Ämnesguider om sexuellt våld

Spårsäkringssats från Nationellt centrum för kvinnofrid.

Sexuellt våld kan beskrivas som kränkningar och övergrepp med sexuella förtecken. Det kan vara allt från förnedring och trakasserier till våldtäkt. Det kan också handla om att tvinga någon att utföra olika typer av sexuella handlingar. 

Sexuellt våld är ett stort samhällsproblem. I undersökningen "Våld och hälsa" från 2014 svarade drygt en av tio kvinnor och en av hundra män att de hade utsatts för allvarligare sexuellt våld efter deras 18-årsdag. Med allvarligt sexuellt våld menas i studien med våld eller hot påtvingat samlag eller försök till påtvingat samlag eller liknande handlingar, inklusive sexuellt övergrepp då den utsatta befunnit sig i ett tillstånd utan möjlighet att försvara sig. 

Sexuellt våld

Sexuellt våld kan beskrivas som kränkningar och övergrepp med sexuella förtecken. Det kan vara allt från förnedring och trakasserier till våldtäkt. Det kan också handla om att tvinga någon att utföra olika typer av sexuella handlingar. 
Ämnesguide om sexuellt våld

Män som våldtäktsoffer

Befolkningsundersökningen "Våld och hälsa" från 2014 visade att 5 procent av svenska män någon gång under livet utsatts för ett sexuellt övergrepp som inneburit våld eller hot om våld, tvingats till samlag, försök till samlag eller liknande. De flesta hade utsatts i barndomen. 
Ämnesguide om män som våldtäktsoffer

Sexualbrottslagstiftningen

Från första juli 2018 bygger den svenska sexualbrottslagstiftningen på principen att allt sex ska vara frivilligt. Sexualbrotten regleras i 6 kapitlet i brottsbalken. Våldtäkt är rubriceringen på den grövsta formen av sexualbrott. 
Ämnesguide om sexualbrottslagstiftningen 

Behandling av sexualbrottsförövare

Behandling av personer som dömts för sexualbrott har bedrivits i olika former sedan 1970-talet. Det är dock relativt nyligen som programmens effektivitet har undersökts. I Sverige började behandling erbjudas inom Kriminalvården och rättspsykiatrin på 1980-talet.
Ämnesguide om behandling av sexualbrottsförövare

Sexuellt våld i krig och konflikt

Forskning visar att sexuella övergrepp ökar i krig och väpnade konflikter. Systematiska våldtäkter används som en strategi för att demoralisera fienden och destabilisera etniska grupper.
Ämnesguide om sexuellt våld i krig och konflikt

Senast uppdaterad: 2022-07-15