Missbruk och utsatthet för våld

Studier har visat att kvinnor som missbrukar befinner sig i en särskilt utsatt situation i samhället och att våld är ett vanligt inslag i dessa kvinnors vardag. Kvinnorna möts inte sällan av oförståelse och okunskap och utsätts ibland för kränkningar och våld av de samhällsinstanser som ska ge dem stöd och hjälp.

Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem är en mångfacetterad grupp i fråga om social tillhörighet och typ av missbruk. Detta måste beaktas i arbetet för att stödja dem och att motverka våldet.

Olika former av utsatthet

Missbruk kan bland annat leda till hälsoproblem, ekonomiska problem, bostadslöshet och kriminalitet. Att utöver detta utsättas för övergrepp i form av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld gör att denna grupp kvinnor är i behov av särskilda stödinsatser. Ytterligare en faktor som är specifik för kvinnor som lever i missbruk är att de ofta utsätts för våld av flera olika förövare: partner, behandlingspersonal, väktare, polis eller andra missbrukare.

Misstro och rädsla kan påverka benägenheten att söka hjälp 

Missbrukande kvinnor som utsätts för våld upplever ofta att de blir fördomsfullt och negativt bemötta och kan därför hysa en misstro mot myndigheter. Antalet kvinnor som polisanmäler våldet är lågt inom denna grupp och kontakt med vården tas oftast bara vid mycket omfattande skador.

Kvinnorna uttrycker även en rädsla för att deras missbruk och eventuella kriminella verksamhet ska komma till myndigheternas kännedom om de söker vård eller polisanmäler. De kvinnor som har barn är ofta rädda för att barnen ska tvångsomhändertas, och underlåter därför att söka hjälp. De begränsade möjligheterna gör att beroendet av den våldsutövande partnern ökar och känslan av att det inte finns hjälp att få stärks.

Mångbottnat beroende – mannen och drogerna

När man talar om våld mot kvinnor är beroendet av den våldsutövande partnern ett centralt tema för att förstå de processer som kan äga rum i en nära relation. Kvinnor med missbruksproblem har oftare svårare att bryta upp från våldspräglade relationer då partnern kan vara den som förser henne med droger och därmed upprätthåller hennes missbruk.

Partnern kan också fungera som ett skydd för kvinnan mot andra förövare, speciellt om det är partnern som tillhandahåller bostad. Det blir då ytterligare en faktor som gör det svårare för kvinnan att bryta upp. Det förekommer även att den våldsutövande partnern på olika sätt försöker hindra kvinnan från att få hjälp med sitt missbruk för att på så sätt förhindra att hon bryter upp från relationen.

Missbrukare eller brottsoffer?

Missbrukande kvinnor som utsätts för våld har ofta ingenstans att vända sig då de flesta skyddade boenden inte tar emot missbrukare av alkohol eller droger. Ofta bemöts kvinnorna i första hand som missbrukare och inte som brottsoffer.

Kvinnornas våldsutsatthet tenderar att förminskas i mötet med olika stödinsatser och myndigheter. Våldet betraktas i huvudsak som en följd av missbruket och kvinnan behandlas då i första hand för sitt missbruk. Detta trots att det i många fall kan vara så att missbruket är en följd av att kvinnan är våldsutsatt. Kvinnan behöver då hjälp som brottsoffer, inte i första hand som missbrukare. Det är i mötet med våldsutsatta kvinnor i missbruk viktigt att särskilja missbruk och våldsutsatthet och att arbeta med båda problemen.

RelateraDE ÄMNESGUIDER

Särskild utsatthet och intersektionalitet
• Att ställa frågan om våld
• Bemötande och behandling
• Kommunernas kvinnofridsarbete
• Socialtjänstens lagstadgade ansvar
• Socialtjänstens insatser
• Kvinnojourernas verksamhet
• Förövare