Missbruk och utsatthet för våld

Kvinnor som missbrukar befinner sig i en situation som innebär en särskild sårbarhet. Våld är ett vanligt inslag i dessa kvinnors vardag. Men när de söker stöd och hjälp möts de inte sällan av oförståelse och okunskap. Samhällsinstanser kan ibland utsätta kvinnorna för ytterligare kränkningar och våld.

Missbruk kan bland annat leda till hälsoproblem, ekonomiska problem, bostadslöshet och kriminalitet. Om kvinnorna dessutom utsätts för övergrepp i form av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld behöver de särskilda stödinsatser. Ytterligare en faktor som är specifik för kvinnor som lever i missbruk är att de ofta utsätts för våld av flera olika förövare. Det kan handla om partner, behandlingspersonal, ordningsvakter, polis eller andra missbrukare.

Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem skiljer sig åt när det gäller social tillhörighet och typ av missbruk. Det är något som man måste ta hänsyn till för att kunna erbjuda rätt stöd samt motverka våldet.

Våldets omfattning mot missbrukande kvinnor

I en svensk studie som publicerades 2015 undersöktes i vilken utsträckning missbrukande kvinnor varit utsatta för mäns våld i ett livstidsperspektiv. Studien inkluderade 79 kvinnor. Av dessa hade 72 kvinnor (91 procent) utsatts för olika former av våld från män. I 88 procent av fallen var det en före detta partner som var förövaren. I 26 procent av fallen handlade det om manliga vänner eller bekanta. Av de 72 kvinnorna rapporterade 71 procent "oräkneliga tillfällen" då de utsatts för våld. 

Artikel: "Facets of Male Violence Against Women With Substance Abuse Problems: Women With a Residence and Homeless Women" (2015) fulltext i kunskapsbankens databas

En annan studie publicerad 2021 visade att kvinnor i missbruk har en högre utsatthet för våld och kränkningar i nära relationer jämfört med kvinnor generellt.

I studien svarade 52 kvinnor på ett frågeformulär. Nära hälften av kvinnorna hade varit utsatta för grovt våld och 40 procent hade fått skador som krävt akutvård. Nästan alla, 96 procent av kvinnorna, hade utsatts för verbala kränkningar. Över hälften av kvinnorna hade erfarenheter av sexuell utsatthet. Några av kvinnorna hade fått skador av sexuellt våld. Tio av kvinnorna hade inom det senaste eller förra året även haft sex mot ersättning.     

Kartläggning: "Vem ser oss? En studie om kvinnor i missbruk och deras upplevelser av våld i nära relation" (Länsstyrelsen Västmanland och Mälardalens högskola 2021) fulltext i kunskapsbankens databas

Misstro och rädsla 

Missbrukande kvinnor som utsätts för våld kan uppleva att de blir fördomsfullt och negativt bemötta. De kan därför hysa en misstro mot myndigheter. Få kvinnor polisanmäler våldet och kontakt med vården tas oftast bara vid mycket omfattande skador. 

Kvinnorna kan även vara rädda för att deras missbruk och eventuella kriminalitet ska komma till myndigheternas kännedom om de söker vård eller polisanmäler. De kvinnor som har barn är dessutom ofta oroliga för att barnen ska tvångsomhändertas. Beroendet av den våldsutövande partnern ökar därmed och känslan av att det inte finns hjälp att få stärks..

Mångbottnat beroende 

För att förstå de processer som äger rum i en relation där det förekommer våld är kvinnans beroende av den våldsutövande partnern centralt. Kvinnor med missbruksproblem har oftare svårare att bryta upp från relationer som präglas av våld. En anledning kan vara att partnern är den som förser henne med droger och därmed upprätthåller hennes missbruk. 

Partnern kan också fungera som ett skydd för kvinnan mot andra förövare, speciellt om det är partnern som tillhandahåller bostad. Det blir då ytterligare en faktor som gör det svårare för kvinnan att bryta upp. Det förekommer även att den våldsutövande partnern på olika sätt försöker hindra kvinnan från att få hjälp med sitt missbruk för att förhindra att hon bryter upp från relationen.

Missbrukare eller brottsoffer?

För missbrukande kvinnor kan det vara svårare att ta sig ur en relation där de utsätts för våld. De flesta skyddade boenden tar inte emot missbrukare av alkohol eller droger. Ofta bemöts kvinnorna i första hand som missbrukare och inte som brottsoffer. Kvinnornas våldsutsatthet tenderar att förminskas i mötet med olika stödinsatser och myndigheter. Våldet betraktas i huvudsak som en följd av missbruket och kvinnan behandlas då i första hand för sitt missbruk. Detta trots att missbruket kan vara en följd av att kvinnan är utsatt för våld. 

Kvinnan behöver då hjälp i första hand som brottsoffer, inte som missbrukare. I mötet med våldsutsatta kvinnor är det viktigt att arbeta med båda problemen och skilja på missbruket och våldsutsattheten. 


Relaterade ämnesguider

Senast uppdaterad: 2022-03-23