, försvarare och andra som uppträder inför rätten måste undvika onödiga frågor och formuleringar. Det handlar om sådant som kan uppfattas som kränkande, diskriminerande eller nedlåtande.

Uppträdandet och attityden hos rättens ledamöter kan ha stor betydelse. Det påverkar om brottsoffer, vittnen och tilltalade känner sig rättvist behandlade och lyssnade på. 

Medhörning under rättegången

Om brottsoffret eller ett vittne inte vill berätta vad som hänt när den misstänkte sitter med i rättegångssalen kan domstolen besluta om medhörning. Den misstänkte flyttas då till ett annat rum och får lyssna till förhöret via högtalare.


Relaterade ämnesguider

På Sveriges domstolars webbplats hittar du mer information om domstolarnas arbete och bemötandet av brottsoffer. 

Senast uppdaterad: 2023-11-23