Ungas utsatthet för våld

Ungdomar i åldern 15–24 år är den grupp i samhället som är mest utsatt för våld. Unga kvinnor utsätts oftare för psykiskt och sexuellt våld. Våldet utövas oftast i någons hem. Unga män blir oftare utsatta för fysiskt våld, och våldet äger oftast rum i offentliga miljöer.

Forskning inom området är begränsad både i Sverige och internationellt. Det gör det svårt att svara på hur ofta våldet sker, om det finns några särskilda riskfaktorer och kopplingen mellan utsatthet för våld och ohälsa. 

Ett antal studier har dock genomförts i Sverige. Trots att förekomsten av våld skiljer sig mycket åt mellan de olika undersökningarna går det att se tydliga könsskillnader. De former av våld som unga kvinnor och unga män utsätts för skiljer sig åt. Det finns även skillnader när det gäller vilka konsekvenser våldet får, till exempel psykisk ohälsa.

Tydliga könsskillnader

Undersökningarna visar genomgående att unga kvinnor oftare utsätts för psykiskt och sexuellt våld och att det är vanligt att våldet utövas i någons hem. Unga män blir oftare utsatta för fysiskt våld i offentliga miljöer.

I en studie från Brottsförebyggande rådet för 2011 uppgav 8,9 procent av de unga männen mellan 16-24 år att de under det senaste året blivit slagna, sparkade eller utsatta för någon annan typ av fysiskt våld så att de skadades eller så att det gjorde ont. Bland kvinnorna var andelen 4,8 procent.

I en annan undersökning från 2007 hade 17 procent av de unga kvinnorna utsatts för våld eller hot. Motsvarande procentsats för de unga männen var 23 procent.

I en undersökning bland skolungdomar i årskurs 9 uppgav 8 procent av killarna att de utsatts för grovt våld och 27 procent att de utsatts för lindrigt våld under det senaste året. Bland tjejerna var motsvarande siffror 5 och 21 procent. 

Ungdomarna fick även ange platsen där de blev utsatta för våld. 46 procent av de killar som blivit utsatta för grövre våld angav att det skett i skolan eller på skolgården den senaste gången. 47 procent att det skett någon annanstans. Endast 3 procent av killarna råkade ut för det grövre våldet i det egna hemmet, och 1 procent hemma hos någon annan. Av de tjejer som blivit utsatta för grovt våld angav 34 procent att de blivit utsatta i skolan och 30 procent att de blivit utsatta någon annanstans. 17 procent hade blivit utsatta i hemmet och 13 procent hemma hos någon annan.

Även bland förövarna finns tydliga könsskillnader. Våld mot unga kvinnor utövas främst av en förälder, partner eller före detta partner. Unga män utsätts oftast av en skolkamrat, kompis eller en okänd gärningsman.

Ungas utsatthet för brott i nära relationer

I en analys från Brottsförebyggande rådet 2018 framkommer att nästan var femte ung person i åldrarna 16–24 år uppger att de utsatts för brott av en nuvarande eller tidigare partner. Få har dock anmält händelserna. 

Brotten handlar om systematiska kränkningar och försök att inskränka offrets frihet, hot, trakasserier, misshandel eller sexualbrott. Av de tillfrågade tjejerna uppgav 23 procent att de utsatts, motsvarigheten bland killarna var 14 procent. Det var vanligast att ha utsatts för psykiskt våld. 

Publikation: "Brott i nära relationer bland unga" (Brottsförebyggande rådet 2018) fulltext i kunskapsbankens databas 

Unga kvinnors våldsamma verklighet

Den svenska omfångsundersökningen "Slagen dam" från 2001 om mäns våld mot kvinnor i Sverige visade att mer än var femte kvinna mellan 18 och 24 år utsatts för hot, sexuellt våld eller fysiskt våld det senaste året. Det var också kvinnorna i denna grupp som var mest rädda för våld. Hur denna rädsla och våldsutsatthet begränsar unga kvinnors livsutrymme är en fråga som kräver mer forskning.

Publikation: "Slagen dam. Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige: en omfångsundersökning" (Brottsoffermyndigheten och Uppsala universitet 2001) fulltext i kunskapsbankens databas

Kopplingen mellan våld och ohälsa

I flertalet rapporter framgår även att det finns tydliga könsskillnader i hur unga kvinnor och män reagerar på våldet. De unga kvinnorna uppger att de mår sämre och lider mer av våldet, särskilt det psykiska våldet, än de unga männen. Detta kan bero på att de unga kvinnorna oftare utsätts för våld av någon närstående, vilket kan göra övergreppet svårare att hantera och bearbeta.

En ständig oro för våldsutsatthet kombinerad med faktisk utsatthet kan också vara en faktor som leder till stora påfrestningar för unga kvinnor. 


Relaterade ämnesguider

Undersökningar

ULF
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), mäter och följer utvecklingen av levnadsförhållandena i Sverige. Undersökningarna genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB).

UM-studien
År 2007 genomfördes en enkätstudie om ungdomars utsatthet för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Undersökningen riktades till ungdomar som sökte på nio olika ungdomsmottagningar (UM) i landet, från Gällivare i norr till Malmö i söder, och till samtliga elever i Sundsvalls gymnasieskolor. Studien genomfördes av Ingela Danielsson, Helena Blom, Carin Nilses, Gun Heimer och Ulf Högberg. 

Senast uppdaterad: 2022-03-23