Utbildningsinsatser om våld

Kunskap om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer är avgörande för att förändra attityder och värderingar som motverkar kvinnofrid. Det gäller både på individnivå och på strukturell nivå i samhället.

Utbildning om våld är viktigt för att kunna upptäcka problematiken och bemöta såväl brottsoffer som förövare. Genom utbildning kan man också lära sig att arbeta förebyggande på ett effektivt sätt. 

Interiör från föreläsningssal under NCK:s introduktionsdagar, föreläsning pågår.

Innehåll i utbildning

Mäns våld mot kvinnor är ett eget, tvärvetenskapligt kunskapsområde. Alla som i sitt yrke eller ideella arbete möter våldsutsatta kvinnor, barn som upplever våld och/eller män som utövar våld har ett behov av grundläggande kunskap. 

Det innefattar kunskap om mäns våld mot kvinnor sett ur ett samhällsperspektiv. Men även kunskap om våldets former, kännetecken samt konsekvenser ur ett individperspektiv. Viktigt är förstås också yrkesspecifik kunskap om rutiner och metoder kopplade till de egna arbetsuppgifterna. I myndigheternas ansvarsområden ingår samverkan, något som kräver kunskap om andra aktörers arbete.

Attityder och värderingar präglar många människors uppfattningar om mäns våld mot kvinnor. Det är därför viktigt att utbildningen erbjuder möjligheter till att reflektera över egna ställningstaganden, värderingar och normer, i syfte att nå självinsikt.

Kunskap obligatoriskt för vissa examina

Kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer bör ingå redan i grundutbildningarna till yrken där man kan komma att möta våldsutsatta kvinnor, barn som upplever våld och förövare. Fortbildning bör ske kontinuerligt för berörda yrkesgrupper. 

I augusti 2017 beslutade regeringen att ändra examensbeskrivningarna i högskoleförordningen för en rad utbildningar för att göra kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer obligatorisk.

De program som berörs är de som utbildar studenter till fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom och tandläkare. Det betyder att för att få examen måste studenten ha kunskap om mäns våld mot kvinnor. Från den 1 juli 2019 gäller kunskapskravet även utbildning till tandhygienist. 

Högskoleförordning SFS nr: 1993:100 (reviderad 2017 och 2018) på riksdagens webbplats

Kartläggning av utbildningar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kartlade 2015 hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn tas upp i 188 högskoleutbildningar vid relevanta program. 

Kartläggningen visade att stor vikt läggs vid undervisning om mänskliga rättigheter. Däremot undervisas det inte lika ofta om mäns våld mot kvinnor och våld mot barn. Det är också mer ovanligt att kunskap om dessa områden är inskriven i kursplaner. På vissa av lärarutbildningarna saknas det helt undervisning om mäns våld mot kvinnor och våld mot barn.

Publikation: "Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn beaktas i högre utbildning – Rapportering av ett regeringsuppdrag" (Universitetskanslersämbetet 2015) fulltext i kunskapsbankens databas

På uppdrag av regeringen gjorde UKÄ en uppföljande kartläggning 2022, om hur kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer inkluderas i femton utbildningar. Åtta av dessa omfattas av det nya examensmålet om kunskapsområdet. 

Uppföljningen visar att det jämfört med 2015 är betydligt vanligare nu med undervisning inom området. Allra störst är ökningen bland jurist- och tandläkarutbildningar, följt av socionom-, läkar-, och sjuksköterskeutbildning. Många lärosäten införde utbildningsmomentet i samband med ändringen av examensordningen 2018. Särskilt tydligt framkommer detta i sjuksköterskeutbildningen. 

Publikation: "Hur mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer beaktas i högre utbildning. Rapportering av ett regeringsuppdrag" (UKÄ 2022), fulltext i kunskapsbankens databas

Nationellt centrum för kvinnofrid har gjort tre kartläggningar åren 2008, 2010 och 2012 med olika fokus. Även dessa visade att det ofta saknades utbildning i mäns våld mot kvinnor på universitet och högskolor. Det gällde både fristående kurser och grundutbildningar. Även myndigheters fortbildningar varierade stort och hade vissa brister.

Publikation: "Kartläggning av fristående universitets- och högskolekurser i ämnet mäns våld mot kvinnor" (Nationellt centrum för kvinnofrid 2009) fulltext i kunskapsbankens databas

Publikation: "Nationell kartläggning om hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i grundutbildningar vid universitet och högskolor" (Nationellt centrum för kvinnofrid 2010) fulltext i kunskapsbankens databas

Publikation: "Nationell kartläggning om hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i myndigheters fortbildning" (Nationellt centrum för kvinnofrid 2012) fulltext i kunskapsbankens databas

Webbstöd för lärosäten

Webbstöd för lärosäten är ett stöd för lärare som undervisar om våld på universitet och högskolor. Syftet är att underlätta arbetet med att implementera examensmålet om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Sedan 2018 är kunskap om våld obligatoriskt i grundutbildningar till yrken som innebär möten med våldsutsatta. Webbstöd för lärosäten

Senast uppdaterad: 2022-12-05