Män som våldtäktsoffer

Forskningen och kunskapen om mäns utsatthet för sexuellt våld är begränsad. Detsamma gäller tillgången till stöd och hjälpverksamhet specifikt riktad till manliga våldtäktsoffer.

Bristerna på kunskap inom området sexuellt våld mot män kan göra det svårare för våldtagna män att beskriva sina erfarenheter som just våldtäkt. Det kan också leda till brister i bemötandet, och på många håll saknas stöd och hjälpinstanser med specifik kompetens om mäns utsatthet för sexuellt våld. 

Studier om mäns utsatthet för sexuellt våld

Befolkningsundersökningen Våld och hälsa från 2014 visade att 20 procent av svenska kvinnor och 5 procent av svenska män någon gång under livet utsatts för ett sexuellt övergrepp som inneburit våld eller hot om våld, tvingats till samlag, försök till samlag eller liknande. Uppräknat till befolkningsnivå skulle det innebära att cirka 670 000 kvinnor och cirka 170 000 män lever med dessa erfarenheter. 

Bland männen hade 4 procent utsatts i barndomen och 1 procent utsatts i vuxen ålder.

Läs mer i kunskapsbankens ämnesguide om studien Våld och hälsa

2014 kom den norska studien ”Vold og voldtekt i Norge”. I studien uppgav omkring 1 av 3 kvinnor och 1 av 10 män att de någon gång under livet upplevt minst en form av sexuellt övergrepp eller sexuell kränkning. Av männen hade 0,5 procent utsatts för sexuellt våld av en partner. 

”Vold og voldtekt i Norge” (2014) 

I en annan svensk enkätundersökning från 2012 om utsatthet för sexuellt våld uppgav 4,5 procent av männen att de hade utsatts för någon typ av sexuellt våld under sin levnad. Nästan 3000 män svarade på enkäten. Flertalet av övergreppen hade skett före 18 års ålder. 

Men's experiences of emotional, physical, and sexual abuse and abuse in health care” (2012) 

Sexuellt våld mot homosexuella män 

När homosexuella män utsätts för sexuellt våld är förövaren ofta en manlig bekant eller nuvarande/tidigare manlig partner. Övergreppen sker i allmänhet inomhus i offrets eller förövarens bostad. De följs inte sällan av fysiskt våld. I en studie rapporterade flertalet av de utsatta männen att de fått fysiska skador av övergreppet. 

Tidigare forskning visar att homosexuella män riskerar att utsättas för sexuellt våld även på offentliga platser. Hatbrott kan ha inslag av sexuellt våld.

Våld i samkönade relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt”  (2009)

Sexuellt våld mot män i krig

Våldtäkt mot pojkar och män är också vanligt förekommande i krig, även om flickor och kvinnor utgör de främsta offren för sexuella övergrepp i konfliktdrabbade områden. 

We Keep It in Our Heart": Sexual Violence against Men and Boys in the Syria Crisis” (2017) 

Normer påverkar 

Normer och föreställningar om mäns sexualitet påverkar synen på män som våldtäktsoffer. I studier av mäns utsatthet för sexuellt våld är detta ett centralt tema. Den stereotypa synen på män som starka, sexuellt aktiva/dominerande och ständigt intresserade gör det svårare att se män som möjliga offer för sexuellt våld. En följd av dessa föreställningar är att män också anses ha möjlighet att försvara sig mot våldtäkt. De flesta män som utsätts för sexuella övergrepp uppger dock att de inte har kunnat försvara sig, något som innebär att många manliga våldtäktsoffer skuldbelägger sig själva och betraktar sig som medansvariga för övergreppet. 

Male sexual assault victims: a selective review of the literature and implications for support services” (2002) 

Breaking with Norms of Masculinity: Men Making Sense of Their Experience of Sexual Assault” (2019) 

I en svensk studie från 2009 uppgav en majoritet av de tillfrågade att de känt hjälplöshet, uppgivenhet och en sådan rädsla att de blivit paralyserade vid det sexuella övergreppet. Endast en knapp fjärdedel upplevde att de hade haft möjlighet att försvara sig fysiskt mot förövaren. För många var det mest traumatiska med övergreppet just känslan av hjälplöshet och förlorad kontroll. Våldtäkten fick ofta långvariga och svåra psykiska effekter: depression, återkommande minnesbilder av övergreppet och självmordstankar.

men du har ju blivit våldtagen”: om våldtagna mäns ordlöshet” (2009) 

Svårt sätta ord på övergrepp

En annan viktig faktor är den sociala stigmatisering och misstro som manliga våldtäktsoffer kan utsättas för efter en våldtäkt. Detta inverkar ofta negativt på viljan att söka hjälp och stöd eller att polisanmäla brottet. 

Om offret är en hbtq-person kan osynliggörandet av hbtq-personer som grupp och det våld som de utsätts för innebära att det är särskilt svårt att sätta ord på erfarenheter av våldsutsatthet. Detta ökar i sin tur känslan av utanförskap. Det kan också påverka förmågan att bearbeta övergreppet negativt. 

Väldigt få män som utsätts för sexuellt våld polisanmäler övergreppet eller söker hjälp hos sociala instanser. Avsaknaden av stödinsatser specifikt för män, liksom rädsla för hbtq-fobiskt och kränkande bemötande, kan påverka viljan att anmäla eller söka stöd och hjälp. 

Male sexual assault victims: a selective review of the literature and implications for support services” (2002) 

RELATERAde ämnesguider

Sexuellt våld
Att ställa frågan om våld
Spårsäkring vid sexuella övergrepp
Våld i nära hbtq-relationer